Emneside for OPG3101 Bacheloroppgave militær logistikk

Hva lærer du

Bacheloroppgaven skal være et selvstendig faglig fordypende arbeid med utgangspunkt i en problemstilling fra Forsvaret og innen teoriområde(r) fra bransjeutdanningen.

Kadettene skal utvikle evnen til kritisk tenkning ved måten egen organisasjon løser oppdraget i et kost/nytte perspektiv, det vil si om Forsvaret kan oppnå samme resultat med mindre ressursbruk, eventuelt få en bedre måloppnåelse med de samme ressursene.

 1. Kunnskaper

  Etter fullført emne/ bacheloroppgaven kan kadetten:

  • Gjøre rede for sentrale temaer, teorier, problemstillinger, verktøy og metoder innenfor sitt oppgaveområde.
  • Gjøre rede for oppstart og gjennomføring av et faglig utrednings- og analysearbeid, individuelt eller i samarbeid med andre.
  • Gjøre rede for innhenting av relevant informasjon fra forskjellige datakilder, og sammenstille og analysere data etter en vitenskapelig metode. Herunder korrekt metode for kildebruk.

  Ferdigheter

  Etter fullført emne/ bacheloroppgave kan kadetten:

  • Anvende sin kunnskap til å identifisere, formulere, spesifisere, planlegge og løse en logistisk eventuelt økonomisk oppgave på en systematisk måte.
  • Analysere og kritisk reflektere over funn i arbeidet.
  • Dokumentere og rapportere arbeidet iht SKSK retningslinjer for bacheloroppgave.
  • Kommunisere og presentere et faglig arbeid til andre.

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne/ bacheloroppgave kan kadetten:

  • Planlegge og gjennomføre et større utredningsarbeid som strekker seg over tid, individuelt eller som deltager i en gruppe.
  • Arbeide med prosjekt som arbeidsform.
  • Formidle sentralt fagstoff, problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig.
  • Kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser.
  • Operasjonalisere teoretisk kunnskap til nytte for den militære kontekst og Forsvaret.
 2. Individuell eller i gruppe. Veiledning vil bli gitt fra stab. Prosessen vil begynne i semester 5, med valg av problemområde, og nedbrytning til problemstilling og forskningsdesign/ metodevalg.

 3. Pensum

  Pensum og støttelitteratur fra emnene LOG 3101, LOG 3102, LOG3103 og LOG3104 skal som hovedsak benyttes som teoretisk grunnlag/ støtte for utarbeidelse av det forskningsprosjektet som bacheloroppgaven er. 

  I tillegg brukes følgende litteratur i forbindelse med det metodiske arbeidet:

  Jacobsen, D., I. (2012) Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode - 2. utgave. Høyskoleforlaget

   

  Metodisk litteratur for støtte til praksisnær forskning:

  Van De Ven, A., H. (2007) Engaged Scholarship - a guide for organizational and social research. Oxford University Press

 4. Obligatorisk arbeidskrav: Muntlig fremlegg av oppgaven. Skal gjøres, men har ikke innvirkning på karakteren.

   

  Vurderingsform: Bacheloroppgave. 

  Varighet: 1 semester

  Karakterskala: A-F