Oppstilling av soldater på Akershus festning før avmarsj og oppstilling på Karl Johans gate i Oslo under åpningen av det 159 Storting / From a parade at Akershus fortress before they line up at Karl Johans gate in Oslo during the opening of the 159th Parlament

Kva betyr verdiane for profilen?

Forsvarets verdigrunnlag skal kome tydeleg fram i kommunikasjonen vår. Open og truverdig kommunikasjon gjer oss betre i stand til å løyse oppdrag og å få tillit frå befolkninga.

Ved å vise at Forsvaret, gjennom dagleg operativ verksemd, skapar tryggleik for Noreg og for befolkninga, styrkar vi Forsvarets legitimitet og tillit i befolkninga. Ein open, tydeleg og truverdig kommunikasjon er viktig for å lykkast med oppgåveløysing og rekruttering – og ikkje minst er openheit ein føresetnad for å få tillit frå samfunnet.

Forsvarets verdigrunnlag ligg til grunn for all verksemda vår, og verdiane våre skal kome tydeleg til syne i kommunikasjonen vår.

Respekt

Skal kome til uttrykk gjennom kven vi er, kva vi gjer og kva vi seier. Vi skal vise respekt gjennom kommunikasjon ved å framstå opne og ærlege. Vi må ha forståing for at oppgåvene våre påverkar liva til mange menneske. Vi skal òg tolerere og verdsetje at vi er ulike og dyrke mangfaldet i Forsvaret.

Ansvar

Forsvarets kommunikasjon skal spegle det spesielle og omfattande ansvaret vi har i samfunnet. Vi har ansvar for å kommunisere informativt og målretta, slik at vi når fram med bodskapen vår på ein klar og forståeleg måte.

Mot

I Forsvaret er dette den moralske styrken til å vise sjølvstende, handle riktig og relevant – både i den daglege tenesta og i strid. Mot til å stå opp for det vi trur på, og vilje til å kjempe for det vi skal forvalte og forsvare. Mot er å sjå nye moglegheiter, våge å stille krav og samstundes jobbe saman for å finne gode løysingar.

Verdiane våre

Forsvaret må sjølv leve ut verdiane vi sett til å forsvare.

Pil til høyre
rein1_av_tanja_aakerøy-0360

Kontaktperson

Claus Andreas Østby

Seniorrådgivar
Forsvarssjefens heraldiske rådgivar og profilforvaltar
Telefon: 915 03 003