Hva betyr dette for meg?

Mange ansatte blir berørt av moderniseringen og effektiviseringen i Forsvaret. De prosjektene som har kommet lengst gjelder dem som jobber med økonomi og ansatte i Forsvarsstaben.

Ansatt i Forsvarsstaben

 • Det er en klar målsetting og forenkle styringsprosessene i Forsvarsstaben og Forsvaret generelt. Når vi sier vi skal kutte i staben betyr det også at arbeidsoppgaver må fjernes.
 • Forsvarsstaben ble i august 2021 satt opp i en J-struktur og de fleste seksjoner vil bli berørt av tiltakene i moderniseringsplanen eller av MAST programmet. Moderniseringspotensialet vil bli synliggjort i de ulike prosjektene.
 • FST består i dag av omtrent 230 ansatte. Det er en ambisjon å redusere antall årsverk i Forsvarsstaben med omtrent 40%.
 • Overtallige vil enten bli tilbudt ny jobb i Forsvaret, omskolering, eller vil oppleve å bli overflødige. Forsvaret følger reglene for omstilling i staten.

 

Jobber med økonomi

 • I dag arbeider rundt 300 ansatte med økonomi i Forsvaret.
 • Gjennom en forenkling av økonomiprosessene og en samling av alle som jobber med økonomi til en felles avdeling kan Forsvaret klare seg med om lag 110 personer.
 • Forsvaret vil kraftsamle økonomiressursene under Forsvarets økonomisenter (FØS). Denne avdelingen vil levere økonomitjenester til hele Forsvaret.
 • De som har disse jobbene i dag vil enten bli tilbudt ny jobb i Forsvaret, bli omskolert, eller vil oppleve å bli overflødige. Vi følger reglene for omstilling i staten.

Les mer om økonomiprosjektet

 1. Ett mål er å effektivisere byråkratiet. I dag er mange nivåer involvert i forbindelse med investeringer, vedlikehold og ved ansettelser. Målet er å gi sjefene i Forsvaret større handlingsrom. Forsvaret vil nøye gå gjennom alle stabsprosesser med et mål om å effektiviseres så mye som mulig.

  Vi har kuttet antall interne regelverk med 30 prosent. Målet er 50 prosent. Det går på alt fra instrukser til håndbøker og personellreglement. Opprydning i regelverk vil gjøre hverdagen enklere.

 2. Vi skal effektivisere, samtidig som vi skal styrke bemanningen ute i de operative avdelingene.

 3. Forskjellen fra tidligere er at forsvarssjefen nå har fått det helhetlige ansvaret for å gjennomføre effektiviseringen, ikke bare i Forsvaret, men i hele forsvarssektoren. Da kan vi finne løsninger sammen med de andre etatssjefene, og gjennom å involvere arbeidstakerorganisasjonene.

 4. Konsekvensene av modernisering for den enkelte av oss er det for tidlig å peke konkret på, men endringer vil få konsekvenser for enkeltmennesker og måten oppgaver løses på i dag.

 5. Det er alltid motstand mot endringer, og naturlig skepsis mot nye løsninger. Mange i Forsvaret har opp gjennom årene erfart at teknologi lover mer enn den kan holde, på kort sikt, og at den leverer mer enn den lover, på lang sikt. Så har vi også gode eksempler på vellykkede effektiviseringstiltak. Personell- og lønnsavdelingen i FPVS er et godt eksempel. De leverer tjenester til hele Forsvaret.

 6. De sentrale tillitsvalgte i Forsvaret ble informert første gang 18.oktober 2020 om arbeidet med modernisering og effektivisering og jevnlige oppdateringer er gitt etter det. Når det gjelder økonomiprosess-arbeidet spesifikt ble første informasjon om tilnærming gitt 13. oktober 2021, drøftinger om inndragning av vakante årsverk ble avholdt 3. november 2021.

  Drøfting av oppdrag som skal gis fra Forsvarssjefen til driftsenhetene ble gjennomført 26. januar 2022. Det er også gjennomført et arbeidsmøte før drøftingsgrunnlaget ble sendt ut og flere innspill fra arbeidstagerne er tatt inn i forslaget. Forsvaret har sørget for å gi så mye informasjon at det er mulig å utøve medbestemmelse. Innspillene fra arbeidstakerorganisasjonene har forbedret forslaget fra Forsvaret.