Soldat Thea Kolmannskog, fra Hans Majestet Kongens Garde under øvelse Trident Juncture 2018 i Norge

Landstillitsvalgt i Vernepliktsrådet

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret lyser ut fem ettårige engasjementer som landstillitsvalgt i Vernepliktsrådet. Søknadsfrist er 1. mars 2022.

Stillingstittel
Landstillitsvalgt i Vernepliktsrådet
Ansettelse
Engasjement
Startdato
1. jun 2022
Avdeling
Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO)
Sted
Oslo
Søknadsfrist
Utløpt

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) er en samarbeidsordning mellom soldater inne til førstegangstjeneste og den militære og politiske ledelse i Forsvaret. TVO har tillitsvalgte på alle nivå i Forsvaret, og de fem landstillitsvalgte representerer soldatene sentralt og er stasjonert i Oslo. Disse fem stillingene lyses nå ut.

Formålet med TVO er å sikre soldaters rettigheter før, under og etter tjeneste i Forsvaret. Ordningen arbeider for å fremme trivsel og medvirkning i tjenesten. Vernepliktsrådets arbeid er todelt; de representerer soldatenes mening ved Forsvarets og den politiske ledelse, og for det andre sørger de for å kurse, følge opp og utvikle TVO som organisasjon. TVO har som mål å bidra til at Forsvarets ledelse, ansatte og de førstegangstjenestegjørende har et godt og tillitsfullt forhold.

Alle soldater med opprinnelig dimsjonsdato i valgåret (2022) kan søke, samt tidligere innehavere av hovedtillitsvalgt- og landstillitsvalgtstilling i TVO. Innehaverne av stillingen får kontrakt i 1 år med mulighet for gjenvalg for til sammen tre perioder. Stillingen er militær med grad OR-2.

  • Representere soldatene opp mot Forsvarets militære og politiske ledelse
  • Ut fra intern arbeidsfordeling i Vernepliktsrådet skal ulike sider ved verneplikten jobbes med
  • Vernepliktsrådet avholder landsstyremøter fire ganger i året og Landskonferanse hvert andre år
  • Følge opp TVO fra sentralt hold gjennom oppfølging av tillitsvalgte og samarbeid med ledelse
  • Holde foredrag på tillitsvalgtkurs.
  • Motivasjon til å gjøre en forskjell
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  • Evne til å jobbe selvstendig og sammen med andre
  • Evne til å prestere under press
  • Lærevillig
  • God kommunikasjonsevne.
  • Profesjonalitet og ansvarsfull.
  • Gode muligheter for personlig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
  • Mange reisedager (noe varierende avhengig av smittetrykk)
  • Mulighet for trening i arbeidstiden.
 1. Tidslinje

  • 1. mars 2022: Søknadsfrist
  • 6. april 2022: Valg foretas av landsstyret
  • 1.–30. juni 2022: Overlappingsperiode i Oslo
  • 1. juli 2022: De nye landstillitsvalgte tar over (kontrakt 1 år)

  Søknad med CV og alle relevante attester merkes «Søknad VPR» og sendes til Anniken Strønen Riise, [email protected].

Kontakt

Anniken Strønen Riise

Visespesialist

Telefon: 47 79 86 88

Forsvaret som arbeidsgiver

 1. Våre kjerneverdier

  Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare.

  Kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for alt vi gjør.

  Trenger kompetanse fra mange fagfelt

  Forsvaret utlyser et bredt spekter av stillinger hvert år og trenger medarbeidere innenfor mange ulike fagfelt. Vi ser etter både nyutdannede og de med lang erfaring. 

  Hos oss jobber det blant annet ingeniører, kokker, jurister, økonomer, leger, HR-personell og en rekke andre yrkesgrupper, både militære og sivile.

  Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

 2. Valg av fem landstillitsvalgte utføres av soldatenes representanter i landsstyremøtet.

  Alle soldater med opprinnelig dimisjonsdato i valgåret kan søke på stillingen som landstillitsvalgt. Søknadene blir behandlet av en valgkomiteen nedsatt av TVOs landsstyremøte. Valgkomiteen skal vurdere de aktuelle kandidatene, utføre intervjuer og fatte en innstilling som legges frem for TVOs landsstyremøte 6.–7. april 2022.

  Ethvert TVO-utvalg og alle soldater kan fremme begrunnede forslag til kandidater til valgkomiteen, eller fremme benkeforslag (andre forslag enn valgkomiteens instilling) for landsstyremøtet. Dette må fremsendes til sjef TVO senest to dager før valget.

 3. Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.

  Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

 4. Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. I søknadsprosessen er det mulig å be om å ikke være med på en slik liste, dersom du har gode grunner til det.

  Søkerlistene blir ikke distribuert, men offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

  Utvidet søkerliste

  Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen.
  En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

 5. Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon.

  • Fleksibel arbeidstid.
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
  • To timer trening i arbeidstiden per uke.

  Mange av Forsvarets arbeidssteder har eget treningssenter du kan bruke gratis.