Anestesilege Fremskutt luftevakuering

Er du interessert i beredskapskontrakt som anestesilege for luftevakuering i Forsvaret?

Stillingstittel
Anestesilege Fremskutt luftevakuering
Ansettelse
Midlertidig
Startdato
Avdeling
Forsvarets sanitet
Søknadsfrist
Utløpt

Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng innenfor områdene organisasjon, materiell, personell og prosedyrer.

FSAN er ansvarlig for Strategisk luftevakuering i Forsvaret og skal stille med evakueringsteam på beredskap hele døgnet, 365 dager i året. Strategisk luftevakuering er forflytning av pasienter med fly, inkludert intensivpasienter, mellom medisinske behandlingsfasiliteter. Dette innebærer å evakuere pasienter fra områder med aktive operasjoner til hjemmebasen, andre NATO-land eller til et midlertidig trygt område. Teamet skal også kunne støtte sivilbefolkningen med evakuering av skadde ved for eksempel naturkatastrofer. 
Et Aeromedical Evacuation (AE) team består av 6 medlemmer hvor alle er helsefaglig utdannet. Teamet ledes av en Medical Crew Director (MCD), som har det koordinerende ansvaret for arbeidet. Alle i teamet, med unntak av MCD, jobber til daglig i det sivile helsevesen og har beredskapskontrakt med Forsvaret. I tillegg til strategisk luftevakuering, er FSAN ansvarlig for taktisk og fremskutt luftevakuering.

I august gjennomfører vi opptak, seleksjon og utdanning av personell som ønsker å bli en del av Luftevakueringsgruppens AE team. FSAN ønsker nå å komme i kontakt med personer som er interessert i å bli med på opptak for stillingen som Anestesilege i Fremskutt luftevakuering. 

  • Inngå i beredskap for strategisk luftevakuering
  • Utøve tjeneste som lege og spesialist i anestesiologi
  • Medisinsk ansvarlig for forflytning og ivaretakelse av pasienter
  • Arbeide i team med medisinsk fagpersonell
  • Bidra til å etablere, følge opp, videreutvikle og kvalitetssikre rutiner, prosesser og kompetansehevende tiltak
  • Bidra i utvikling av struktur, materiell og prosedyrer
 1. Det stilles krav om

  • norsk autorisasjon som lege med full rekvisisjonsrett
  • spesialisering innen anestesiologi
  • å inneha minimum 50 % stilling i relevant klinikk per år
  • å kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret
  • engelsk skriftlig og muntlig flytende
  • grunnleggende soldatdanning (førstegangstjeneste). Søkere uten førstegangstjeneste kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre tilsvarende kurs ved første anledning etter tiltredelse i stilling
  • norsk statsborgerskap
  • førerkort klasse B
  • bestått seleksjon før tiltredelse. Dette innebærer å tilfredsstille fysiske krav for stillingen (kar 4), samt medsel AE (utvidet helsesjekk utover normal skikkethet), INTOPS-klarering og beståtte evne- og ferdighetstester 

  Det er ønskelig med

  • erfaring innen transport medisin
  • grunnleggende befalsutdanning (GBU)
  • erfaring fra internasjonal tjeneste (INTOPS)
  • førerkort kode 160 utrykning
 2. Du må være initiativrik, løsningsorientert, omgjengelig og arbeide godt sammen med andre

  • Spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
  • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
  • Godt arbeidsmiljø
  • Deltakelse på relevante kurs dekket av Forsvaret
  • Stillingen lønnes i henhold til beredskapskontrakt for Forsvaret i graden som Major/Orlogskaptein 

   

  Annet
  Det planlegges med intervju og seleksjon på Rygge flyplass uke 32. Interesserte kandidater må stille på opptak for å være med i seleksjonsprosessen disse dagene. Referanser må oppgis.

