Lendevurdering

Etterretnings­analytiker

En etterretningsanalytiker er en fagekspert som jobber systematisk med informasjon, utvikler kunnskap og setter hendelser inn i en større kontekst.

Stillingstittel
Etterretnings­analytiker
Ansettelse
Heltid
Startdato
1. aug 2023
Avdeling
Etterretnings­bataljonen
Sted
Setermoen
Søknadsfrist
15. apr 2023 Søk her

Som etterretningsanalytiker mottar du informasjon fra ulike kilder og innhentingsdisipliner og bidrar til å skape oversikt i omgivelser preget av usikkerhet. Du søker alltid etter å se utviklingstrekk ved å sette hendelser og aktiviteter i sammenheng og setter sammen det store bildet til støtte for beslutningstakere. Informasjonsgrunnlaget har ofte mangler, og data som analyseres kan ofte fremstå som motstridende.

Du må jobbe systematisk og metodisk for å håndtere store informasjonsmengder og kunne levere produkter innenfor absolutte tidsfrister. Som etterretningsanalytiker holder du presentasjoner for forsamlinger, og deltar som rådgiver i militære plan- og beslutningsprosesser. Jobben krever teoretisk og praktisk forståelse innenfor fagfelt som militære operasjoner, samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, kulturforståelse og områdekunnskap.

 1. IMINT-analytikere jobber med informasjon fra bilder og film fra forskjellige typer sensorer. «Et bilde sier mer enn tusen ord» og kan gi mye etterretningsrelevant informasjon om det tolkes riktig. Dette gjøres gjennom å beskrive og vurdere betydningen av objekter og aktiviteter som blir observert. Evnen til å finne og gjenkjenne mønstre og militært materiell er sentralt i IMINT. En IMINT-analytiker bidrar til å identifisere og vurdere militære avdelinger, troppeforflytninger og stillingsområder.

  OSINT-analytikeren jobber både med innhenting og analyse av informasjon fra åpent tilgjengelige kilder. Åpne kilder innebefatter alt av publisert og offentlig tilgjengelig informasjon, hvor internett er en særlig viktig kilde. Informasjonsdomenet er preget av store mengder feilinformasjon, aktiv villedning og propaganda. Det vil være din jobb å hjelpe beslutningstakere med å navigere i dette miljøet. For å finne frem til etterretningsrelevant informasjon kreves det evne til kreativ tenkning, tålmodighet og en kritisk sans. 

  Elektronisk krigføring (EK) innebærer å fange opp informasjon om fienden i et elektronisk og komplekst stridsmiljø. En EK-analytiker systematiserer, analyserer og leter etter mønstre i innhentet informasjon for å støtte ulike beslutningstakere, og må derfor jobbe systematisk, være tålmodig og inneha kritisk sans. Siden moderne teknologi er i stadig utvikling må en EK-analytiker også evne å sette seg inn i nye temaer og arbeidsmetoder. Det er derfor avgjørende å være kreativ og nytenkende for å lykkes. Som EK-analytiker blir man en del av et ungt og dynamisk arbeidsmiljø med stor variasjon i arbeidsoppgaver.

  Feltanalytikeren jobber med å bearbeide og sette sammen informasjon hentet inn av fjernoppklaringspatruljer. Dette innebærer sammenstilling av rapporter for å dekke et informasjonsbehov. En feltanalytiker kjennetegnes ved at man trives med å jobbe i høyt tempo i et til tider hektisk miljø. For å lykkes som feltanalytiker er det også en fordel at man evner å jobbe kritisk og systematisk for å skaffe helhetsoversikt, slik at man kan støtte sine beslutningstakere under operasjoner i inn- og utland.

  Flerdisiplinanalytikeren jobber med sammenstilling og analyse av informasjon fra alle sensorer og avdelinger. Alle informasjonsbiter settes sammen til et helhetlig etterretningsbilde. Du skaper oversikt og struktur i uoversiktlige situasjoner ved å sette de ulike rapportene i sammenheng. Det er flerdisiplinanalytikerens jobb å skape det overordnede etterretningsbildet og vurdere hva dette betyr for den sjefen man støtter. Som flerdisiplinanalytiker er det ditt ansvar å formidle etterretninger til beslutningstakere og forsamlinger, og å delta som etterretningsrådgiver i militære plan- og beslutningsprosesser.

  • Norsk statsborgerskap
  • Kunne sikkerhetsklareres for høyeste nivå
  • Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner
  • Bestå fysiske minstekrav til karakter 5 for å starte utdanningen
  • Karakter 5 på teoriprøvene fra sesjon (allment evnenivå)
  • Ha gode norsk- og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig
  • Være villig til å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner
  • Fullført førstegangstjeneste eller fullført bachelor før ansettelse
  • Kandidater uten fullført førstegangstjeneste er også søknadsberettiget, dersom de har en fullført bachelor grad før 1. august ansettelsesåret
  • Evner og trives med å jobbe både selvstendig og som del av et team
  • Er nysgjerrig
  • Er i stand til å navigere i et komplekst informasjonsmiljø
  • Trives med et høyt arbeidstempo og et tidvis hektisk arbeidsmiljø
  • Evner å være kritisk i arbeidet og jobbe systematisk for å skaffe helhetsoversikt
  • Klarer å holde fokus over tid
  • Har øye for detaljer og evne til å se sammenhenger
  • Har evnen til å gjenkjenne mønstre i komplekse omgivelser.
  • Er interessert i teknologi og etterretning
  • Trives med varierende arbeidsoppgaver
 2. Lønn og grad etter ansiennitet

  Ved å jobbe hos oss vil du bli del av en avdeling i kontinuerlig utvikling for å imøtekomme en stadig endrende sikkerhetssituasjon. Med dette følger en spennende og variert arbeidshverdag og karriere som åpner for muligheter innen fagfeltet både i Norge og utlandet, militært som sivilt. Som etterretningsoperatør og etterretningsanalytiker i EBN vil du være blant selekterte kollegaer i et profesjonelt miljø som er genuint opptatt av arbeidet, og som verdsetter å jobbe i et krevende arbeidsmiljø med stor takhøyde og sterkt samhold.

