Forsvarssjef General Eirik Kristoffersen sammen med soldater fra Porsangmoen

1 - Forsvarssjefen om 2020

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen oppsummerer forsvarsåret 2020.

Forsvaret ivaretar Norges sikkerhet, interesser og verdier gjennom å løse ni oppgaver fastsatt av Stortinget. Forsvarets årsrapport beskriver hvordan oppgavene er løst og pengene er forvaltet. Forsvaret har løst sine oppgaver og forvaltet tildelte midler godt i 2020.

Covid-19-pandemien preget også oppdragsløsningen i Forsvaret i 2020. Forsvaret satte tre overordnede prioriteter i møtet med pandemien. Prioritetene, opprettholde vår operative evne, begrense smittespredning og støtte til sivilsamfunnet, er fortsatt gjeldende.

Forsvaret har opprettholdt den operative evnen under pandemien. Forsvarets operasjoner og innsats i utlandet har høy kvalitet, samtidig som vi har hevdet suverenitet hjemme i Norge. Redningstjenesten og kystvakten har levert på sine oppdrag Trening og samvirke med allierte nasjoner i norske nærområder har blitt gjennomført, selv om øvelse Cold Response måtte avvikles. Forsvarets evne til å motta, understøtte og operere sammen med allierte har blitt videreutviklet. Pandemien har ikke svekket vår evne til alliert mottak, men gitt Forsvaret nye og verdifulle erfaringer. Forsvaret har gjennomført utdanning av nye soldater, befal og offiserer under strenge smitteverntiltak.

Avdelinger i Forsvaret og allierte på trening har opplevd smitteutbrudd. Forsvaret har testet, isolert, smittesporet og gjennomført karantene til minst mulig belastning for samfunnet. Forsvaret har fått ytterligere erfaring med utøvelse av ledelse over digitale kommunikasjonsplattformer. 

Digitaliseringen har blitt forsert. Et resultat er at reisevirksomheten har blitt betydelig redusert og Forsvaret har spart både tid og penger. En varig lærdom er at Forsvaret kan redusere reisevirksomhet i fremtiden og omprioritere penger fra reisevirksomhet til å bedre operativ evne.

Forsvaret har bistått sivilsamfunnet i 2020, noen konkrete eksempler er verdt å trekke frem. Luftambulansetjenesten i Finnmark har blitt støttet med Bell-412 helikoptre. Heimevernet har støttet betydelig til grensekontroll under pandemien. Forsvaret bistod med ressurser til det omfattende redningsarbeidet etter det tragiske skredet på Gjerdrum. Enkeltpersoner og avdelinger har også ytt bistand ut over disse eksemplene gjennom hele året.

Forsvaret har hatt god kontroll på økonomien i 2020. Pandemien har medført noen omdisponeringer. Ekstra investeringer i digitale kommunikasjonsløsninger og smitteverntiltak har vært nødvendig. Overordnet har tildelte midler blitt anvendt i tråd med oppdragene fra Forsvarsdepartementet. 

Mottak av F-35 går i henhold til plan, nye feltvogner er mottatt i Heimevernet, nytt artilleri er innfaset i Hæren og logistikkfartøyet KNM «Maud» har startet oppøving mot operativ status. Til sammen har dette bidratt til økt operativ evne. NH90 har fortsatt utfordringer og leverer vesentlig færre flytimer enn planlagt. Derfor er den operative støtten til Kystvakten og Marinen marginal.

Arbeidet med å styrke beredskapen i Forsvaret har hatt høy prioritet. Siden 2017 har Forsvaret forkortet klartidene for en rekke avdelinger, og det arbeidet fortsatte i 2020. Brigade Nord har redusert sin klartid med ca. to tredjedeler i perioden, det samme gjelder for fregatter og ubåter.

God beredskap betyr i praksis at det går kortest mulig tid fra en situasjon oppstår til riktig avdeling er utrustet og klar til innsats. Forsvarets styrkestruktur ved full mobilisering består av om lag 70.000 mennesker. Det ble gjort et betydelig arbeid i 2020 for å fylle styrkestrukturen med riktig kompetanse og materiell. Oppfylling av styrkestrukturen vil fortsatt ha høy prioritet i 2021.

For alt vi har. Og alt vi er.

 

Eirik Kristoffersen

General

Forsvarssjef