Illustrasjonsbilde

Systemoperatør P-8 Poseidon

Systemoperatør P-8 Poseidon

Stillingstittel
Systemoperatør P-8 Poseidon
Ansettelse
Fast
Startdato
Avdeling
Luftforsvarets skolesenter Kjevik
Søknadsfrist
11. des 2023 Søk her
Vil du jobbe som systemoperatør om bord på maritime patruljefly i Forsvaret? Du vil delta i ubåtjakt, overflatejakt og få nærkontakt med fremmede fly i lufta. Det du ser, og det du opplever, kan du ikke fortelle til noen. Du vil løse et av Forsvarets høyest prioriterte oppdrag.
 
Full lønn under utdanning, som foregår både i Norge og utlandet. De som består utdanningen gis fast tilsetting i Forsvaret.
 1. Evenes flystasjon bygges opp som fremtidig base for våre nye maritime patruljefly, P-8A Poseidon, med luftvern og baseforsvar for styrkebeskyttelse. Maritime patruljefly (MPA) er viktig for å ha kontroll på våre store havområder. Norge anskaffer P-8A Poseidon som arvtager for P-3C Orion og DA20. Innføringen av P-8A innebærer en meget stor oppgradering med moderne sensorer for overvåking og elektronisk krigføring. Som systemoperatør om bord i P-8A vil du være spesialist i å betjene flyets systemer når P-8A er ute og flyr. Tjenesten vil være meget variert og du bidrar til å ivareta Norges forsvarsoppdrag, samt våre forpliktelser i NATO. I forbindelse med tjenesten vil du sammen med skvadronen også reise til utlandet og samarbeide med våre allierte. Med denne utlysningen ønsker vi å finne deg som vil jobbe på P-8A Poseidon på Evenes. 

  Arbeidsoppgaver

  Forberede og gjennomføre operative flytokt som medlem av flybesetningen.
  Gjennom arbeidet om bord bidra til alliansebygging både bilateralt og gjennom NATO
  Levere grundige resultater i perioder med høyt operativt arbeidstempo i krevende oppdrag.

  • Norsk statsborgerskap
  • Må ha fullført førstegangstjenesten innen utdanningsstart
  • Må ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon
  • Må tilfredsstille fysiske minstekrav karakter 5 i utholdenhet og 5 i styrke i henhold til reglement for fysisk test i Forsvaret
  • Må kunne sikkerhetsklareres STRENGT HEMMELIG
  • Må kunne svømme 200 meter
  • Bør ha gjennomført grunnleggende spesialistkurs (GSK)

  Helsekrav

  Kandidater som tas opp til utdanning som systemoperatør må gjennomgå og bestå medisinsk undersøkelse hos Flymedisinsk institutt (FMI), tilsvarende krav satt til legekjennelse for «A3-S Systemoperatør» i henhold til «Reglement om medisinske krav til luftpersonell, kontroll- og varslingspersonell og AE personell».
  Medisinsk undersøkelse ved Flymedisinsk institutt vil skje i løpet av kort tid etter opptaks- og seleksjonsuken, eventuelt i samme uke. Et endelig tilbud om utdanning forutsetter bestått medisinsk undersøkelse. 

  Personlige egenskaper

  Som systemoperatør må du ha en personlighet som egner seg til å utøve funksjonen og rollen du er satt til å gjøre. Du skal utføre en svært viktig jobb, og vil ofte bli sett på som en rollemodell og en representant for Luftforsvaret både i jobb og på fritiden. Du må ha høy motivasjon til å kunne gjennomføre en krevende tjeneste som tidvis er rutinepreget og tidvis kan være preget av høy usikkerhet.

  Derfor legger vi vekt på følgende personlige egenskaper:

  Evne til å samarbeide med andre - men også evne til å jobbe selvstendig.
  Evne til å følge gjeldende regler, prosedyrer og bestemmelser - men også evne til problemløsning og improvisasjon.
  Evne til å jobbe under krevende operative forhold, med høy arbeidsbelastning.
  Evne til å lede, men også til å bli ledet.
  Evne til å fungere sosialt med andre, både på oppdrag, under ventetid på basen og om bord på fartøy.
  Evne til å raskt kunne tilegne seg ny kunnskap og omgjøre denne til praksis. Samt utvise gode holdninger i tråd med Forsvarets verdigrunnlag.