 3. Etterretningsbataljonen (EBN) er en operativ avdeling som løpende bistår med beslutningsgrunnlag for militære og sivile beslutningstakere. Dette gjør bataljonen ved å deployere sensorer som henter inn etterspurt informasjon, som deretter blir analysert og presentert som etterretninger. Avdelingen har kort responstid, og består hovedsakelig av akademikere og vervet personell med høy teoretisk kompetanse. Avdelingen har sitt hovedkvarter på Setermoen i Bardu kommune, og er underlagt Sjef Hæren.

Søknad, seleksjon og oppstart

 1. Tidsplan for seleksjonsprosessen 2023. Merk at endringer kan forekomme:

  • Søknadsfrist: 15. april
  • Teoretiske prøver i Oslo: cirka midten av mai, kun én dag
  • Praktisk seleksjon: juni
  • Ansettelsesdato: 1. august
  • Oppsigelsestid hos din eventuelt nåværende arbeidsgiver:
   Ofte kommer første dag på jobb hos Etterretningsbataljonen før det har gått 3 måneder på en oppsigelsestid. Vi anbefaler deg derfor å ha en åpen dialog med arbeidsgiver om at du er i en seleksjonsprosess, og at du eventuelt forhører deg om muligheten for å korte ned oppsigelsestiden.
 2. Du må laste opp en personlig søknad som vedlegg til det digitale søknadsskjemaet. Søknaden skal være 1-2 sider og enten i Word- eller PDF- format. 

  Det er ønskelig at du svarer på følgende:

  • Fortell om deg selv
  • Hvorfor søker du på akkurat denne stillingen?
  • Hva tenker du om å arbeide på Setermoen?
  • Hvor ser du deg selv om fem år?

  I tillegg må du som minimum legge ved: 

  • CV
  • Attester på relevant yrkeserfaring, utdanning og annen relevant dokumentasjon
 3. For de av dere som får plass vil dere starte på Setermoen etter sommeren. Fra oppstart og frem til februar vil du være elev på Etterretningsbataljonens grunnutdanning for analytikere for å gi deg de grunnferdighetene du trenger i jobben som operativ etterretningsanalytiker. Dette er en krevende utdanning med en bratt læringskurve.

  Utdanningen innebærer blant annet grunnleggende soldatferdigheter som skyting, sanitet, stridsteknikk og overlevelse. Landmakt og taktikk. Det vil også være en inngående utdanning innenfor selve analysefaget. Utdanningen er en blanding av forelesninger, gruppearbeid og øvelser. Du blir evaluert underveis, og det er en avsluttende eksamen som må bestås. Etter bestått eksamen blir man en operativ etterretningsanalytiker og blir fordelt blant til de stående analysetroppene.

Kontakt
Har du spørsmål knyttet til stillinger i Etterretningsbataljonen?

Forsvaret som arbeids­giver

 1. Illustrasjon militær lege
  Våre kjerneverdier

  Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare.

  Kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for alt vi gjør.

  Trenger kompetanse fra mange fagfelt

  Forsvaret utlyser mange typer stillinger hvert år og trenger medarbeidere innenfor mange ulike fagfelt. Vi ser etter både nyutdannede og de med lang erfaring. 

  Hos oss jobber det blant annet ingeniører, kokker, jurister, økonomer, leger, HR-personell og en rekke andre yrkesgrupper – både militære og sivile.

  Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

 2. Illustrasjonsfoto av samarbeid

  Søker du jobb i Forsvaret, er vi pålagt å gjøre en grundig vurdering av søkere og gjennomføre sikkerhetsklarering. Her er stegene som påvirker jobbsøkerprosessen i Forsvaret, og som gjør den noe mer langvarig enn søknadsprosesser hos andre.

  Grundige vurderinger

  Etter søknadsfristen gjør vi en grundig vurdering av alle søknader, og ser dem opp i mot stillingsutlysningens krav. Deretter kaller vi inn til intervju. Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder med sjekk av attester og referanser. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet.

  Ta gjerne kontakt om du lurer på hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.

  Tilsettingsrådet beslutter ansettelsen

  Forsvaret følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes.

  Etter intervjuene vurderes søkerne og rangeres i en innstilling. På bakgrunn av denne avgjør Tilsettingsrådet hvem som skal tilsettes. Når stillingen er besatt, vil alle søkere få informasjon om hvem som er tilsatt.

  Sikkerhets­klarering

  Illustrasjonsfoto av et operasjonsrom /
Opreations room

  Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.

  Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

  Offentlig søkerliste

  Tastatur
Keyboard

  Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. I søknadsprosessen er det mulig å be om å ikke være med på en slik liste, dersom du har gode grunner til det.

  Søkerlistene blir ikke distribuert, men offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

  Utvidet søkerliste

  Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen.
   

  En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

 3. A062_C016_0101Z9.0000791
  Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon.

   

  • Fleksibel arbeidstid.
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
  • To timer trening i arbeidstiden per uke.
    

  Mange av Forsvarets arbeidssteder har eget treningssenter du kan bruke gratis.

Pil til høyre
Møt etterretningsanalytikeren «Ida»