20190829_ODA_1272 (1) konferansebilde

Forsvarets ledelseskonferanse

Årets tema: Lederutvikling, prestasjonsledelse og læringskultur

Utgått
Dato Tid Sted Arrangementside Billetter
24. nov 2021
09:00  - 14:30
25. nov 2021
09:00  - 14:00

Onsdag 24. november: Forsvarets ledelseskonferanse 2021

For tredje året på rad arrangeres Forsvarets ledelseskonferanse i regi av FHS Stabsskolen. Konferansen er godt forankret i Forsvarets toppledelse, med både deltakelse og bidrag fra våre øverste sjefer. Den har etablert seg som en sentral arena for å sette ledelse og lederutvikling på dagsorden for ledere og lederutviklingsmiljøer i, og utenfor Forsvaret.

Det er mulig å delta én av dagene eller begge dager.

Torsdag 25. november: FHS fagkonferanse om lederutvikling – lederskap og læring «in extremis»

I samarbeid med FHS Sjøkrigsskolen, NTNU og SPGR Institute AS er konferansen utvidet med en dag 2: FHS fagkonferanse om lederutvikling – lederskap og læring «in extremis», som sist gikk av stabelen i 2019.

Call for posters til FHS fagkonferanse, torsdag 25. november
Til FHS fagkonferansen torsdag ønsker vi abstracts for posterpresentasjoner velkommen. Frist for innsendelse er 10. november.

Det vil bli tilrettelagt for digital visning av poster.

Abstract kan sendes til kommandørkaptein Tommy Krabberød: [email protected] eller professor Endre Sjøvold: [email protected]

 

Forsvarets ledelseskonferanse 2021, onsdag 24. november

Hovedtema: I hvilken grad evner Forsvaret å gå fra ord til handling i leder- og ledelsesutvikling?

Forsvarets høgskole har er rekke utdanningsløp hvor lederutvikling er naturlig integrert. Samtidig foregår en viktig del av lederutviklingen i daglige praksis. Forsvarets grunnsyn på ledelse (2020) tydeliggjør at nettopp ansvaret for det siste ligger hos de lokale sjefene.  Årets konferanse adresserer derfor særskilt hvordan lederutvikling foregår som en del av den praktiske hverdagen.

Blant årets bidragsytere finner vi blant annet en rekke av Forsvarets toppsjefer, samt akademikere og forskere fra sivile og militære utdanningsinstitusjoner.

Program onsdag 24. november

9.00   Velkommen ved Sjef FHS, generalmajor Henning-A. Frantzen og Sjef FHS Stabsskolen, oberst Arvid Halvorsen

9.05   Administrativ informasjon

9.10   Forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen

9.20   Professor Jan Ketil Arnulf, BI/professor II ved FHS

9.50   Pause

10.00   Sjef Hæren, generalmajor Lars S. Lervik

10.15   Sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen

10.30   Sjef Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland

10.45   Sjef Cyberforsvaret, generalmajor Inge Kampenes

11.00   Sjef Forsvarets personell- og vernepliktssenter, brigader Gunn Elisabeth Håbjørg

11.15   Pause

11.30   Panel bestående av sjefene for Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Cyberforsvaret og Forsvarets personell- og vernepliktssenter.
Moderator: oberstløytnant Marit Horgen

12.00   Lunsj

12.30   Henrik Sørlie, ph.d.-stipendiat FHS Stabsskolen om "person-organisation fit"

12.50   Major Hans-Christian Knevelsrud, master i militære studier fra FHS Stabsskolen. Presenterer masteroppgaven «Oppdragsbasert ledelse og motivasjon»

13.10   Den viktige prosessen – om kunstig intelligens, ledelse og samspill
Professor Endre Sjøvold, NTNU

13.30   Pause og kaffe

13.45   Oberstløytnant Bent Anders Salberg, med erfaringsbrief etter Exit Afghanistan

14.05   Sjef Forsvarets sanitet, generalmajor Jon Gerhard Reichelt

14.30   Slutt

Om innlederne onsdag 24. november (i kronologisk rekkefølge)

 1. Eirik Kristoffersen tiltrådte som forsvarssjef i august 2020.

  I 2019 ble han utnevnt til sjef Hæren og i 2017 til sjef Heimevernet.

  Kristoffersen har tjenesteerfaring fra FOH og spesialstyrkene, samt utenlands-operasjoner i Libanon og Afghanistan. Han har utdannelse fra Krigsskolen, US Marines Corps Command and Staff College og US Army War College.

 2. Jan Ketil Arnulf er dekan for videreutdanning ved Handelshøyskolen BI. Han er professor i organisasjonspsykologi med en doktorgrad i ledergrupper fra Universitetet i Oslo, samt spesialist i klinisk psykologi og i arbeids- og organisasjonspsykologi.

  Arnulf har mange års erfaring med forskning, undervisning og konsulentvirksomhet innenfor lederutvikling for både offentlige og private organisasjoner. Han har skrevet lærebøker om ledelse og kommunikasjon. I de senere år har han forsket og skrevet om tverrkulturell ledelse og bruk av digitale algoritmer i ledelsesforskning. Arnulf er professor II ved Forsvarets høgskole.

