Illustrasjonsbilde

Assisterende A6 taktisk drift

Ønsker du å støtte Luftforsvaret med sikre samband og IKT-løsninger?

Stillingstittel
Assisterende A6 taktisk drift
Ansettelse
Fast
Startdato
Avdeling
Joint Air Operation Centre
Sted
Søknadsfrist
Utløpt

Special Operations Air Task Group (SOATG) trenger en ny assisterende A6 (OR5-6). SOATG er en viktig del av Forsvarets håndtering av kriser, både innenlands og utenlands. SOATG er organisert som en underavdeling av Joint Air Operations Centre (JAOC) operasjonsdivisjon. Stillingen er en del av A6 seksjonen som har ansvar for avdelingens sikre samband og IKT. Arbeidet i avdelingen er meget allsidig og spennende, perfekt for en eventyrlysten spesialist. Som assisterende A6 vil en være selvstendig ansvarlig for å understøtte avdelingens behov i både inn- og utland med sikre samband og IKT-løsninger. Som en del av seksjonen vil en møte nye utfordringer, der samarbeid på tvers av avdelingen er avgjørende for å løse problemer i det daglige.

SOATG er lokaliser på Rygge Flystasjon i Østfold fylke, en spennende flystasjon i vekst sentralt på Østlandet. Avdelingen setter godt arbeidsmiljø og fleksibilitet der det er mulig høyt. Avdelingen har kontinuerlig vaktfunksjon for støtte til politiet for bruk av Forsvarets helikoptre, samt ansvar innen Maritim kontra-terror og strategisk transport for Forsvarets Spesialstyrker. Vi ser etter deg som er ansvarsfull, kompetent og løsningsorientert.

 
 1. Følge opp avdelingens sambands- og IKT-materiell, herunder drift av stasjonært og deployerbart materiell.
  Bistå A6 i avdelingens samband- og IKT-planlegging.
  Delta i utvikling av avdelingen og samarbeidsavdelingers samband- og IKT-portefølje og løsninger.
  Bidra til å løse avdelingens oppdrag, både i inn- og utland.
  • Må ha befalsutdanning
  • Må være medisinsk skikket for tjeneste i internasjonale operasjoner.
  • Må bestå Forsvarets styrke- og utholdenhetstest til minimum karakter 4.
  • Norsk statsborgerskap
  • Må kunne sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG/COSMIC TOP SECRET før tiltredelse.

  Ønskede kvalifikasjoner:

  • Erfaring fra samband, cyber, eller IKT innen Forsvaret.
  • Erfaring fra spesialoperasjoner og/eller kontraterroroperasjoner.
  • Erfaring fra luftoperativ tjeneste.
  • Beherske engelsk både skriftlig og muntlig.
  • Erfaring fra multinasjonale staber/koalisjoner.
  • Vi ser etter deg som har gode ferdigheter innen det å jobbe som team, men også kan utføre oppgaver selvstendig.
  • Du er strukturert og kan selv finne arbeidsoppgaver som må gjøres eller kan gjøres bedre.
  • Du er ansvarsfull og kreativ, og finner nye måter å løse problemer som oppstår.
  • Du har stor omstillingsevne og er ikke redd for å ta fatt på en utfordring.
  • Spennende og tidvis travle arbeidsdager med mange varierte oppgaver og utfordringer i et godt arbeidsmiljø
  • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
  • Mulighet for fleksibel arbeidstid i henhold til statlig avtaleverk
  • Gode pensjonsordninger
  • Mulighet for trening i arbeidstiden
  • Bedriftshelsetjeneste
  • Lønn etter Statens lønnsregulativ som fastlønnet OR5-6, (stillingskode 1566), ltr 53-56, for tiden kr 524.700 til kr 548.600 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.

  Vilkår og tidspunkt for tilsetting
  Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

  Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.10.2024, eller etter avtale. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

  Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

 2. En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

  Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

  Joint Air Operation Centre (JAOC) utgjør sammen med Luftforsvarsstaben og Luftforsvarets våpenskole, Luftforsvarets ledelse. JAOC utgjør den operative ledelsen av Luftforsvaret, og utøver den daglige operative kommandoen over Luftforsvarets styrker på vegne av sjef Luftforsvaret. Avdelingen er lokalisert flere steder i Norge, og har underavdelinger på Reitan i Bodø, Sørreisa og Rygge flystasjon.

  I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

  I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

  Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

  Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt

Wiggen, Frode

Stabssersjant

Telefon: +47 918 44 606

Karl Espen Galguften

Oberstløytnant

Telefon: 69238510

Forsvaret som arbeids­giver

 1. Illustrasjon militær lege
  Våre kjerneverdier

  Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare.

  Kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for alt vi gjør.

  Trenger kompetanse fra mange fagfelt

  Forsvaret utlyser mange typer stillinger hvert år og trenger medarbeidere innenfor mange ulike fagfelt. Vi ser etter både nyutdannede og de med lang erfaring. 

  Hos oss jobber det blant annet ingeniører, kokker, jurister, økonomer, leger, HR-personell og en rekke andre yrkesgrupper – både militære og sivile.

  Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

 2. Illustrasjonsfoto av samarbeid

  Søker du jobb i Forsvaret, er vi pålagt å gjøre en grundig vurdering av søkere og gjennomføre sikkerhetsklarering. Her er stegene som påvirker jobbsøkerprosessen i Forsvaret, og som gjør den noe mer langvarig enn søknadsprosesser hos andre.

  Grundige vurderinger

  Etter søknadsfristen gjør vi en grundig vurdering av alle søknader, og ser dem opp i mot stillingsutlysningens krav. Deretter kaller vi inn til intervju. Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder med sjekk av attester og referanser. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet.

  Ta gjerne kontakt om du lurer på hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.

  Tilsettingsrådet beslutter ansettelsen

  Forsvaret følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes.

  Etter intervjuene vurderes søkerne og rangeres i en innstilling. På bakgrunn av denne avgjør Tilsettingsrådet hvem som skal tilsettes. Når stillingen er besatt, vil alle søkere få informasjon om hvem som er tilsatt.

  Sikkerhets­klarering

  Illustrasjonsfoto av et operasjonsrom /
Opreations room

  Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.

  Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

  Offentlig søkerliste

  Tastatur
Keyboard

  Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. I søknadsprosessen er det mulig å be om å ikke være med på en slik liste, dersom du har gode grunner til det.

  Søkerlistene blir ikke distribuert, men offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

  Utvidet søkerliste

  Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen.
   

  En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

 3. A062_C016_0101Z9.0000791
  Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon.

   

  • Fleksibel arbeidstid.
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
  • To timer trening i arbeidstiden per uke.
    

  Mange av Forsvarets arbeidssteder har eget treningssenter du kan bruke gratis.