hjemkomst-001

Forsvarets årsrapport 2021

Hva gjorde Forsvaret i 2021, og hvordan forvaltet vi midlene vi fikk tildelt?

Forsvarssjefens beretning

Forsvaret ivaretar Norges sikkerhet, interesser og verdier gjennom å løse ni oppgaver som Stortinget har fastsatt. Forsvarets årsrapport beskriver hvordan oppgavene er løst, og pengene er forvaltet. Forsvaret har løst sine oppgaver og overordnet forvaltet tildelte midler godt i 2021.

Beredskapen i Forsvaret har de siste årene hatt høy prioritet. Beredskapen har samlet sett blitt styrket i 2021. Vi har nå kortere klartider enn på mange år, og vi har bedre oppfyllingsgrad av materiell og personell i styrkestrukturen.

Forsvarets årsrapport 2021

Gjennom 2021 har økt alliert tilstedeværelse i norske nærområder muliggjort fellesoperasjoner og økt samvirke. Innenfor totalforsvaret er det gjort ytterligere fremskritt i 2021. Pandemien har krevd samarbeid mellom aktører på tvers av sektorer, og samvirket i totalforsvaret er styrket.

Forsvaret har hatt noe nedgang i aktivitet sammenlignet med 2020. Dette skyldes blant annet lavere teknisk tilgjengelighet og mangel på nøkkelpersonell for noen av marinefartøyene. Andre årsaker er gradvis utfasing av F-16, koronasmitte, flytting av noe planlagt aktivitet til 2022 for Hæren, og at maritime styrker har operert mindre internasjonalt enn planlagt. NH90 har fortsatt utfordringer og leverer vesentlig færre flytimer enn planlagt.

Forsvarets likestillingsredegjørelse
Lønnsstatistikk for 2021

Forsvarets operasjoner og innsats i utlandet har holdt høy kvalitet. Redningstjenesten og Kystvakten har levert godt. F-16 er faset ut, og innfasingen av F-35 går etter planen. Logistikkfartøyet KNM «Maud» er faset inn og har deltatt i NATOs stående maritime styrke. Fregatten KNM «Fridtjof Nansen» deltar i Cooperative Deployment som en del av amerikansk hangarskipsgruppe. Forsvarets innsats i Afghanistan ble avsluttet i 2021. Det norske feltsykehuset i Kabul var blant de siste som forlot landet og høstet gode skussmål fra våre allierte.

Forsvaret har bistått sivile myndigheter gjennom 2021. Eksempelvis stilte Forsvaret med grensekontroll og flere sanitetslag for å støtte kommuner med vaksinering på slutten av året.

Forsvaret fulgte situasjonen i Ukraina tett de siste månedene av 2021. I desember iverksatte vi enkelte tiltak for å kontrollere beredskapen og øke årvåkenheten.

Forsvaret har balansert budsjettene i 2021. Tildelte midler har blitt brukt i tråd med oppdragene fra Forsvarsdepartementet.

I 2021 startet programmet modernisering og effektivisering i forsvarssektoren, under ledelse av Forsvaret. Elleve prosjekter er hittil identifisert, og en effektiviseringsgevinstplan er definert. Frem mot 2024 skal moderniseringen gi varig reduksjon i kostnader på 2,3 milliarder kroner. Vi må gjøre ting smartere og enklere i driften og styringen av Forsvaret.

For alt vi har. Og alt vi er.

General
Eirik Kristoffersen
Forsvarssjef