Emneside for CBU2501 Praksisarena Håndverk

Studiepoeng
0
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Practice Arena Craftmanship

Hva lærer du

Om emnet

Emnet omhandler infrastruktur i militære kommandoplasser og teknikker og prosedyrer som hører med til etablering av dette. Gjennom emnet oppnår kadetten grunnleggende innsikt og ferdigheter i hvordan en kommandoplass kan etableres på lokasjoner med eller uten eksisterende infrastruktur, med særlig fokus på etablering av kommunikasjonsinfrastruktur. Kadetten får, gjennom praksis og veiledning, erfaringer som bidrar til å kontekstualisere og konkretisere militær IKT-anvendelse så vel som cyberingeniørens utøvelse av ledelse. Emnet gjennomføres som sammenhengende militær øving.

 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Liste funksjonelle krav som typisk stilles til en militær kommandoplass på ulike kommandonivåer
  • Beskrive funksjonen til de ulike bestanddelene i en militær kommandoplass
  • Beskrive en militær kommandoplass sin overordnede oppbygning/layout og forklare avhengighetene mellom dens ulike bestanddeler
  • Beskrive relevante sikkerhetstrusler (security) mot en militær kommandoplass og hvilke tiltak som kan redusere risikoen disse utgjør
  • Beskrive uønskede helse-, miljø- og sikkerhetshendelser som kan oppstå i en militær kommandoplass og hvilke tiltak som kan redusere risikoen disse utgjør
  • Forklare hensikt og bruksområde for dokumenter knyttet til IKT-konfigurasjonen i en kommandoplass, herunder IKT-tjenestematrise, etableringsskisse (Site Plan), gulvkart (Floor Plan), logisk nettverksskisse, nummer- og adresseplan og diagram for strøm- og signalkabling
  • Beskrive hvordan leveranse av IKT-tjenester i en militær kommandoplass kan planlegges, ledes og gjennomføres
  • Beskrive typiske feil som oppstår under etablering av en militær kommandoplass og forklare deres årsak

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Selvstendig anvende relevant systemdokumentasjon til å konfigurere et utvalg av Forsvarets IKT-systemer til bruk i militære kommandoplasser
  • Selvstendig utføre systematisk feilsøking på kommandoplassens IKT-systemer
  • Bidra til å:
  • Bidra til å planlegge og etablere kommandoplassens primær- og nødstrømsforsyning og dokumentere arbeidet
  • Bidra til å montere sentral- og periferikomponenter og kabling tilhørende IKT-systemer i militære kommandoplasser og kjøretøy, samt dokumentere arbeidet
  • Bidra til å planlegge og lede en IKT-tjenesteleveranse til militære kommandoplasser i et scenario med lavt trusselnivå
  • Bidra til å teste og verifisere funksjonalitet/ytelse knyttet IKT-tjenester i militære kommandoplasser og dokumentere resultatet
  • Bidra til å utføre klargjøring til strid av kommandoplass- og IKT-materiell
  • Bidra til å utføre vedlikehold før lagring av kommandoplass- og IKT-materiell

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Relatere tilegnet kunnskap om IKT-systemer til funksjonelle og sikkerhetsmessige krav i en militær kommandoplass
  • Utveksle erfaringer og synspunkt om militære kommandoplasser med fagfeller
  • Forklare teknisk dokumentasjon for militære IKT-tjenesteleveranser
  • Bidra til å utarbeide teknisk planverk for militære IKT-tjenesteleveranser
 2. Leksjoner, gruppearbeid, militær oppdragsløsning i lagsrammen (1 uke), skriftlig og muntlig refleksjon

  • Hærens våpenskole (2017). Håndbok Kommandoplasstjeneste i felt. 1-26 [BEGRENSET] (26 sider)
  • Relevante tekniske håndbøker og prosedyrebeskrivelser (oppgis ved emnets start)
 3. Vurderingsform: Praksis

  Gruppering: Individuell

  Karakterskala: Bestått / ikke bestått

  Den enkelte kadett får tilordnet en veileder som vurderer oppnådd læringsutbytte og utarbeider en skriftlig vurdering basert på observasjoner underveis i øvelsen, jf. henhold til forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole § 1-2 bokstav ø og § 7-4.

  Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt  

  Kommentar: For å bestå emnet må kadetten ha deltatt på minimum 50 % av emnet samt bestå offisersvurdering. Eventuelt nytt første forsøk som følge av gyldig fravær utover 50 % av emnet gjennomføres som del av Praksisarena Cyberingeniør. Kontinuasjon som følge av ikke bestått offisersvurdering gjennomføres i forbindelse med Praksisarena Cyberingeniør i semester 5. 

 4. Emnets temaer

  • Repetisjonsoppgaver relatert til tidligere kurs innen datakommunikasjon, taktiske radiosystemer og informasjonssystemer (egenstudie)
  • Introduksjon til militære kommandoplasser
  • Fysisk infrastruktur, herunder strømgenerator, , telt og kontainerløsninger med tilhørende distribusjon av strøm
  • Helse- miljø og sikkerhet relatert til montering og betjening av IKT-systemer i kommandoplass og kjøretøy
  • Kommunikasjonsinfrastruktur, herunder signalkablingsanlegg og terminering av signalkabler
  • Feilsøkingsmetodikk
  • Planlegging av IKT-tjenesteleveranser til kommandoplass
  • Oppdragsløsning med etablering av kommandoplass, test og verifikasjon, handover/takeover, samt nedrigg og vedlikehold