Totalforsvar, samfunnssikkerhet og samordning

Sikkerhetssituasjonen i Europa er endret, og dermed er også det nasjonale trussel- og risikobildet i endring. Enkeltemnet gir 15 studiepoeng og ønsker å gi økt innsikt i samfunnssikkerhetsfeltets muligheter og utfordringer, samt bidra til videreutviklingen av totalforsvarskonseptet.

Type
Enkeltemne
Sted
Oslo
Varighet
3 samlingsuker over 6 måneder
Avdeling
Forsvarets høgskole
Studiepoeng
15
Søknadsfrist

Den internasjonale sikkerhetssituasjonen har blitt mer krevende siden årtusenskiftet, noe den dramatiske krigen i Ukraina bekrefter og forsterker. Sikkerhetssituasjonen er fundamentalt endret, og dermed er også det nasjonale trussel- og risikobildet i endring.

For å ivareta samfunnssikkerhet og statssikkerhet stilles det økte krav til et omfattende system og planverk med sikte på å kunne yte støtte fra sivil til militær sektor, noe som også kommer til uttrykk gjennom NATOs krav om motstandsdyktighet i medlemsnasjonenes samfunnsstrukturer. Samtidig er det moderniserte norske totalforsvarskonseptet basert på gjensidig støtte og samvirke, med stor vekt på Forsvarets bistand til sivilsamfunnet også i fred og sivile kriser. Samvirket har blitt kraftig utviklet i de senere år, men er heller ikke uten praktiske og prinsipielle utfordringer.  

Dette emnet skal gi studenten en bred innføring i og grundig behandling av temaene totalforsvar og samfunnssikkerhet, og den tverrsektorielle samordningen mellom relevante aktører innenfor disse fagfeltene. Emnet skal gi dypere kunnskap om totalforsvarets og samfunnssikkerhetens oppbygning og virkemåter, herunder aktørbildet, samt fordeling av ansvar og myndighet på ulike nivåer.

 1. Emnet skal øke studentenes innsikt i samfunnssikkerhetsfeltets muligheter og utfordringer, samt sette dem i stand til å bidra til videreutviklingen av totalforsvarskonseptet.

  Etter fullført emne kan studenten  

  • forstå vertikale og horisontale utfordringer innen tverrsektoriell samordning lokalt, regionalt og nasjonalt, innen samfunnssikkerhetsfeltet og bruken av totalforsvaret
  • bidra til nytenkning og videreutvikling av totalforsvars- og samfunnssikkerhetsfeltet
  • identifisere og analysere sentrale utviklingstrekk innen stats- og samfunnssikkerhetsfeltet
  • identifisere tverrsektorielle utfordringer innen samordning ved sikkerhets- og beredskapsarbeid
  • kritisk analysere ulike teorier, politiske og rettslige rammer for og organisering innen fagområdet totalforsvar og samfunnssikkerhet
  • arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsing innen tverrsektoriell samordning og bruk av samfunnets samlede ressurser innen rammen av totalforsvars- og samfunnssikkerhetsfeltet
  • identifisere, analysere og vurdere utfordringer og muligheter innen utviklingen av totalforsvarskonseptet
 2. Målgruppen for emnet er personer fra alle aktører innen totalforsvaret, avgrenset til personell som har ansvarsoppgaver knyttet til totalforsvar eller samfunnssikkerhet. Dette innebærer personell i offentlig, privat og frivillig sektor, inkludert Forsvaret og Politiet, med saksbehandlings- rådgivnings- og/eller lederansvar innen totalforsvaret, herunder håndtering og samordning av tverrsektorielle uønskede hendelser i hele krisespekteret.

 3. Søkere må dokumentere følgende krav:

  Utdanning

  • minimum bestått bachelorgrad. Søkere som ikke kan dokumentere fullført bachelorgrad eller tilsvarende, kan bli tatt opp på bakgrunn av realkompetanse.  

  Ansettelse, praksis og andre krav

  • ansettelse hos samfunnsaktører innen totalforsvar og samfunnssikkerhet
  • minimum 3 års relevant praksis fra arbeid med beredskap og krisehåndtering


  Sikkerhetsklarering for HEMMELIG.

 4. Søker må fylle ut et eget søknadsskjema som lastes opp som et vedlegg i FHS Søknadsweb

  Følgende vedlegg lastes opp som egne vedlegg i FHS søknadsweb:

     • Utfylt søknadsskjema. Søknad på utdanning (FHS), med søkeres begrunnelse og påtegning fra hjemmeavdeling eller arbeidsgiver
     • Aktuelle vitnemål/karakterutskrifter som dokumenterer utdanningskravet. For høyere utdanning tatt i Norge, kan søker i Søknadsweb akseptere at resultatene fra denne gjøres elektronisk tilgjengelig ifm. Opptaket. I alle andre tilfeller må utdanningsdokumentasjon lastes opp som innskannende dokumenter i Søknadsweb.

  Vi minner om at den enkelte søker skal begrunne søknad om opptak til studiene. I tillegg fremheves viktigheten av en utfyllende påtegning fra nærmeste leder/tilsvarende, som beskriver den nytteverdi den enkelte søker og avdelingen vil kunne oppnå ved at studiet gjennomføres.

  Søkere som har skjermingsbehov eller ønsker å oppgi skjermingsverdige opplysninger, sender søknadsskjema m/vedlegg innskannet via FISBasis til mskare@mil.no

  NB. Ufullstendig søknadsskjema eller manglene vedlegg vil ikke bli behandlet.

 5. Faglige spørsmål 
  Emneansvarlig - forsker Magnus Håkenstad, FHS/Institutt for forsvarsstudier (IFS), e-post: mhakenstad@mil.no

  Administrative spørsmål
  Høyskolelektor Magnhild Skare, FHS, e-post: mskare@mil.no