 3. Generalmajor Lars Lervik tiltrådte som sjef Hæren i 2020. Han kom fra stillingen som sjef Brigade Nord. Han har tidligere tjenesteerfaring som sjef Telemark bataljon, G-3 i Brigade Nord og stabsoffiser i avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner i Forsvarsdepartementet.

  Lervik har tjenesteerfaring fra utenlandsoperasjoner i Kosovo og Afghanistan.

  Han har utdannelse fra Krigsskolen, Advanced Command and Staff College (Shrivenham) UK og US Army War College. Han har også en mastergrad fra Kings’ College London.

 4. Rune Andersen tiltrådte som Sjef Sjøforsvaret i oktober 2020.

  I 2018 ble han utnevnt til Sjef Marinen.

  Andersen har tjenestegjort og ført kommando om bord på missiltorpedobåter mellom 1992 og 2003. Han har flere års tjenesteerfaring fra Sjøforsvarsstaben, NATOs maritime hovedkvarter og Forsvarsdepartementet.

  Han har utdannelse fra Sjøkrigsskolen, Nasjonalt langkurs for maritime operasjoner, Royal Navy’s Maritime Warfare Course og Joint Staff Command Course i Danmark, samt Forsvarets høgskoles sjefskurs.

 5. Rolf Folland tiltrådte som sjef Luftforsvaret i august 2021.

  I 2017 ble han utnevnt til Luftoperativt inspektør. 

  Folland er flyger og har tjenesteerfaring fra 330 skv, 337 skv og Forsvarsstaben, samt utenlands-operasjoner i Afghanistan. 

  Han har utdannelse fra Luftkrigsskolen, US Air Command and Staff College og UK Royal College of Defence Studies.

 6. Gunn Elisabeth Håbjørg ble tilsatt som sjef for Forsvarets Personell og vernepliktsenter i 2019. Hun har variert tjenesteerfaring fra inn- og utland innen utdanning, operasjoner, virksomhetsstyring og ledelse. Kjernekompetansen er ledelse, økonomi, HR og virksomhetsstyring i et vidt perspektiv.

 7. Oberstløytnant Marit Horgen har sin utdannelse fra Forsvaret og Norges Idrettshøgskole med fagkombinasjonen idrett, ledelse og organisasjonspsykologi. I tillegg har hun omfattende etterutdanning innen lederutvikling, samt en rekke sertifiseringer på ulike utviklingsverktøy.

  Horgen har jobbet heltid med leder- og ledelsesutvikling de siste 20 årene både i Forsvaret, Politiet og AFF. I tillegg til å jobbe i fagmiljøet innen ledelse ved Forsvarets høgskole, så støtter hun ledere og avdelinger innen leder- og ledelsesutvikling i Forsvaret.

 8. Henrik Sørlie er ph.d.-stipendiat ved Forsvarets høgskole. Han har utdannelse fra Krigsskolen og en master i ledelse og organisasjonsvitenskap. Han tar doktorgraden sin i psykologi ved Universitetet i Bergen der han er tilknyttet Institutt for samfunnspsykologi og Forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt.

  Sørlie forsker på motivasjon, seleksjon og ledelse, og underviser i statistikk og metode på masterstudiet ved Forsvarets høgskole. Før doktorgradsarbeidet jobbet han ved Hærens Senter for rekruttering og seleksjon, der han var involvert i arbeidet med å kunnskapsbasere og videreutvikle seleksjonsprosessene til befals- og krigsskoleutdanning.

 9. Hans-Christian Knevelsrud tjenestegjør ved HV-05 som innsatsstyrkesjef.

  Knevelsrud har tjenestegjort ved flere avdelinger i Hæren som Artilleriet, Telemarks bataljon og Hærens Våpenskole. Han har også tjenesteerfaring fra spesialstyrkene, og har deltatt i flere utenlandsoperasjoner, blant annet i Kosovo og Afghanistan.

  Han har utdannelse fra Krigsskolen, grunnutdanning i ledelse fra Handelshøyskolen BI og årsstudium i sikkerhetsledelse fra Høgskolen i Hedmark. Knevelsrud fullførte master i militære studier ved Forsvarets Høgskole våren 2021.

 10. Endre Sjøvold (M. Sc., Ph.D.) er professor ved IØT, NTNU, og studerer teknologidrevet endring og teaminteraksjon. Han har tredve års erfaring med transformasjon av store selskaper, hvor utvikling av team er en viktig suksessfaktor. Sjøvold har publisert en rekke bøker og vitenskapelige arbeider, samt bidratt til utvikling av internasjonalt anerkjente verktøy. Idag leder han et prosjekt hvor KI og sensor teknologi kombineres for å måle teaminteraksjon.

 11. Bent Anders Salberg er oberstløytnant ved Forsvarets sanitet.

  Han har offisersutdanning fra Luftkrigsskolen og er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

  Yrkeserfaring fra Luftforsvaret, Forsvarets sanitet, Forsvarets operative hovedkvarter og Stjørdal kommune, 8 år som enhetsleder på bosenter og sykehjem.

