Illustrasjonsbilde

Sjøforsvarets musikkorps søker musiker, slagverk

Sjøforsvarets musikkorps søker musiker - slagverk

Stillingstittel
Sjøforsvarets musikkorps søker musiker, slagverk
Ansettelse
Fast
Startdato
Avdeling
Forsvarets musikk
Søknadsfrist
23. apr 2024 Søk her

Forsvarets fellestjenester (FFT) består av avdelinger som utfører oppgaver innen en rekke fagfelt. Som en del av FFT bidrar du til å styrke landets forsvar på mange måter og nivåer. FFT er leverandør av fellestjenester til Forsvaret innenfor de underlagte avdelingers tjenesteportefølje.

Forsvarets musikk (FMUS) er Norges største arbeidsplass for profesjonelle musikere, og har røtter tilbake til 1500-tallet og består av 5 profesjonelle korps, som ble samlet i én felles musikkorganisasjon 1. januar 2003. FMUS har det faglige ansvaret for all musikkvirksomhet i Forsvaret, støtter annen offentlig virksomhet med militærmusikk og produserer konserter rettet mot det sivile publikum.

Sjøforsvarets musikkorps er kjent for sin moderne og nyskapende tilnærming til repertoaret.

  • Utøvende musiker iht korpsets oppdrag, herunder konserter, seremonier og etermedieproduksjoner.
  • Delta i råd og utvalg
  • Utføre administrative/praktiske oppgaver.
 1. Du må ha:

  • 4-årig Bachelor innen utøvende musikk. Dokumenterte erfaringer og/eller utviste ferdigheter kan kompensere for manglende formell utdanning.
  • Norsk statsborgerskap
  • Medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner (minimum kode C1). Dette foregår ved fremstilling for militær lege
  • Bestått fysisk test innen prøvetiden ved fast tilsetting. Krav er karakter 3 i utholdenhet. Ved nytilsetting settes det krav til karakter 4 i utholdenhet og karakter 4 i styrke. Informasjon om fysiske tester i Forsvaret finner du her
  • Bestått grunnleggende soldatutdanning (GSU) i løpet av de første 12 måneder etter fast tilsetting.
  • Sikkerhetsklarering for konfidensielt (K)/Nato Confidential (NC).  Klareringsprosessen iverksettes før eventuell tilsetting.

  Det er ønskelig at du kan vise til en eller flere av følgende kvalifikasjoner:

  • tjenesteerfaring som slagverker fra Forsvarets musikk
  • gjennomført tilpasset kurs i militært lederskap (VA-SKMT kurs).
  • bred bakgrunn, både fra klassisk og rytmisk musikk.

  Prøvespill
  Prøvespill gjennomføres i Sjøforsvarets Musikkorps sine lokaler på Bergenhus festning/Koengen den mandag17.juni.2024
   
  Obligatoriske verk: Utdrag fra korps- og orkesterlitteraturen tilgjengelig gjøres for søkere ved søknadsfristens utløp.

  - Lilletromme: Bent Lylloff - Århus Etude no.9

  - Melodisk: Selvvalgt verk for firekøller marimba eller vibrafon av inntil 5 minutters varighet, uten akkompangement.

    
  Intervju: Det vil bli avholdt intervju for kandidater som består prøvespill, fysiske tester og medisinsk skikkethet. 

 2. Vi ser etter musikere med musikalsk allsidighet, gode samarbeidsevner, fleksibilitet og tilpasningsdyktighet. Personlig egnethet tillegges vekt ved tilsetting.

  Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Avsluttende høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, og godkjenningen må dokumenteres. 

 3. Gode pensjons- og velferdsordninger som inntil 2 timer trening i arbeidstiden i uken, gode muligheter for personlig og faglig utvikling.

  Du får lønn etter Statens lønnsregulativ iht stillingskode 1563 Korporal (OR4), lønnstrinn 50 - 54 pt kr 502 300,- - kr 532 200,- brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  For nærmere informasjon om stillingen og faglige spørsmål, se kontaktinformasjon.

  Vilkår og tidspunkt for tilsetting; 1. januar 2025 eller så snart som mulig etter at stilingens krav er bestått.

  Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.
  Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

  Tilsetting skjer i stilling i de respektive korps forankret i forsvarsgren, uavhengig av tidligere avtjent førstegangstjeneste.
 4. En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

  Forsvarets fellestjenester består av avdelinger som utfører oppgaver innen en rekke fagfelt. Som en del av Forsvarets fellestjenester bidrar du til å styrke landets forsvar på mange måter og nivåer.

  I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

  I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

  Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

  Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt

Snorre Stalheim Svenningsen

Musiker, gruppeleder slagverk

Telefon: 970 84 213

Trine Minken Amble

Sjef Sjøforsvarets musikkorps

Telefon: 926 91 930

Forsvaret som arbeids­giver

 1. Illustrasjon militær lege
  Våre kjerneverdier

  Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare.

  Kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for alt vi gjør.

  Trenger kompetanse fra mange fagfelt

  Forsvaret utlyser mange typer stillinger hvert år og trenger medarbeidere innenfor mange ulike fagfelt. Vi ser etter både nyutdannede og de med lang erfaring. 

  Hos oss jobber det blant annet ingeniører, kokker, jurister, økonomer, leger, HR-personell og en rekke andre yrkesgrupper – både militære og sivile.

  Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

 2. Illustrasjonsfoto av samarbeid

  Søker du jobb i Forsvaret, er vi pålagt å gjøre en grundig vurdering av søkere og gjennomføre sikkerhetsklarering. Her er stegene som påvirker jobbsøkerprosessen i Forsvaret, og som gjør den noe mer langvarig enn søknadsprosesser hos andre.

  Grundige vurderinger

  Etter søknadsfristen gjør vi en grundig vurdering av alle søknader, og ser dem opp i mot stillingsutlysningens krav. Deretter kaller vi inn til intervju. Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder med sjekk av attester og referanser. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet.

  Ta gjerne kontakt om du lurer på hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.

  Tilsettingsrådet beslutter ansettelsen

  Forsvaret følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes.

  Etter intervjuene vurderes søkerne og rangeres i en innstilling. På bakgrunn av denne avgjør Tilsettingsrådet hvem som skal tilsettes. Når stillingen er besatt, vil alle søkere få informasjon om hvem som er tilsatt.

  Sikkerhets­klarering

  Illustrasjonsfoto av et operasjonsrom /
Opreations room

  Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.

  Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

  Offentlig søkerliste

  Tastatur
Keyboard

  Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. I søknadsprosessen er det mulig å be om å ikke være med på en slik liste, dersom du har gode grunner til det.

  Søkerlistene blir ikke distribuert, men offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

  Utvidet søkerliste

  Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen.
   

  En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

 3. A062_C016_0101Z9.0000791
  Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon.

   

  • Fleksibel arbeidstid.
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
  • To timer trening i arbeidstiden per uke.
    

  Mange av Forsvarets arbeidssteder har eget treningssenter du kan bruke gratis.