Elever ved Hærens lagfører skole gjennomfører lags trening under det ti uker lange kurset.

Årsstudium i ledelse og militære operasjoner

Har du en sivil utdanning og ønsker en lederkarriere i Forsvaret?

Type
Årsstudium
Sted
Oslo
Bergen
Trondheim
Varighet
1 år
Avdeling
Forsvarets høgskole
Søknadsfrist
Søknadsfrist utløpt, ny runde åpner mot slutten av 2022

Har du en sivil bachelor- eller mastergrad? Da kan du bygge på graden din med en ettårig offisersutdanning i ledelse og militære operasjoner. Du trenger ingen militær erfaring eller førstegangstjeneste for å søke.

Du får en av landets beste lederutdanninger, med en god miks av teori og praksis. Du vil oppleve stor personlig og faglig utvikling, og du får venner og kontakter for livet. Du får også en skattefri godtgjørelse – utdanningstillegg – mens du studerer. Forsvarets behov er styrende hva gjelder prioritert utdanningsbakgrunn hos søkerne.

Etter utdanningen er du garantert jobb som offiser i Forsvaret. Du vil bli ansatt som offiser i Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. Forsvarets behov er styrende når det kommer til hvilken stilling du får. Det kan være at denne stillingen ikke er direkte relevant i forhold til tidligere utdanning.

Utdanningen gir videre mange karrieremuligheter. I starten av karrieren vil du få lederstillinger på lavere nivå, men etter hvert åpner det seg mulighet for å søke mer utdanning og/eller lederstillinger på høyere nivå i Forsvaret.

Når du søker årsstudium, velger du søknad til enten Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. Du kan søke til alle tre, men må da prioritere etter eget ønske.

Sjøforsvaret har spesielt behov for personell innen enkelte fagfelt. Personer med utdanningsbakgrunn innen maritime fag, elektronikk samt informatikk og teknologi oppfordres til å søke.

Krav til søker

 • Fullført høyere utdanning med bachelor- eller masternivå ved studiestart.

  • Minimum gjennomsnittskarakter C (vektet karaktergjennomsnitt 3,0)

  • Ved pågående utdanning må du ha 150 studiepoeng på søknadstidspunktet (137 studiepoeng for studenter ved Politihøgskolen). Søkere som ikke har fått resultat fra siste semester oppfordres til å søke når disse foreligger.

 • Være i aldersgruppen 20-30 år. Høyere alder kan vurderes i spesielle tilfeller, eksempelvis ved søkere med utdanningsbakgrunn som samsvarer spesielt med Forsvarets behov. 

 • Bestå fysiske minstekrav med minimum karakter 5

 • Ha god helse. Se helsekrav

 • Ha bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten. Kvalifiserte søkere, både de med- og uten sesjon, gjennomfører disse testene på opptak

 • God vandel, må kunne sikkerhetsklareres

 • Norsk statsborgerskap

Fordeler

 • En av Norges mest anerkjente lederutdanninger
 • Du får mulighet til å lede soldater, og kan tjenestegjøre på ulike steder
 • Du er sikret fast jobb som offiser i Forsvaret etter bestått utdanning
 • Utdanningstillegget du får under utdanningen tilsvarer 1G i folketrygden. Grunnbeløpet (1G) er kr 106 399 per 1. mai 2021
 • Du får gratis kost og losji
 • Du trenger ikke studielån under studiet

Søknad og opptak

 1. Når du søker opptak til årstudium i ledelse og militære studier må du gjennomføre flere steg for å konkurrere om studieplass.

  1. Registrer søknaden din innen søknadsfristen 18. januar.

  Det er mulig å søke selv om du ikke har noen militær erfaring fra tidligere. Vi anbefaler at du leser om opptakskravene før du søker.

  Du kan velge mellom søknad til enten Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. Du kan søke alle tre, men må da prioritere etter eget ønske.

