Soldat fra Telemark bataljon under en øvelse i Altmark Training Area i Tyskland

Videregående befals­utdanninger

Utdanningen gir deg kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å bekle OR 6-9 stillinger på tropps-, kompani- og bataljonsnivå.

Type
Befalsutdanning
Sted
Oslo
Trondheim
Bergen
Varighet
8-12 uker (avhengig av VBU1/2/3)
Avdeling
Forsvarets høgskole
Søknadsfrist
Søkes via egen avdeling

Alle søknader til videregående befalsutdanning 1, 2 og 3 gjennomføres via avdelingen den enkelte tjenestegjør i. 

Utdanningen bygger på hverandre og finnes på tre nivåer. Skoleplass tildeles ut i fra tjenestestilling. Hensikten er å tilføre befal leder- og profesjonskompetanse for å tjenestegjøre på høyere gradsnivå i spesialistsøylen.

All utdanning befalsutdanning gis av Forsvarets høgskole fordelt på de tre krigsskolene og Stabsskolen avhengig av hvilken forsvarsgren befalet tilhører, samt grad.

Krav og søknadsprosess Hæren

 1. VBU 1:

  • Fullført grunnleggende befalsutdanning (GBU)

  • Være tilsatt i graden OR5+ med ønske om tre års tjenesteerfaring

  • Registrert og bestått årlig fysisk test i henhold til stillingens krav (årets eller fjorårets)

  • Inneha gyldig sikkerhetsklarering for Hemmelig, eller tilfredsstille krav til å kunne få dette

   

  VBU 2: 

  • Gjennomført og bestått befalsutdanning

  • Fast OR 6-grad med normalt tre års tjenesteerfaring på gradsnivået

  • Søkere til VBU 2 skal normalt ha fullført og bestått VBU 1, eller ha fått godskrevet dette

  • Inneha gyldig sikkerhetsklarering for Hemmelig og NATO Secret.

  • Registrert bestått årlig fysisk test ut fra stillingens krav i inneværende år eller forrige

 2. Kurset søkes av den enkelte ved å levere søknad i FIF/EREC.

  Dette gjøres ved å gå på min side i FIF og går inn under fanen Min karriere og kompetanse. Videre trykker du inn på Ledige militære stillinger. Ett nytt vindu vil da åpne seg. Her ser du en rullegardin under feltet Runde/kontingent. Der markerer du HÆR Videregående befalsutdanning 1/2 og trykker på Start nederst til venstre. Det vil da dukke opp ett nytt vindu som forteller mer om kurset, krav og hva som tilbys.For å levere søknad må du trykke på knappen Søk øverst til venstre. Her vil du da bli sendt videre til en søknadsveiviser som guider deg gjennom søknaden.

  Når søknaden er levert vil du få en kvitteringsbrev på at din søknad er mottatt. Det vil derfra gjennomføres fagråd for din våpenart, hvor påtegning fra avdeling og behovet i våpenet vektlegges.

  Etter rådet vil fagsjef og mestersersjant sammen med sitt råd ha fastsatt en rangeringsliste av samtlige kvalifiserte kandidater.

  Rangering av kvalifiserte søkere skjer etter følgende kriterier:

  • Tjenesteresultater
  • Avdelingen og våpenets vurdering av potensiale for videre tjeneste
  • Hæren og våpenets helhetlige vurdering av deres behov og vurdering av relevans ut fra målgruppen for kurset

  Personell som har eller er tiltenkt inn i stillinger der kandidater har ett særskilt behov for utdanningen vil prioriteres sett opp mot disse kriteriene.

 3. Resultatet kunngjøres etter gjennomført opptaksråd, 4–5 uker etter søknadsfristen har gått ut. Resultatet offentliggjøres til avdelingene i Doculive, og den enkelte vil motta svarbrev og eventuelt tilbud om utdanningsplass i Digipost/brev.

  Videregående befalsutdanning er nivådannende utdanning, og kurselever ved VBU 1 får grunnlønn fra sin hjemmeavdeling under kurset, i henhold til ATF pkt. 4.3, men er likevel unntatt arbeidstidsbestemmelsene etter ATF pkt. 4.

  Forsvarets høgskole vil gi ut administrative bestemmelser om kurset i god tid før oppstart.

Krav og søknadsprosess Luftforsvaret

 1. VBU 1:

  • Fullført grunnleggende befalsutdanning

  • Grad: OR-5+, ønskelig med tre års tjenesteerfaring

  • Registrert og bestått årlig fysisk test for inneværende år eller forrige

  • Ha gyldig sikkerhetsklarering for Hemmelig, eller tilfredsstille krav til å kunne få dette

  • Tilfredsstille helsekrav etter Bestemmelse for militær helsetjeneste og legebedømmelse

   

  VBU 2:

  • Gjennomført og bestått befalsutdanning

  • Fast OR 6-grad med normalt tre års tjenesteerfaring på gradsnivået

  • Søkere til VBU 2 skal normalt ha fullført og bestått VBU 1. Fritaksbestemmelser er nærmere beskrevet i eget punkt

  • Inneha gyldig sikkerhetsklarering for Hemmlig, eller tilfredsstille krav til å kunne få dette

  • Registrert bestått årlig fysisk test i henhold til stillingens krav

  • Det er søkerens eget ansvar å kontrollere at korrekt og oppdatert informasjon er registrert i eget rulleblad

 2. Kurset søkes av den enkelte på ved å fylle ut søknadsskjema som gjøres tilgjengelig på denne siden rundt tre uker før søknadsfristen. Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Den enkelte kandidat er selv ansvarlig for at opplysninger om utdanning, tjenesteerfaring, og formelle krav til utdanningen er oppdatert og registrert i P3/SAP.

