Gruppebilde av deltakere i møtet som omhandlet

Slik skal de modernisere og effektivisere forsvarssektoren

Forsvaret og de andre etatene i forsvarssektoren intensiverer nå arbeidet med å modernisere og effektivisere sektoren. De skal også samarbeide tettere om IKT og digitalisering samt investeringer.

Et nytt styre – etatsjefsmøtet – mellom Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell, FFI og Nasjonal sikkerhetsmyndighet ble konstituert 7. desember 2020. Forsvarssjefen leder etatsjefsmøtet. På dette første møtet diskuterte etatsjefene etableringen av programkontoret for modernisering og effektivisering i forsvarssektoren og statusen til prosjekt KRAFT. Et prosjekt som skal forbedre sektorens investeringsvirksomhet.

Store ambisjoner

Modernisering og effektivisering i forsvarssektoren for langtidsplanen 2021–2024 tar utgangspunkt i FFI-rapporten «Hvordan skape økonomisk handlingsrom i den nye langtidsplanen?».

Forsvarsdepartementet har satt som mål at forsvarssektoren til sammen skal spare inn 1,9 milliarder kroner i perioden 2021–24. Dette er en forutsetning for de planlagte satsningsområdene i samme periode. Utgangspunktet for å oppnå denne ambisjonen er planlagte og strukturelle tiltak fra FFI-rapporten.

For å oppnå målsetningen, omfattes økonomiske gevinster fra slike større strukturelle tiltak på tvers av hele sektoren og alle lokale tiltak i etatene. Utover de økonomiske gevinstene skal alle tiltak bidra til forbedringer innen alle berørte avdelinger og fagområder. Denne kvalitetseffekten skal også på sikt kunne måles direkte opp mot økt operativ evne.

20201207tk_I5888.jpg
Fra etatsjefsmøtet i desember. Fra venstre: Mette Sørfonden (sjef Forsvarsmateriell, FMA), general Eirik Kristoffersen (forsvarssjef), viseadmiral Elisabeth Natvig (sjef Forsvarsstaben), John-Mikal Størdal (sjef Forsvarets forskningsinstitutt, FFI), Torbjørn Thoresen (sjef for Forsvarsbygg) og Kjetil Nilsen (sjef for Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM). Brigader Henry Lindbak (leder for programkontoret) deltok digitalt. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Skal effektivisere ytterligere

Under etatsjefsmøtet la etatsjefene opp en ambisjon om å effektivisere 50 prosent mer enn det regjeringen har lagt opp til langtidsplanen. Insentivet er dermed at det kan bli mulig å oppnå ytterligere økt beredskap, økt samvirke og forsert strukturutvikling.

20121029th_ 7463.jpg
Brigader Henry Lindbak. Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret

Brigader Henry Lindbak leder programkontoret for modernisering og effektivisering i forsvarssektoren. Programkontoret er til enhver tid bemannet med minst én representant fra hver etat, unntatt Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Programkontoret er ansvarlig for at sektortiltak fremlegges for etatsjefsmøtet. Videre skal programkontoret koordinere sektorens søknader om omstillingsmidler før disse fremmes Forsvarsdepartementet.

– Aksept for og vilje til å etablere felles prioriteringer, felles prosesser og felles metoder i sektoren er kritiske suksessfaktorer. Denne modenhetsutviklingen i sektoren er også noe FFI skal måle i langtidsperioden, poengterer Lindbak.

Å lykkes med forbedring av investeringsvirksomheten er et godt eksempel på et planlagt strukturelt tiltak på tvers av hele sektoren. Å lykkes med sektorens felles IKT-strategi er et annet godt eksempel. Dette vil igjen katalysere digitalisering på tvers i sektoren. Programkontorets arbeid er allerede innrettet slik at samarbeid på tvers mellom etatsstabene i sektoren er mulig ved bruk av Forsvarets Office 365-løsning.