Emneside for OPS2301 Sjømilitære operasjoner og taktikk

Hva lærer du

Hensikten med emnet er å gi kadettene en grunnleggende innføring i maritim krigføring på taktisk nivå.

Faglig innhold:

 • Marinen og Kystvaktens fartøyer, herunder våpen, sensorer, styrker og svakheter.
 • Nato og nasjonal kommandoorganisasjon, herunder hovedkvarter struktur.
 • (J- struktur), dessuten type, task og warfare struktur. Introduksjon til NATO publikasjonsstruktur (AJP, ATP, ACP, AXP mv), med hovedvekt på ATP-1 vol I
 • Maritime operasjoner på taktisk nivå, herunder også maritime luftoperasjoner og ubåtoperasjoner.
 • De maritime krigføringsområdene, AAW, ASUW, ASW, MW og EW herunder
  • AAW; lufttrussel og de fire prinsipper, grunnleggende begreper og eksterne prosedyrer, ASMD
  • ASuW; overflatetrusselen og de fire fasene, grunnleggende begreper og eksterne prosedyrer, OTHT
  • ASW; utfordringer med ubåt som motstander, grunnleggende begreper og eksterne prosedyrer
 • Bildebygging, prosedyrer og rapportering.
 • Maritime Interdiction Operations (MIO), bestemmelser for bording i Sjøforsvaret og bordingsoperasjoner generelt.  
 • OPGEN/OPTASK samt andre meldinger som er relevante for maritime operasjoner.
 • Kunne lese og forstå en øvelsesordre for en større felles/ maritim øvelse (Cold Response eller lignende).
 • Støttefunksjoner rundt den operative driften, samt logistikk i operasjoner.
 • Få trening i å skrive, lese og presentere Tabords eks Casex, Adex og Tacex
 • Elektronisk krigføring, herunder radar EK og sambands EK.
 • Aktuelle kodeord fra APP7
 1. Kunnskap

  Etter endt emne har kandidaten:

  • kjennskap til hvilke oppgaver som er tillagt Sjøforsvaret i dag og marineoffiserenes rolle
  • grunnleggende kunnskap om det ordreverk, både nasjonalt og i NATO, som Sjøforsvarets offiserer må forholde seg til
  • grunnleggende kunnskap om maritim krigføring på taktisk nivå
  • kjennskap til hvilke oppgaver som er tillagt Sjøforsvaret i dag og marineoffiserens rolle
  • grunnleggende kunnskaper om militærmaktens muligheter og begrensninger, inkludert legale og politiske hensyn, i fred, krise og krig, med vekt på Sjøforsvarets funksjon
  • kunnskap til å oppdatere sin kunnskap om operativ marineoffisersrollen, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis
  • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, nytenking og innovasjon innenfor maritime fag og militær anvendelser av fagområdet, samt kan oppdatere sin kunnskap om den teknologiske utviklingen innen den sjømilitære stridsarenaen  
  • kunnskap innen sjømilitære emner for å kunne gå inn i operative stillinger ombord

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan kandidaten:

  • lese og forstå operative dokumenter, herunder OPORDER, OPGEN, OPTASK og TABORDS
  • bidra med å planlegge maritime operasjoner og presentere sine planer med korrekt bruk av sjømilitære begreper
  • kommunisere effektivt på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, ved øvelser og militære operasjoner
  • anvende relevante sjømilitære faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer for å bekle operativ stilling i henhold til generalrullen under landligge, gange i sjøen, klart skip og angrepslaget om bord på Sjøforsvarets fartøy.
  • anvende faglig kunnskap og arbeide både selvstendig og i team
  • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning for å utnytte ethvert potensial i fartøy, besetning, vær og omgivelser til å skaffe seg en fordel i forhold til motparten
  • anvende kunnskap om og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse operative, teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor operativ ledelse om bord og begrunne sine valg
  • anvende relevante faglige verktøy, teknikker og taktikker i fysisk og psykisk krevende operasjoner  

