Emneside for ING3308 Drift og vedlikehold av Sjøforsvarets fartøyer (D1)

Studiepoeng
5
Studieår
2022
Engelsk emnetittel
OPERATION AND MAINTENANCE OF NAVY VESSELS (D1)

Hva lærer du

Hensikten med emnet er å dekke Sjøforsvarets behov samt tilfredsstille kravene i STCW, 1978, med tillegg innen drift og vedlikehold av fartøy i funksjonen navigering på ledelsesnivå.

Emnet følger:

STCW-kode: A-II/1 og A-II/2

STCW-funksjon: Lasting, lossing og stuing på det operative nivået og Navigering på ledelsesnivå (F1)

 • Emneplanen oppfyller den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, STCW, 1978, med tillegg.
 • Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.01 Skipsoffiserer med ansvar på ledelsesnivå
  • kapittel 1.11.1. Opereringsprinsipp for fremdriftsmaskineri
  • kapittel 1.11.2. Fartøys hjelpemaskineri
  • kapittel 1.11.3. Generell kunnskap om marint maskineri 

Følgende faglig innhold dekkes i emnet: Sjøforsvarets strategi for vedlikehold. Vedlikeholdskostnader, levetidskostnader. Manuelle og EDB-baserte vedlikeholds- og reservedelssystemer i Sjøforsvaret. Vedlikehold av stål-, aluminium- og sandwich skrog. Aksler, propeller og vannjet. Skips- og motor- terminologi. Dieselmaskineri, 2- og 4 takt, Gassturbin, Dampmaskin, Brenselcelle, Fremdriftsanlegg, Brennstoffsystem, Brokontrollsystem, Hjelpemaskineri, Varmevekslere, Destillering og ferskvannsystemer., Pumper og pumpesystemer, Styremaskineri, Generatorer, strømforsyning og strømfordeling, Kjøleanlegg, air-condition og ventilasjon, Stabilisator, Kloakksystemer og forbrenningsanlegg, Vannutskiller og oljefilterutstyr, Dekksmaskineri, Hydrauliske systemer, Drivstofforbruk, Utslipp og miljø påvirkninger fra fartøy, Maskinkontroll og styringssystem for sikker seilas (ved normal, UMS og farlig last).

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • vise bred kunnskap om skips-, hjelpemaskineri og skrogsystemer
  • gjenkjenne Sjøforsvarets terminologi, målsetning, strategi og systemer for vedlikehold av Sjøforsvarets fartøyer.
  • beskrive kvalitetssikringssystemene som Sjøforsvaret bruker.
  • fortelle om vedlikehold av skrog
  • gjenkjenne tekniske uttrykk vedrørende skipsmaskineri

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg innen drift og vedlikehold
  • under veiledning anvende fjernkontroller for fremdriftsanlegg og maskinsystemer og -funksjoner
  • demonstrere forståelse av de operasjonelle grunnprinsipp for skipets framdriftsmaskineri og hjelpemaskineri
  • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
  • beherske relevant skipsteknisk terminologi og uttrykksformer
  • oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • forstå driftsbegrensninger på hovedmaskineri, hjelpemaskineri og utstyr
  • undersøke og diskutere skipstekniske problemstillinger
  • delta i planleggingen og gjennomføringen av vedlikehold på fartøy
  • uttrykke innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
  • formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
  • utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet
  • gjøre rede for miljømessige og økonomiske konsekvenser av maritim virksomhet i et lokalt og globalt livsløpsperspektiv og anvende dette til sjøs
 2. Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra Sjøforsvarets fartøyer som illustrasjon av emnet.

  ·      Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner

  ·      Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,

  ·      Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.

  ·      Laboratorieøvelser og datasimuleringer

  • Kursmateriale utlevert av faglærer
  • Lærebok ENO
 3. Obligatorisk arbeidskrav: 2 laboratoriearbeider må bestås for å kunne bli meldt til skriftlig eksamen

  Obligatorisk arbeidskrav: Prosjekt, må bestås for å kunne bli meldt til skriftlig eksamen

   

  Vurderingsform: Individuell muntlig eksamen

  Karakterskala: A-F

  Andel:50 %

   

  Vurderingsform: Mappevurdering, individuell. Prosjekt/prøve/fremføringer, oppgis ved semesterstart.

  Karakterskala: A-F

  Andel: 50 %