OP tårn 247 langs grensa til Russland / Observation tower 247, along the border between Norway and Russia

System

Når individet kommer til kort, skal systemet sørge for at organisasjonens mål likevel nås.

«System» har 5 arbeidsområder:

 • Det formelle grunnlaget for håndtering av varsler i Forsvaret herunder prosedyrer, instrukser og veiledere
 • Digitale systemer for saksbehandling av mulige varsler, gjennom innledende vurderinger, undersøkelser, kommunikasjon med involverte, og konklusjon med anbefaling
 • Organisering og ressurssetting av saksbehandlingen
 • Kompetansebehovet for saksbehandling av innkomne ytringer og varsler i stort

 

Per 01.01.2024 vil Forsvarets linjeorganisasjon med støtte fra «System» levere:

 • Revurderte prosedyrer med veiledning
 • Nytt saksbehandlingssystem som sikrer notoritet, gjennomsiktighet, mer enhetlig saksbehandling, sentralisert kvalitetssikring og kontroll og mulighet til erfaringslæring
 • Ett fagmiljø for saksbehandling av ytringer og varsler under en fagmyndighet, Forsvarets Sentrale Varslingsenhet
 • Kompetanseheving innen saksbehandling av ytringer og varsler

 

Effekten av dette er blant annet:

 • En helhetlig oversikt over saker, uavhengig av kategorisering som setter oss i stand til å identifisere systemiske svakheter og iverksette tiltak.
 • En sentral fagmyndighet som faglig sett samler nødvendig kompetanse på tvers av Forsvaret som igjen gir grunnlag for enhetlig saksbehandling, deling av erfaring, effektiv ressursbruk og bedre grunnlag for kompetanseheving.
 • Systemisk kobling av nødvendige fagmiljøer på tvers av fagområder som HR, sikkerhet og økonomi for rask og effektiv knytning av spisskompetanse.

 

Med dette setter System sjefer i Forsvaret på kort sikt i stand til å håndtere ytringer og varsler, samt over tid forebygge kritikkverdige forhold.

Forsvarets varslingskanal
Opplever du mobbing, trakassering, økonomisk utroskap eller andre kritikkverdige forhold i Forsvaret? Du kan melde fra om dette til Forsvarets varslingskanal.