 12. Jon Reichelt tiltrådte som sjef Forsvarets sanitet i 2018.

  Før dette var han sjef Institutt for militærpsykiatri og stressmestring, og Forsvarets overlege i psykiatri. Han har mange års erfaring som leder på forskjellige nivåer i Forsvaret, samt rådgivning av militære ledere. 

  Han er lege med spesialitet i psykiatri, og har arbeidet ved flere sivile institusjoner, og er godkjent terapeut og veileder innenfor kognitiv atferdsterapi.

  Videre har han en doktorgrad fra Universitetet i Oslo som omhandlet menneskers mestring av arvelig kreft, samt en Master of Management fra BI.

FHS fagkonferanse om lederutvikling – lederskap og læring «in extremis», torsdag 25. november

Hovedtema i år: Ledelse av prestasjonsteam og læring på team- og organisasjonsnivå.

Fagkonferansen bringer teoretikere og praktikere sammen for gjensidig utveksling av nye forskningsresultater, tanker, teknikker og praktisk erfaring.

Om du jobber med ledelse, organisasjonslæring eller å øke teams prestasjon i praksis, forsker på faktorer som påvirker teams prestasjon eller har interesse for dette temaet, er konferansen for deg.

Kompleksiteten i vår måte å drive virksomheter på øker, og endringer skjer raskere. For å møte disse utfordringene stilles det økende krav til organisatorisk læring, ledelse og å utvikle team med høy ytelse.

Det er enda langt igjen til maskiner og kunstig intelligens overtar det unikt menneskelige, nemlig å skape noe helt nytt gjennom deling av kunnskap erfaring i likeverdig samhandling. Utvikling av høy kvalitet i teamarbeid blir stadig viktigere på alle områder av vårt samfunn, samtidig som det blir stadig viktigere å dele nyutviklet kunnskap i hele organisasjonen.

Vi nå er i starten av en revolusjon innen teamforskning, og vi trenger både nye praktiske tilnærminger og ideer til nye forskningstema. Vi tror dette best oppstår i møtet mellom praktikere og teoretikere.

 

Program torsdag 25. november

9.00–9.15 Velkommen – kort refleksjon om læring.
Visedekan Saira Basit, Forsvarets høgskole, og kommandørkaptein Tommy Krabberød, FHS/Sjøkrigsskolen

9.15–10.00 Key note 1: Jostein Mattingsdal

Mattingsdal er tildelt krigsmedaljen, er utdannet offiser og spesialsoldat. Til daglig er en lederskapslærer ved FHS/SKSK og PhD-student. Han vil fortelle om team og prestasjon i kaotiske situasjoner og komplekse oppgaver under emosjonelt press.

10.10­–11.00 Posterpresentasjoner 1 (blir ikke streamet)

Key note: Jostein Mattingsdal

 1. Beate Andre: Will an implementation of “Joy of Life in Nursing Homes” have positive effect for the work culture? A comparison between two Norwegian municipalities
 2. Stein Forsdahl og Tommy Krabberød: Forutsetninger for lederutviklingssamtale
 3. Kent Dahl: Gyre – Web interaktiv teamanalyse
 4. Sven Olav Berg: MIL360 – Hvordan oppfattes mitt lederskap av mine omgivelser?
 5. Hans Kristian Omenaas: Sosiometri og teamlæring.

11.00–11.30 Lunsj

11.30–12.15 Keynote 2: Håkon J Røthing

Røthing er programsjef i Røde Kors hvor han har fokus på prestasjonsteam i humanitær sektor. Han har bakgrunn som forsker og fra humanitært arbeid, med erfaring fra Røde Kors, FN og NGOs i 15 land. Røthing har syklet fra Nordkapp til Cape Town, gått den Blå Nil og rodd fra Portugal til French Guyana.

Han vil fortelle om team dynamikk basert på erfaringer fra roturen.

12.30–13.30 Posterpresentasjoner 2 (blir ikke streamet)

Key note: Håkon J Røthing

 1. Jan Kjetil Arnulf: Ledelse er noe vi skaper, ikke noe vi avdekker: hvordan konstruere den ledelsen vi trenger
 2. Johan Arnt Vatnan: Prosessinnovasjon, læring i store prosjekter med høy risiko
 3. Olaf Reisegg: Erfaringer fra utvikling av arbeidsrelasjoner gjennom SPGR-analyse av tidlige relasjonserfaringer
 4. Endre Sjøvold: KI, ledelse og læring
 5. Frode Heldal: Psykologisk trygghet – hvilken rolle spiller trygghet

13.30–14.00 Paneldebatt, oppsummering

Debatten og oppsummeringen vil bli tatt opp og brukt i podkasten InnovativeTeams. Den bidrar med faglige perspektiver, forskning og praktiske vinklinger på team, ledelse og endring og lages av Frode Heldal. Han er førsteamanuensis i teknologiledelse ved NTNU Handelshøyskolen, hvor han underviser i innovasjonsledelse og teamledelse for ingeniører.

Vil du bli invitert til våre seminarer og arrangementer?