  Seleksjonen består av 3000 m løp og styrkeøvelsene hang-ups, stille lengde og medisinballstøt (les mer om Forsvarets fysiske tester på Forsvaret.no). Det skal også gjennomføres test i bårebæring hvor to kandidater bærer en båre med 80 kg i 200 meter. I tillegg er det medisinsk seleksjon AE, evne- og ferdighetstester, samt intervju.

  Personellet signerer 3-årig nasjonal og internasjonal kontrakt med mulighet for forlengelse. Personell på kontrakt forplikter seg til å stå på beredskap med kort oppmøtetid, årlig helsesjekk, samt årlig trening og øving (inntil 6 uker i året). Personell på beredskapskontrakt med Luftevakueringsgruppen tilkommer beredskapstillegg per måned. Personellet påtar seg i kontraktsperioden tjenesteplikt i Forsvaret, jf. forsvarsloven §2.

  Det vil bli flere ledige stillinger i avdelingen på sikt og opptaket er således gyldig i to år. Man vil derfor kunne være søknadsberettiget også til de fremtidige stillingene som lyses ut.

   

 3. En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

  Som en del av Forsvarets sanitet bidrar du til å ivareta Forsvarets stridsevne før, under og etter operasjoner. En av hovedoppgavene er å sørge for at personell kan gjennomføre sine oppdrag, minst mulig begrenset av sykdom eller skade. Forsvarets sanitet samarbeider tett med det sivile helsevesenet og sanitetsmiljøene til våre allierte.

  I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

  I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

  Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

  Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt

Ida Stokkvin Vihovde

Personellbefal

Telefon: 63 92 68 27

Henriette Stråmyr

Sjef Luftevakuering

Telefon: 416 40 850

Jack Reier Johannessen

NK Luftevakuering

Telefon: 93 45 11 15

Forsvaret som arbeids­giver

 1. Illustrasjon militær lege
  Våre kjerneverdier

  Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare.

  Kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for alt vi gjør.

  Trenger kompetanse fra mange fagfelt

  Forsvaret utlyser et bredt spekter av stillinger hvert år og trenger medarbeidere innenfor mange ulike fagfelt. Vi ser etter både nyutdannede og de med lang erfaring. 

  Hos oss jobber det blant annet ingeniører, kokker, jurister, økonomer, leger, HR-personell og en rekke andre yrkesgrupper, både militære og sivile.

  Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

 2. Illustrasjonsfoto av samarbeid

  Søker du jobb i Forsvaret, er vi pålagt å gjøre en grundig vurdering av søkere, og gjennomføre sikkerhetsklarering. Her er stegene som påvirker jobbsøkerprosessen i Forsvaret og gjør den noe mer langvarig enn vanlige søknadsprosesser.

  Grundige vurderinger

  Etter søknadsfristen gjør vi en grundig vurdering av alle søknader, og ser de opp i mot stillingsutlysningens krav. Deretter kaller vi inn til intervju. Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder med sjekk av attester og referanser. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet.

  Ta gjerne kontakt om du lurer på hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.

  Tilsettingsrådet beslutter ansettelsen

  Forsvaret følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes.

  Etter intervjuene vurderes søkerne og rangeres i en innstilling. På bakgrunn av denne avgjør Tilsettingsrådet hvem som skal tilsettes. Når stillingen er besatt, vil alle søkere få informasjon om hvem som er tilsatt.

  Sikkerhets­klarering

  Illustrasjonsfoto av et operasjonsrom /
Opreations room

  Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.

  Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

  Offentlig søkerliste

  Tastatur
Keyboard

  Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. I søknadsprosessen er det mulig å be om å ikke være med på en slik liste, dersom du har gode grunner til det.

  Søkerlistene blir ikke distribuert, men offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

  Utvidet søkerliste

  Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen.
   

  En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

 3. A062_C016_0101Z9.0000791
  Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon.

   

  • Fleksibel arbeidstid.
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
  • To timer trening i arbeidstiden per uke.
    

  Mange av Forsvarets arbeidssteder har eget treningssenter du kan bruke gratis.