Emneside for CBU2501 Praksisarena Håndverk

Emnehistorikk
Studiepoeng
0
Studieår
2022
Engelsk emnetittel
Practice Arena Craftmanship

Hva lærer du

Om emnet

Emnet omhandler infrastruktur i militære kommandoplasser og teknikker og prosedyrer som hører med til etablering av dette. Gjennom emnet oppnår kadetten grunnleggende innsikt og ferdigheter i hvordan en kommandoplass kan etableres på lokasjoner med eller uten eksisterende infrastruktur, med særlig fokus på etablering av kommunikasjonsinfrastruktur. Kadetten får, gjennom praksis og veiledning, erfaringer som bidrar til å kontekstualisere og konkretisere militær IKT-anvendelse så vel som cyberingeniørens utøvelse av ledelse. Emnet gjennomføres som sammenhengende militær øving over seks døgn.

 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Beskrive funksjonelle krav som typisk stilles til en militær kommandoplass på ulike militære kommandonivåer

  • Beskrive funksjonen til de ulike bestanddelene i en militær kommandoplass

  • Beskrive en militær kommandoplass sin overordnede oppbygning/layout og forklare avhengighetene mellom dens ulike bestanddeler

  • Beskrive relevante trusler mot en militær kommandoplass og hvilke mottiltak som kan redusere risikoen disse utgjør

  • Beskrive uønskede helse-, miljø- og sikkerhetshendelser som kan oppstå i en militær kommandoplass og hvilke tiltak som kan redusere risikoen disse utgjør

  • Forklare hvorfor det er fordelaktig å dokumentere militære kommandoplassers konfigurasjon i form av oversiktskart (Site Plan), gulvkart (Floor Plan), logisk nettverksskisse, nummer- og adresseplan og diagram for strøm- og signalkabling 

  • Beskrive hvordan leveranse av IKT-tjenester i en militær kommandoplass kan planlegges, ledes og gjennomføres

  • Beskrive typiske feil som oppstår under etablering av en militær kommandoplass og forklare deres årsak

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Med utgangspunkt i ferdigproduserte nettverksskisser og nummer- og adresseplan, selvstendig konfigurere kommandoplassens datanettverkskomponenter og radiokommunikasjonssystemer

  • Selvstendig utføre systematisk feilsøking på kommandoplassens datanettverk og radiokommunikasjonssystemer

  • Under veiledning av kyndig personell:

   • etablere kommandoplassens primær- og nødstrømsforsyning og dokumentere arbeidet

   • etablere lokaler for arbeidsplasser og sentrale IKT-komponenter og dokumentere arbeidet

   • montere datanettverk med tilhørende kabelsystem i en kommandoplass og dokumentere arbeidet

   • montere radiosendere/-mottakere med tilhørende kabelsystem i en kommandoplass og dokumentere arbeidet

   • montere og betjene kommandoplassens informasjonssystemer

   • planlegge og lede en IKT-tjenesteleveranse til en kommandoplass i et scenario med lavt trusselnivå

   • teste og verifisere kommandoplassens funksjonalitet/ytelse og dokumentere resultatet

   • utføre klargjøring til strid av kommandoplass- og IKT-materiell

   • utføre vedlikehold før lagring av kommandoplass- og IKT-materiell

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Relatere tilegnet kunnskap om IKT-systemer til funksjonelle og sikkerhetsmessige krav i en militær kommandoplass (identifisere anvendelsespotensial)

  • Utveksle erfaringer og synspunkt militære kommandoplasser med fagfeller

  • Forklare teknisk dokumentasjon for militære IKT-tjenesteleveranser

  • Under veiledning av kyndig personell, utarbeide teknisk dokumentasjon av militære IKT-tjenesteleveranser

 2. Leksjoner, gruppearbeid, militær oppdragsløsning i lagsrammen, skriftlig og muntlig refleksjon

 3. Oppgis og tilgjengeliggjøres ved emnets start

 4. Sensorordning

  Sensur og sensorordning i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

  Vurderingsform: Praksis

  Gruppering: Individuell

  Karakterskala: Bestått / ikke bestått

  Den enkelte kadett får tilordnet en veileder som vurderer oppnådd læringsutbytte og utarbeider en skriftlig vurdering basert på observasjoner underveis i øvelsen, jf. henhold til forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole § 1-2 bokstav ø og § 7-4.

  Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt  

  Kommentar: For å bestå emnet må kadetten ha deltatt på minimum 50 % av emnet samt bestå offisersvurdering. Eventuelt nytt første forsøk som følge av gyldig fravær utover 50 % av emnet gjennomføres som del av Praksisarena Cyberingeniør. Kontinuasjon som følge av ikke bestått offisersvurdering gjennomføres i forbindelse med Praksisarena Cyberingeniør i semester 5. 

 5. Emnets temaer

  • Introduksjon til militære kommandoplasser, herunder funksjonelle krav, trusler og mottiltak, generisk oppbygning, Forsvarets kommandoplassmateriell og dokumentasjon

  • Fysisk infrastruktur, herunder strømgenerator, varme/kjøling/ventilasjon, telt og kontainerløsninger med tilhørende distribusjon av strøm og elektriske signaler

  • Kommunikasjonsinfrastruktur, herunder signalkablingsanlegg (fiber, twisted pair, koaksialkabel, feltlinje), radiosystemer og datanettverk

  • Feilsøking

  • Etablering av kommandoplass

  • Test og verifikasjon