Kultur

Forsvaret er og skal være, i kontinuerlig utvikling. Det er derfor avgjørende at også forsvarets kultur utvikles i takt med endrede omgivelser og krav på en slik måte at kulturen bidrar til å bygge oppunder og til å fremme oppdragsløsningen og kjernen i den militære profesjon.

Kulturen i Forsvaret spiller en avgjørende rolle i hvordan forsvaret løser sine oppdrag og ivaretar sitt personell.

En sunn og positiv kultur ikke bare bidra til økt effektivitet og prestasjon, men også til trivsel, økt motivasjon og styrket rekruttering.
Gjennom dette prosjektet skal Forsvaret bygge og videreutvikle en kultur som fremmer profesjonalitet og et ivaretakende og inkluderende fellesskap

Snart lanseres Forsvarets kulturhåndbok. Den vil du finne her.