Image-12

Fra akademiker til offiser på 6 uker

Har du en akademisk bakgrunn, venter noe annet enn en tradisjonell førstegangstjeneste.

Vårens kull av vernepliktige akademikere (VA) som skal inn til førstegangstjenesten, har de siste ukene gjennomført grunnleggende soldatkurs (GSK) på Heimevernets våpenskole (HVVS) og kurset i militær profesjon og ledelse (MPL) hos Forsvarets høgskole (FHS).

GSK en kortere rekruttperiode sammenliknet med soldater som skal inn i førstegangstjenesten for øvrig. Det er også en utdanning for akademikere som skal tilsettes i Forsvaret på bakgrunn av deres respektive profesjonskompetanse.

Blir offiserer

Disse tilsettes i det Forsvaret kaller spesielle kategorier militært tilsatte (SKMT). SKMT benyttes når Forsvaret har behov for å ansette personell med spesiell kompetanse uten offisersutdanning som offiserer.

På vårens gjennomføring deltar jurister, leger og en teolog, men på andre gjennomføringer deltar også veterinærer og psykologer.

– Det er mye praktisk trening, og vi får ting inn i fingrene. Det vi gjør, er gøy, sier fenrik Torgeir Tundal, som er vernepliktig lege og skal gjennomføre sin førstegangstjeneste på fregatt.

– Vi er blitt en tett gjeng på kort tid, og jeg har fått mange nye venner på kort tid ved at vi er sammen hele tiden og gjør oppgaver sammen.

Utdanningen av vernepliktige akademikere

 1. Kurset består av to forskjellige elementer:

  • Innføringskurs i militær profesjon og ledelse
  • Grunnleggende soldatkurs

  I tillegg vil det bli gitt fagspesifikke kurs etter VA-kurset.

 2. Det grunnleggende soldatkurset (GSK) består av et treukers felles program.

  Kurset skal gi de vernepliktige akademikerne tilstrekkelig grunnleggende militær kompetanse til å ta vare på seg selv i krig. Det bidrar også til forståelse for soldatyrket for å kunne bidra på en god måte med sin sivile fagkompetanse.

 3. Kurset i militær profesjon og ledelse (MPL) gjennomføres over tre uker.

  Kurset gjennomføres som en blanding av selvstudium, bruk av videoleksjoner, oppmøtebaserte forelesninger, gruppearbeid, refleksjon, skriving og fremføring. Innholdet er basert på hva avdelingene og fagmiljøene ønsker skal være en del av kompetansen.

Ny modell

– Det er første gangen vi gjennomfører etter «ny modell», og der Heimevernet har ansvaret for gjennomføring av grunnleggende soldatkurs. Førsteinntrykket er veldig bra, sier sjefssersjant på Forsvaret høgskole, Jan Helge Dale, som besøkte kurset før påske.

– Heimevernet tilbyr en kort og intensiv rekruttutdanning, med voksne og erfarne instruktører som har vært ute en vinternatt før, sier han videre.

Fenrik Tundal forteller også at det er veldig engasjerte instruktører som er opptatt av at de skal lære:

– De setter krav, men er ikke så strenge som jeg trodde de skulle være under en rekrutt. Instruktørene er omgjengelige og hyggelige.

Imponert over kursdeltakerne

– De er særdeles interesserte, motiverte og dedikerte til å løse oppgavene de skal løse det året de er inne til førstegangstjeneste. De utfordrer også instruktørene ved å stille gode og relevante spørsmål, som også gjør det veldig inspirerende å instruere en slik gjeng, sier kursansvarlig Rolv Enersvold ved HVVS.

Utdanningen videre

Etter dette grunnleggende soldatkurset skal elevene fortsette på kurset Militær ledelse og profesjon (MLP), som de startet med før GSK. Deretter skal de på ulike fagperioder avhengig av om de er lege, jurist eller teolog.

Forsvarets høgskole er ansvarlig for utdanningsperioden for akademikerne, men HVVS, Forsvarets sanitet, Tros- og livssynskorpset og Generaladvokaten har ansvaret for ulike deler av kursene som er en del av utdanningen. Samarbeidet mellom disse er viktig for å få til god utdanning.

Utvikling av kurset

– Vi jobber kontinuerlig med utvikling av den militære utdanningen av de vernepliktige akademikerne. I år har vi blant annet intensivert rekruttutdanningen og gitt dem svært erfarne instruktører. Nå skal vi bruke tilbakemeldingene fra både elever og instruktører, for å videreutvikle det videre. Og vi skal utvide lederutdanningen med ytterligere to uker, sier kullsjef Tore Melhuus fra FHS.

Etter utdanningen vil noen få spesifikk utdanning av forsvarsgrenene, avhengig av stillingen de skal inn i. Det kan for eksempel være dykkermedisinkurs for dem som skal til Sjøforsvaret.

Når de er ferdig med utdanningen, skal de gjennomføre resten av førstegangstjenesten ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Forsvarets spesialstyrker eller Forsvaret høgskole.