Forankret2

Minedykker

Minedykkere er spesialtrente dykkere som er utdannet til å uskadeliggjøre alle typer eksplosiver, på land og i vann

Varighet
12 måneder
Avdeling
Sjøforsvaret
Bakgrunn
Ingen

Krav til tjenesten

 • Være norsk statsborger.
 • Fylt 18 år innen opptaket starter.
 • Fullført videregående skole.
 • Allment evnenivå (teoritest fra sesjon del 2) som kvalifiserer til inntak på befalskurs
 • Gjennomført grunnleggende soldatutdanning (rekruttskole).
 • Solid og stabil psyke.
 • God helse og bestå dykkemedisinsk seleksjon.
 • Normalt fargesyn.
 • Være villig til å undertegne Forsvarets kontrakt for rusmiddeltesting.
 • Ha god vandel uten alvorlige anmerkninger.
 • Kunne sikkerhetsklareres for hemmelig.
 • Tilfredsstille fysiske minstekrav for utdanningen. Last ned anbefalt treningsprogram til opptaket her (pdf).

Fysiske minstekrav

 • ​3000 meter: ​12:30 minutter
 • Kroppsheving​: 7 stk
 • Armhevinger​: 28 stk.​
 • Brutalbenk​: 10 stk.​
 • ​Utfall med 22 kg sekk: 40 stykk i løpet av to minutter​
 • Rygghev​ på kasse: ​15 stk
 • Feltløp 8 km med 22 kg sekk​: 52 minutter 
 1. Minedykkerne bidrar til at seilingsleder langs kysten, havner og kaier er klarert for miner og andre sprenglegemer. For å løse dette oppdraget benytter minedykkerne forskjellig materiell og teknikker. De behersker blant annet flere ulike dykkerapparater, tung arbeidsdykking, eksplosivrydding på grunne og store vanndybder samt skjulte minemottiltaksoperasjoner. For å klarere farvannet benyttes avansert teknologi som autonome undervannsfarkoster (AUV) med søkesonar, fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV) med kamera, undervannsnavigasjon, håndholdte sonarer og svømmehjelp.

  Minedykkerne sin brede og allsidige kompetanse innen dykking og mine- og eksplosivrydding gjør at Minedykkerkommandoen (MDK) løser oppdrag på land så vel som til vanns. I tillegg til Sjøforsvaret jobber minedykkerne bl.a. med de andre forsvarsgrenene, Politiet og Kystverket. Oppdragene innbefatter farvannsundersøkelser, rydding av historisk ammunisjon, oppdukkende eksplosivrydderoppdrag og nasjonal beredskap mot terrorbomber.

  Tjenesten som minedykker ved Minedykkerkommandoen preges av høyt aktivitetsnivå og stor arbeidsbelastning med strenge krav til utførelse. Du kommer til å løse krevende og varierte oppgaver i tett samarbeid med andre. Som minedykker blir du gitt en stor grad av tillitt, og det forventes at du evner å løse oppgavene dine på en god måte med begrenset oppfølging. Livet som minedykker innebærer at du deltar på skarpe eksplosivrydderoppdrag og øvelser i Norge og i utlandet. Samtidig som du reiser og jobber mye forventes det at du vedlikeholder og videreutvikler deg selv og ferdighetene dine.

  Jobben krever robust fysikk, gode samarbeidsevner, effektiv læringsevne og solid psyke. Minedykkerkurset forbereder deg til tjenesten som profesjonell dykker og soldat. Å gjennomføre Minedykkerkurset er mer enn en førstegangstjeneste utenom det vanlige, det er også et yrkesvalg. Ved fullført minedykkerkurs får du muligheten til å bli ansatt som operatør på Minedykkerkommandoen.

 2. Seleksjon

  For rekrutter gjennomføres grovopptak i forbindelse med rekruttskolen på Madla som har oppstart i april. Kvalifiserte søkere fra rekruttskolen på Madla vil bli overført til Dykker- og froskemannssenteret (DFS) i forkant av den praktiske seleksjonen.

  Søkere som har avtjent førstegangstjenesten, eller har påbegynt denne tidligere, blir innkalt til grovopptak helgen før den praktiske seleksjonen starter.

  Den praktiske seleksjonen starter i medio juni og varer i overkant av to uker. Her vurderes søkerens medisinske og fysiske skikkethet. I tillegg er det en feltperiode der vi tester søkerens fysiske og mentale yteevne, og forbereder søkeren på hva som kreves videre i utdanningen.

  Består du seleksjonen i juni, får du tilbud om å starte på minedykkerutdanningen som minedykkeraspirant i Bergen etter sommerferien.

  Forberedelser til opptaket

  Det anbefales å starte forberedelsene til opptaket så tidlig som mulig. Ved å arbeide målrettet over tid, har de fleste gode muligheter for å tilfredsstille de fysiske minimumskravene. Last ned anbefalt treningsprogram til opptaket her.

  Kandidatenes mestringsevne i vann blir testet i løpet av opptaket. For å forberede deg til dette anbefales du å utsette deg selv for krevende øvelser over tid i vann. Øvelsene bør inneholde momenter som å trå vannet, holde pusten og undervannssvømming. På grunn av drukningsfare skal slik trening alltid gjennomføres sammen med andre.

  I løpet av seleksjonen vil du oppleve forskjellige arenaer og utfordringer som tvinger deg til å mobilisere det du har av fysiske så vel som psykiske ressurser. Under en seleksjon er det fordelaktig å vite hvordan en selv reagerer under krevende forhold. Det anbefales derfor at den enkelte presser seg selv inn i det ukomfortable og blir bevisst eget reaksjonsmønster før man møter til opptak.

 3. Minedykkerkurset innebærer en grundig og utfordrende utdanning som gjør deg skikket til yrket som profesjonell dykker og eksplosivekspert. Minedykkerkurset gir deg grundig opplæring i blant annet dykketeori, dykking med pressluft, rebreathere og blandingsgass. Du vil lære om virkemåten til forskjellig typer ammunisjon og hvordan trygt innhente informasjon om miner og andre våpensystemer. Du får sprengningsutdannelse og lærer å rydde blindgjengere over og under vann. Gjennom kurset får du også opplæring innen feltdisipliner, gummibåtoperasjoner og oppdragsplanlegging. For å kunne ivareta seg selv og egen sikkerhet under oppdragsløsning får minedykkerelevene også en omfattende sanitets- og skyteutdannelse.

  Lengden på utdanningen er i underkant av ett år. Kandidater som gjennomfører minedykkerutdannelsen tilfredsstillende og kvalifiserer seg til videre tjeneste blir overført til Minedykkerkommandoen som minedykkeroperatører.

 4. På MDK blir egnet personell tilbudt kontrakt innenfor rammen til avdelingen. De som fortsetter som operatører på Minedykkerkommandoen får, i tillegg til mulighet for eksplosivrydderutdanning, videregående spesialisering innen ett av følgende fagområder:

  • Uskadeliggjøring av improviserte sprenglegemer
  • Lavprofil søk og minemottiltak på grunt vann
  • Dypdykking og arbeidsdykking

   
  Som operatør og profesjonell minedykker utvikler du deg kontinuerlig innenfor faget og egen spesialisering. Du vil få blant annet trykkammeroperatørkurs- og dykkerlederutdannelse. Den enkelte kan påregne videre utdanning i Norge og utlandet innenfor sin spesialisering. Avhengig av egne forutsetninger og avdelingens behov sendes utvalgte operatører på befalsutdannelse.