Ledelse

Nasjonens tillit til at Forsvaret ledes på en god måte og tilliten internt til ledelsen er helt avgjørende for Forsvarets evne til å beskytte landet vårt.

Ledelse er derfor en integrert del av både utdanningen og praksisen i Forsvaret, og alle ledere i Forsvare skal utøve lederskap basert på våre verdier.

Forsvarets ledelsesfilosofi er oppdragsbasert ledelse (OBL) hvor tillit er selve fundamentet. Dette innebærer at de som skal løse oppdraget og har best situasjonsforståelse bestemmer hvordan oppdraget skal løses basert på sjefens intensjon.  OBL forutsetter at sjefene kommuniserer tydelig mål og hensikt, og at de som løser selve oppdraget evner å bruke skjønn, både strategisk, taktisk, mellommenneskelig og moralsk.  

Ett sitat fra General George S. Patton illustrerer noe av hensikten med OBL: «Fortell aldri hvordan medarbeiderne skal gjøre ting. Fortell dem hva de skal gjøre og de vil overraske deg med sin oppfinnsomhet.»

I Forsvarets grunnsyn på ledelse definerer vi militær ledelse som en kombinasjon av lederskap og styring, hvor lederskapsdimensjonen handler om det relasjonelle, det vil si å få til god samhandling mellom folk, og styring er påvirkning som utøves indirekte blant annet gjennom formelle strukturer, prosedyrer, rutiner og kontrollfunksjoner.  

Forsvaret gir unike arenaer for å lære om og utøve ledelse. Tilliten til at ledere i Forsvaret både løser oppdrag og tar vare på folkene, kommer med et ansvar. Et ansvar for å stadig utvikle eget lederskap, lytte til tilbakemeldinger og strekke seg lengre ved å lære av feil og forsterke positive sider ved eget lederskap. 

Kjernen i militær ledelse er knyttet til planlegging og gjennomføring av militære operasjoner. Samtidig er Forsvaret en del av statsforvaltningen, bundet av sivile forvaltningsprinsipper og regler for styring av offentlig virksomhet med arbeidsgiveransvar og krav til forsvarlig forvaltning. 

Gjennom profesjons- og kulturprosjektet vil vi kartlegge styrker og svakheter innen ledelses i Forsvaret i dag, og videre bidra til å videreutvikle gode ledelsesprosesser og konkret lederadferd på alle nivåer i fred, krise og krig.

Kontakt oss for innspill eller spørsmål:

FST.pk@mil.no

 

Forsvarets grunnsyn på ledelse
Boken Militære ledere og ledelsesutvikling