 2. Kvalifiserte søkere vil bli innkalt til opptaksprøver ved Luftforsvarets seleksjonssenter på Rygge. Opptaksprøvene består av medisinske undersøkelser, psykologiske tester, kunnskapsprøver, panelintervju og fysiske tester.

  Seleksjonen er planlagt gjennomført i uke 3. Eksakte datoer kunngjøres i innkalling til opptak.

  Uttak til utdanning gjøres i opptaksråd bestående av representanter fra Luftforsvarsstaben (LST), Luftoperativt inspektorat (LOI), Luftforsvarets skolesenter (LS) og Forsvarets sanitet (FSAN). Uttaket baseres på søkerens kvalifikasjoner og Luftforsvarets behov. Fordeling til de ulike rollene gjøres i løpet av seleksjonen basert på rangering og søkerens ønske.  

  Om utdanningen

  Utdanning skjer i regi av Luftforsvarets flyoperative trenings- og sertifiseringssenter (LFTS) med utgangspunkt i Luftforsvarets base Rygge. Utdanningen er modulbasert, og inneholder blant annet:

  • Forberedende kurs ved Luftforsvarets skoler Kjevik
  • Grunnutdanning for kategorien ESM og SONAR i utlandet
  • P-8A typekurs for SONAR og RADAR ved VP-30 NAS Jacksonville, Florida
  • P-8A typekurs for ESM ved 333 skvadron Evenes

  Utdanningens varighet og innhold varierer ut i fra hvilken funksjon man fordeles til under seleksjon. Flere av kursene administreres og gjennomføres i utlandet, utsettelser og forskyvninger i utdanningsløpet kan forekomme.
  Utdanningen anses å være ferdig når alle moduler (grunnutdanning og typekurs for P-8 i din respektive kategori) er gjennomført og bestått. 

  Nærmere beskrivelse av stilling/funksjon/opplæring/tjenestested:
  Hovedoppgave:
  Være operativt besetningsmedlem som systemoperatør Radar, Sonar eller ESM på P-8A Poseidon. Etter endt utdanning i USA vil tjenestested være 133 Luftving Evenes.
   
  Plan for tjenestegjøring:
  Du vil tilsettes i stilling på Evenes og følge P-8A i en spennende etableringsfase og være med på oppbyggingen av en helt ny kapasitet for Norges forsvar.
   
  Kort liste over forkortelser/begreper
  ESM -- Electronic support measures - Brukes primært til å oppdage og identifisere elektromagnetiske signaler fra fremmede fartøy/fly/radarer mm.
   
  Sonar -- Brukes primært for å oppdage og følge gjenstander under vann.
   
  Radar -- Brukes primært for å oppdage og følge gjenstander over vann.
   
  Vi søker etter deg som ønsker å jobbe i en av følgende stillinger:
   
  P-8A Systemoperatør Sonar (Acoustic Warfare Operator)
  P-8A Systemoperatør Radar (Electronic Warfare Operator 1)
  P-8A Systemoperatør ESM (Electronic Warfare Operator 2)
   
  Når du velger å søke, kan du søke på Systemoperatør MPA.
  Fordeling til de ulike systemoperatørstillingene vil gjøres i løpet av seleksjonen basert på personlig egnethet, eget ønske og Luftforsvarets behov.

 3. Under utdanningen:

  • Fast ansettelse med prøvetid i perioden utdanningen pågår, med mindre du allerede er fast tilsatt i Forsvaret. (Du må signere utdannings- og plikttjenestekontrakt med Forsvaret før utdanningen starter.)
  • Stillingens grad under utdanning er OR-2 visespesialist, med mindre du allerede er fast tilsatt i Forsvaret med annen grad (se punkt om faste tilsatte).
  • Lønn under utdanning:
   • Lønnstrinn 35, eller tilsvarende kronebeløp – for tiden brutto årslønn på kr 414 200,- (per mai 23).
   • Du vil tilkomme sikringslønn om du fra før av er fast tilsatt i Forsvaret med høyere avlønning.
  • Tilbud om militær innkvartering i messerom (enerom) eller tilsvarende. Du betaler selv for dette basert på satser i Forsvarets boligregulativ.
  • Tilbud om bespisning i militær messe. Du betaler selv for dette basert på satser i Forsvarets kostregulativ.
   • Dersom du er på tjenestereise(r) som del av utdanningen betaler Forsvaret for overnatting og kost på det midlertidige kursstedet i perioden reisen pågår.
  • Dersom du allerede er tilsatt i Forsvaret og har fast høyere grad og lønn vil du beholde dette under utdanning.

