Emneside for NAV2304 Militær navigasjon 2

Studiepoeng
5
Studieår
2022
Engelsk emnetittel
Military navigation 2

Hva lærer du

Hensikten med militær navigasjon 2 er å dekke Sjøforsvarets behov i navigasjon. Ved å oppfylle Sjøforsvarets behov i navigasjon tilfredsstiller emnet også kravene i STCW, 1978, med tillegg innen navigasjon i funksjonen navigering på ledelsesnivået. Emnet tar for seg den oversjøiske delen av faget navigasjon.

Sertifikatrettigheter

STCW-kode: A-II/1 & A-II/2

STCW-funksjon: Navigering på det operative nivået og Navigering på ledelsesnivået (F1)

 1. Kunnskap

  Etter endt emne har kadetten:

  • bred kunnskap i å bestemme skipets posisjon ved bruk av elektroniske hjelpemidler som Radar
  • kunnskap om å bruke og tolke informasjon fra meteorologiske instrumenter om bord.
  • kunnskap om seilingsruter i samsvar med General Provisions on Ships' Routeing
  • bred kunnskap til metodene for blindnavigering
  • bred kunnskap om verktøy og metoder innenfor seilasplanlegging av oversjøisk seilas
  • bred kunnskap om relative- og sanne bevegelser mellom fartøy, og det realfaglige grunnlaget for metodene og teknikkene Sjøforsvaret bruker i optisk- og radarnavigasjon

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan kadetten:

  • beherske å bestemme skipets posisjon ved bruk av elektroniske hjelpemidler
  • anvende faglig kunnskap i å bruke og tolke informasjon fra meteorologiske instrumenter om bord.  
  • finne seilingsruter i samsvar med General Provisions on Ships' Routeing
  • beherske å utføre metodene for blindnavigering
  • beherske relevante faglige verktøy og uttrykksformer innen tidevannsberegninger og beregninger for oversjøisk seilas som storsirkel-, voksende- og middelbreddeseilas

  Generell kompetanse

  Etter endt emne kan kadetten:

  • vise god innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innen oversjøisk seilas
  • anvende relative- og sanne bevegelser mellom fartøy og det realfaglige grunnlaget for metodene og teknikkene Sjøforsvaret bruker i optisk- og radarnavigasjon
  • bruke radar og ARPA for å opprettholde navigeringens sikkerhet.
  • formidle den tilgjengelige meteorologiske informasjon
 2. Organisering

  Emnet bruker timeplanen i Timedit. Undervisningsplanen viser fremdriften i emnet i form av ukeoversikt og delemner med referanse til emneplanen, pensum og litteratur. Emnet bruker Forsvarets Itslearning. Det er øvelser til hvert delemne. Emnet er et støttefag til emnet Militær praktisk navigasjon (MPN 4 delen). Emnet må derfor koordineres med emnene Militær praktisk navigasjon, Navigasjonssystemer 1, ARPA kurset, Øvelse Ryfylket  og Militær brovakt og fartøyskontroll. Delemnene relativ kurs og fart og matematikk i navigasjon bør komme primo semester 4. Delemnet relativ kurs og fart er tatt ut av ARPA kurset og således en del av ARPA kurset.

  Arbeidsmåter

  • Klasseroms- Digital undervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser
  • Internett: Itslearning
  • Elevforedrag: Kadettene kan holde et kort foredrag om et delemne i fagområdet
  • Veiledningsstime: Kadetter besvarer oppgaver og får veiledning
  • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver og innleveringer
  • Øvelser i navigasjonssimulatoren
 3. Litteratur:

  • Veiledning for tjenesten i Sjøforsvaret. Sjef Sjøforsvaret
  • Reglement for utførelsen av navigasjon i Sjøforsvaret. Sjef Marinen. KNM T/ Navigasjon Kompetansesenter
  • Navigasjon Kompetansesenter (2020). Militær praktisk navigasjon. KNM T/ Navigasjon Kompetansesenter
  • SNP 0110 (1968). Relativ kurs og fart. KNM Tordenskjold
  • Sjøforsvaret. Manøverdiagram.
  • Ditlefsen, R. (1990). Navigasjon: terrestrisk og astronomisk navigasjon (14. utgave). Oslo: Aschehoug
  • Norvald Kjerstad: Navigasjon for maritime studier, Tapir akademiske forlag, ISBN 978-82-519-2522-8
  • Øi, Ø. (1990). Astronomiske-og andre navigasjonstabeller. Oslo: Nautisk forl.
  • Admiralty Tide Tables: European waters including Mediterranean sea. (1990). London: The Admiralty
  • Den norske los: alminnelige opplysninger (6. utg.). (1997). Oslo: Statens Kartverk, Sjøkartverket
  • Navigasjonsoppgaver (utleveres av faglærer)
  • Diverse Powerpoint leksjoner, kompendium
  • Korneliussen, S.O (2009). 18-åringer er treigere enn 55-åringer. ABC Nyheter
  • Chapman, P (2009). Monitoring Turns Using Radar. The Nautical Institute
  • NavKomp. Utsnitt av Admiralty kart 2675
  • The Royal Navy (2019). The Principles og Navigation, The Admiralty Manual of Navigation Volume 1. The Nautical Institute
 4. Vurderingsform: Skriftlig eksamen

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F

  Hjelpemidler: Kalkulator. Manøverdiagram. Passer. Rullelinjal. Astronomiske - og andre navigasjonstabeller 1990. Admiralty Tide Tables. Utsnitt av Admiralty kart 2675. Tidevannskurve Liverpool

 5. Læreren(e) skal ha operativ bakgrunn med tjenesteerfaring som selvstendig vaktsjef under gange eller skipssjef på Sjøforsvarets fartøy. Eller spesialkompetanse fra Sjøforsvaret innen det aktuelle delemnet.

  Det skal være en så tydelig undervisningsprofil mot elevenes kommende tjeneste på Sjøforsvarets undervannsbåter, korvetter, fregatter, minefartøy og stridsbåter som mulig. Teorien og eksemplene skal hentes fra Sjøforsvarets fartøy så langt det lar seg gjøre.

  Emnet Militær navigasjon 2 er et teoretisk og praktisk støttefag til emnet Militær praktisk navigasjon (MPN 4), og må gjennomføres og justeres etter MPN sitt behov.