Emneside for NAV3304 Militær lasting, lossing og stuing på operativt og ledelsesnivå

Studiepoeng
7.5
Studieår
2022
Engelsk emnetittel
Military loading, unloading and stowage on operational and management levels

Hva lærer du

Hensikten med emnet er å tilfredsstille Sjøforsvarets behov samt kravene i STCW 1978 med tillegg, innen lasting og lossing og stuing i funksjonen lasting lossing og stuing på operativt og ledelsesnivå.

Sertifikatrettigheter:

 • STCW-kode:   A-II/1, A-II/2 og B-I/12 pkt 71
 • STCW-funksjon:   Lasting, lossing og stuing på det operative nivået og ledelsesnivået
 • Emneplanen oppfyller den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, STCW, 1978, med tillegg.
 • Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modulkurs 7.03 og 7.01

Pensum

 • Overvåke og planlegge sikker lasting, stuing, sikring og ivaretagelse av last underveis og ved lossing.
 • Påvirkning lasten, inkludert tungløft, har på et skips stabilitet og sjødyktighet.
 • Gjennomgang av prosedyrer for å påse at lasterom, luker og ballasttanker fungerer i henhold til krav, og rapportering av skader på disse
 • Bruk av internasjonalt regelverk, koder og standarder som har med sikker behandling, sikring og transport av last.
 • Trim og stabilitetsoppgaver i forbindelse med lasting
 • Bruk av EDB stabilitets- og belastings programvare
 • Stuasje og sikring av last om bord på skip med fokus på sikringsutstyr
 • Bruk av the Code for Safe Practice for Cargo Stowage and Securing (CSS koden)
 • Generell kjennskap til lasting, transport og lossing med tankskip
 • Kjennskap til operasjonell benyttelse og begrensninger i design på bulk-skip
 • Lasting, behandling og lossing av bulklaster - BLU koden og IGC koden
 • Sikker behandling av last i henhold til gjeldende regelver - IMDG, IMSBC og MARPOL 73/78, Annex III og V
 • Effektiv kommunikasjon mellom skip og havn
 • Overvåke at rapporterte hendelsen og skade på lasterom, lukedeksel og ballasttanker blir ivaretatt og at hendelsene blir fulgt opp
 1. Kunnskap

  Etter endt emne har kadetten:

  • kjennskap til virkning av last, herunder tunge løft, på skipets stabilitet
  • kjennskap til trygg lasting, lossing stuing og sikring av last, herunder faste bulklaster og farlig risikofylt og skadelig last og deres innvirkning på sikkerheten for skip og menneskeliv
  • kjennskap til virkning laste- og losseoperasjoner har på trim og stabilitet
  • kjennskap til stuing og sikring av last om bord på skip, herunder laste- og losseredskaper for sikring og stuing.
  • kjennskap til laste- og losseoperasjoner med særskilt oppmerksomhet rettet mot transport av last som er identifisert i Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing
  • allmenn kjennskap til tankskip og tankskipsoperasjoner
  • kjennskap til bulkskips konstruksjon og driftsbegrensninger
  • kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
  • evne til å oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
  • kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

  Ferdigheter

  Etter endt emne skal kadetten ha:

  • ferdigheter i å bruke alle tilgjengelige data om bord knyttet til lasting og lossing av bulklaster og omsorg for slik last under reisen
  • ferdighet i å anvende relevante internasjonale regler, koder og normer vedrørende trygg lasting, lossing, stuing, sikring og transport av last
  • ferdighet i å etablere og opprettholde effektiv kommunikasjon under lasting og lossing både om bord i eget fartøy, og mellom eget fartøy og landsiden
  • ferdighet i å etablere prosedyrer for sikker håndtering av last i samsvar med relevante dokumenter som IMDG, IMSBC code, BLU code og Grain code
  • ferdighet i bruk av databaserte lastebehandlingsprogram
  • kan offiseren reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
  • kan offiseren finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
  • kan offiseren beherske relevante faglige verktøy og uttrykksformer innen Laste og lossehåndtering

  Generell kompetanse

  Etter endt emne skal kadetten:

  • kunne planlegge samt sørge for trygg lasting, stuing og sikring, omsorg for lasten under reisen og lossing av lasten.
  • overvåke lasting, stuing, sikring og lossing av last og omsorgen for last under reisen.
  • kunne inspisere og rapportere feil og skader på lasterom, lukedeksler og ballasttanker, vurdere disse og treffe passende tiltak
  • kunne føre farlig last
  • kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer
  • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor lasting og lossing og gjennom dette bidrar til utvikling av god praksis
  • kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser
 2. Organisering

  Emnet følger F og Ø timene i timeplanen i de ukene årsprogrammet for SKSK har undervisningsuke(UV uke). Undervisningen går over 15 uker, med 6 timer F og Ø pr uke. Timene bør gjennomføres i 2 tretimers økter. Undervisningsplanen viser fremdriften i emnet i form av ukeoversikt og delemne den aktuelle uka.

  Arbeisdmåter

  • Klasseromsundervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver
  • Simulator/datalab: trening med edb-baserte lasteprogram
  • Veiledningsstime: Kadettene besvarer oppgaver og får veiledning
  • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver og innleveringene
  • Litteratur

  • Inge Tellnes: Lasteberegninger og behandling av last.
  • Robert Chr Johnsen: Lasteteknikk
  • S Kaasa etc: Teknisk formelsamling m / tabeller (siste utgave)
  • W.Wilhelmsen: Utdrag av: ASTM.D 1258-80 Tanktabeller for oljelast
  • Diverse dokumentasjon vedrørende øvingsskip
  • Støttelitteratur: Kompendium om transport av olje
  • Biblioteket: Diverse regelverk / oppslagsbøker som dekker faget.
  • (Skipskontrollens regler, SOLAS 74, MARPOL 73/78, etc)
 3. Vurderingsform: Skriftlig eksamen, individuell

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F

  Hjelpemidler: Kalkulator

   

  Vurderingsform: Praksis. Offisersvurdering.

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 1 semester

  Karakterskala: Bestått / ikke bestått