  Etter utdanningen:

  • Videreføring av fast ansettelse til pensjonsalder (T-60) når utdanningen er fullført og bestått.
  • Grunnlønn i henhold til grad og stilling, jamfør Luftforsvarets lønnspolicy.
   • Dersom du allerede er fast tilsatt i Forsvaret og er høyere avlønnet i fast stilling beholder du denne lønnen som sikringslønn.
   • Luftforsvaret har i tillegg en garantert minstelønn for fullført bachelor, master samt relevant fagbrev (tilkommes ikke før utdanningen er bestått og du disponeres i fast stilling):
    Bachelor                           -ltr 45, brutto årslønn på kr 466.600,- (per mai 23)
    Master                              -ltr 53, brutto årslønn på kr 524.700,- (per mai 23)
    Relevant fagbrev             -ltr 45, brutto årslønn på kr 466.600,- (per mai 23)
  • Operative flybesetningsmedlemmer mottar et særskilt lønnsmessig risikotillegg, for tiden kr 3.400.- pr. mnd.Se vilkår i Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret, punkt 4.3 Flybesetningstillegg. 
  • Militært personell tilkommer døgn- og timesbaserte tillegg for vakt, fartøytjeneste og øvelser i henhold til Arbeidstidsavtale for Forsvaret (ATF).
  • Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens pensjonskasse.
  • For spesielt godt kvalifiserte kan Luftforsvaret avvike lønnsplassering fra kunngjort lønn.
  • Forsvaret har gode treningsfasiliteter og du tilbys å trene i arbeidstiden.
  • Du tilbys en variert og fleksibel arbeidsdag.

  Vilkår og tidspunkt for tilsetting

  Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd.

  Under utdanningen vil du være unntatt ATF, med unntak av eventuelle opphold i utdanningsmodulene. Da vil du følge normal drift ved avdeling.

  Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

  Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

 4. En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Kontakt

Thomas W Horgen

Kontaktperson opptak og seleksjon

Telefon: 69 23 77 55

Thomas

Kontaktperson stilling

Forsvaret som arbeids­giver

 1. Illustrasjon militær lege
  Våre kjerneverdier

  Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare.

  Kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for alt vi gjør.

  Trenger kompetanse fra mange fagfelt

  Forsvaret utlyser mange typer stillinger hvert år og trenger medarbeidere innenfor mange ulike fagfelt. Vi ser etter både nyutdannede og de med lang erfaring. 

  Hos oss jobber det blant annet ingeniører, kokker, jurister, økonomer, leger, HR-personell og en rekke andre yrkesgrupper – både militære og sivile.

  Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

 2. Illustrasjonsfoto av samarbeid

  Søker du jobb i Forsvaret, er vi pålagt å gjøre en grundig vurdering av søkere og gjennomføre sikkerhetsklarering. Her er stegene som påvirker jobbsøkerprosessen i Forsvaret, og som gjør den noe mer langvarig enn søknadsprosesser hos andre.

  Grundige vurderinger

  Etter søknadsfristen gjør vi en grundig vurdering av alle søknader, og ser dem opp i mot stillingsutlysningens krav. Deretter kaller vi inn til intervju. Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder med sjekk av attester og referanser. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet.

  Ta gjerne kontakt om du lurer på hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.

  Tilsettingsrådet beslutter ansettelsen

  Forsvaret følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes.

  Etter intervjuene vurderes søkerne og rangeres i en innstilling. På bakgrunn av denne avgjør Tilsettingsrådet hvem som skal tilsettes. Når stillingen er besatt, vil alle søkere få informasjon om hvem som er tilsatt.

  Sikkerhets­klarering

  Illustrasjonsfoto av et operasjonsrom /
Opreations room

  Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.

  Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

  Offentlig søkerliste

  Tastatur
Keyboard

  Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. I søknadsprosessen er det mulig å be om å ikke være med på en slik liste, dersom du har gode grunner til det.

  Søkerlistene blir ikke distribuert, men offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

  Utvidet søkerliste

  Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen.
   

  En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

 3. A062_C016_0101Z9.0000791
  Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon.

   

  • Fleksibel arbeidstid.
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
  • To timer trening i arbeidstiden per uke.
    

  Mange av Forsvarets arbeidssteder har eget treningssenter du kan bruke gratis.