  Generell kompetanse

  Kandidaten:

  • har tilstrekkelige forkunnskaper for å kunne gjennomføre bransjerettede spesialkurs og Langkurs Maritime Operasjoner
  • har utviklet analytiske egenskaper og kan bidra metodisk i planprosesser knyttet til maritime operasjoner
  • kan delta aktivt i faglige diskusjoner, evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til ny kunnskap og utvikling av god praksis
  • kan formidle nautisk og operativ kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser for den operative anvendelsen av fartøyet
  • kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre
  • kan bidra til nytenkning, innovasjon, materiell, taktikkutvikling og nye systemer gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige produkter, taktikker og/eller løsninger som er nyttig for Forsvaret
 2. Undervisningen vil bestå av klasseromsundervisning, selvstudier, oppgaveløsninger, praktiske oppgaver og øvelser. Der det er mulig og naturlig skal deler av undervisningen gjennomføres på engelsk for å gi elevene mulighet til å praktisere dette i størst mulig grad. Sjøkrigsskolen vil legge til rette for at kadettene kan anvende kunnskap fra faget under kveldsseilaser/ helgeseilaser/ øvelser med skolefartøy eller marinefartøy samt andre øvelser i navigasjonsutdanningen herunder spesielt navigasjonsøvelser.

  Organisering og koordinering

  Emnet bygger på den undervisning kadettene har fått i emnene Sjømaktens grunnlag og Militær problemløsning i sem II. Emnet undervises i 6 uker. I noen timer er det behov å hente inn spesialister innenfor krigføringsområdet. Dette koordineres med Marinens krigføringssenter(MKS).

  Arbeidsmåter

  • Klasseromsundervisning: Forelesninger, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver
  • Veiledningsstime: Kadetter besvarer oppgaver og får veiledning
  • Selvstudium: Arbeid med publikasjoner, besvarelser av oppgaver
  • Gruppearbeid: Kadettene arbeider i faste grupper, og løser oppgaver i fellesskap
  • Krigsspill: Kadettene løser ulike oppdrag og oppgaver ved hjelp av krigsspill i ulike former, herunder gulvspill, spill i simulator og taktisk sanntids krigsspill.
  • Forsvaret (2019) Forsvarets fellesoperative doktrine
  • Forsvaret (2019) Forsvarets doktrine for maritime operasjoner
  • Sjøforsvaret (2013) Håndbok for Taktisk maritim planlegging,
  • ATP 1 vol 1(H)
  • Bestemmelser for bording i Sjøforsvaret STP 35
  • MC 362/2 Nato Rules of Engagement.
  • Utvalgte lover og forskrifter; Kystvaktloven (LOV-1997-06-13-42) Forskrift om utenlandske fartøyers anløp til og ferdsel i norsk territorialfarvann (FOR-2018-12-20-2056).  Forskrift om adgang til og opphold på norsk territorium under fredsforhold for fremmede militære og sivile statsfartøyer (FOR-1997-05-02-396)
  • Utvalgte deler av AXP 1, AXP 2, STP 50, ATP-31, ATP-28, APP-11
  • PPT fra leksjoner med gradering t.o.m. begrenset
  • Hughes, W (2018) Fleet tactics and naval operations. Ed 3. Naval institute press
  • Strømmen, T.I. (2020). Sjøkontroll - viktig og misforstått. I Necesse vol 5 nr. 1. Sjøkrigsskolen.
  • Andersen, M og Ødegaard, G. (Red). Militære fellesoperasjoner - en innføring. S. ss. 181-196, 461-474, 497-504.
 3. Vurderingsform: Skriftlig eksamen, individuell

  Varighet: 4 timer

  Karakterskala: A-F

  Krav til å bestå eksamen er 40 % korrekt besvarelse iht tabell nedenfor:

  A 100 - 89 %

  B 88 - 77 %

  C 76 - 65 %

  D 64 - 53 %

  E 52 - 40 %

  F < 40 %