  Etter du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter søknadsfristen har gått ut, blir alle søknadene vurdert og behandlet. Dersom du ikke tilfredsstiller de formelle kravene ut i fra data registrert i P3/SAP, tas du ut av opptaksprosessen. Du har selv ansvar for at det militære rullebladet ditt er oppdatert.

  Rangering av søkere

  Kvalifiserte søkere vil bli rangert og tilbudt plass etter følgende kriterier:

  • Vurdering av relevans ut fra målgruppe for kurset
  • Avdelingenes vurdering av potensial for videre tjeneste
  • Tjenesteresultater
  • Tjenesteerfaring og -ansiennitet
  • Luftforsvarets behov for kompetanse
 3. Spesialistbefal har status som student under utdanningen. Kommandomessig og disiplinært vil de være underlagt skolesjefen ved Luftkrigsskolen under utdanningens varighet. Linjelederansvaret ivaretas av hjemmeavdelingen.

  Luftkrigsskolen dekker beordringsreise til og fra utdanningen samt forlegning og forpleining for dem som bor utenfor Trondheim. Spesialistbefal som er beordret til utdanningen, kan ha rettigheter etter Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret, punkt 5.5 og 5.6.

  Personell som beordres til utdanningen, får grunnlønn fra sin hjemmeavdeling under utdanningens varighet. Utdanningsperioden ved Luftkrigsskolen er å betrakte som en del av nivådannende utdanningsvirksomhet, og er ikke underlagt reglene om arbeidstid i arbeidstidsavtale for Forsvaret (ATF) og Hovedtariffavtalen (HTA).

  Utdanningen er intensiv, og studentene må regne med arbeid utover normalarbeidstid. Det vil imidlertid ikke legges opp til tjeneste i helger.

Krav og søknadsprosess Sjøforsvaret

 1. VBU 1:

  • Fullført grunnleggende befalsutdanning (GBU)
    
  • Være tilsatt i graden OR5+ med ønske om tre års tjenesteerfaring
    
  • Registrert og bestått årlig fysisk test i henhold til stillingens krav (årets eller fjorårets)
    
  • Inneha gyldig sikkerhetsklarering for Hemmelig

   

  VBU 2:

  • Fullført grunnleggende befalsutdanning (GBU)
    
  • Fast OR6 grad med ønske om tre års tjenesteerfaring på gradsnivået
    
  • Søkere til VBU 2 skal normalt ha fullført og bestått VBU 1, eller ha fått godskrevet dette
    
  • Inneha gyldig sikkerhetsklarering for Hemmelig
    
  • Registrert og bestått årlig fysisk test i henhold til stillingens krav (årets eller fjorårets)
 2. Kurset søkes av den enkelte ved å fylle ut søknadsskjema i FIF. Søknadsskjemaet blir ikke tilgjengelig før cirka tre uker før søknadsfristen. Forsvaret bruker et elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Den enkelte kandidat er selv ansvarlig for at opplysninger om utdanning, tjenesteerfaring og formelle krav til utdanningen er oppdatert og registrert i P3/SAP.

  Etter at du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter at søknadsfristen har gått ut blir alle søknadene vurdert og behandlet. Dersom søker ikke tilfredsstiller de formelle kravene ut i fra data registrert i P3/SAP tas en ut av opptaksprosessen. Søker har selv ansvar for at militært rulleblad er oppdatert.

  Rangering av søkere

  Kvalifiserte søkere vil bli rangert og tilbudt plass etter følgende kriterier:

  • Gradsansiennitet
  • Operative behov SJØ
  • Bestått fysisk test
  • Uttale avdelinger
 3. Resultatet kunngjøres etter gjennomført opptaksråd, ca 5 uker etter søknadsfristen. Resultatet offentliggjøres til avdelingene i Doculive, og den enkelte vil motta svarbrev og eventuelt tilbud om utdanningsplass i Digipost.

  Spesialistbefal har status som student under utdanningen. Kommandomessig og disiplinært vil de være underlagt skolesjefen ved Sjøkrigsskolen under utdanningens varighet. Linjelederansvaret ivaretas av hjemmeavdelingen.

  Videregående befalsutdanning er nivåhevende utdanning, og spesialitsbefal som beordres til utdanningen mottar grunnlønn fra sin hjemmeavdeling i henhold til ATF pkt. 4.3, men er likevel unntatt arbeidstidsbestemmelse etter ATF pkt. 4.

  Forsvarets høgskole vil gi ut administrative bestemmelser om kurset i god tid før oppstart.

VBU 3

  • OR 7 med minimum tre års gradsansiennitet

  • Fullført VBU 2 (eller godskrevet dette)

  • Sikkerhetsklarering for Hemmelig/NATO Secret. Denne må være gyldig ut kursets varighet

  • Godkjent vandel

  • Registrert bestått årlig fysisk test i henhold til stillingens krav