  2. Dokumentasjon:

  • Vitnemål fra fullført høyere utdanning. Dersom du avslutter utdanning etter søknadsfristen må vitnemål senes via kontaktskjema
  • Karakterutskrift fra høyere utdanning

  Dersom du har utdanning fra utlandet må du laste opp dokumentasjonen både på originalspråket og oversatt til norsk, engelsk eller annet skandinavisk språk. Dokumentene må være oversatt av en statsautorisert translatør eller et oversettelsesbyrå. Søkere har selv ansvaret for å kontrollere om de trenger å søke NOKUT for godkjenning av grad i Norge. Les mer om dette på NOKUT og Samordna opptak

  Forsvaret kan kontakte andre institusjoner og arbeidsgivere for å få bekreftet at dokumentene er ekte.

  I løpet av uke 4 vil du få svar på om du innkalles til fase 1 av opptaksprøvene. Du må takke ja eller nei til innkallingen.

  Før opptaket starter vil du motta et informasjonsskriv, og du må fylle ut egenerklæring helse og en personlighetstest.

  Dersom du består fase 1, vil du få innkalling til fase 2 av opptaksprøvene i løpet av uke 7.

  Dersom du dekker alle opptakskrav og består opptaksprøvene vil du kunne motta tilbud om studieplass. Du får svar i løpet av uke 11/12. Du må svare på tilbudet innen den fristen som står i tilbudsbrevet ditt for ikke å miste studieplassen.

 2. Opptak fase 1 gjennomføres 11. februar – 13. februar på Sessvollmoen

  Kvalifiserte søkere skal gjennomføre et 3-dagers opptak med medisinsk vurdering, fysiske tester, psykologiske prøver og kunnskapsprøver.

  Vi anbefaler deg å forberede deg best mulig til fase 1 av seleksjonen.

  De fysiske minstekravene er absolutte. Det betyr at du må bestå dem for at du skal bli med videre i opptaket. Øvelsene er 3000 meter (alternativt Biip-test), medisinballstøt, hang-ups og stille lengde. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen. Det er derfor en fordel at du klarer de fysiske minstekravene med god margin.

 3. Opptak fase 2 gjennomføres 4. mars – 9. mars på Sessvollmoen

  Fase 2 innebærer intervju og feltøvelse.

  Intervjuet får du ikke vite noe om i forkant, men det foregår som et helt normalt jobbintervju. Altså en samtale mellom deg og en eller flere selektører. Feltøvelsen foregår ute i felt, hvor kandidatene vil deles inn i lag som blir satt til å løse ulike oppdrag. Her følges kandidatene av selektører som observerer hvordan du presterer i de ulike situasjonene som lagsmedlem, leder og soldat.

  Forbered deg så godt du kan på det du kan gjøre noe med. Det er noen egenskaper vi leter etter som ikke er likt fordelt mellom mennesker, og det er ikke gitt at de som har disse egenskapene, vet det selv. Det er derfor vi gjennomgår en så omfattende seleksjon for å få en grundig helhetsvurdering av hver enkelt. Lykke til med forberedelsene.

   

Spørsmål og svar

 1. Utdanningen er en militærfaglig tilleggsutdanning som gjør deg kvalifisert til å jobbe som offiser i Forsvaret. Dette årsstudiet bygger på sivil utdanning og gir deg den militærfaglige offisersutdanningen du trenger i løpet av ett år. 

  Du vil få variert og omfattende kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter. Du vil lære mer om fagområder som militært lederskap, militærmakt, operasjonsplanlegging, og du får en grunnleggende forståelse for den militære profesjonen. Dette gjør at du kan løse en rekke utfordrende og spennende oppgaver i Forsvaret. 
   
  Læringsmiljøet på skolen er tuftet på både teoretiske og praktiske oppgaver. Gjennom teori, praksis og refleksjon utvikles og formes du til å bli en offiser. Undervisningen legges opp slik at du får prøvd ut og videreutviklet lederegenskapene dine i praksis. 

 2. Årsstudiet har oppstart i begynnelsen av august, og de ni første ukene foregår på Heistadmoen utenfor Kongsberg. Denne delen er felles for alle studenter ved Forsvarets høgskole, og kalles for grunnutdanning. Grunnutdanningen gir deg variert opplæring innen soldatferdigheter og ledelse. I denne perioden bor du sammen på rom med 4–6 av dine medstudenter. 
   
  Etter grunnutdanningen går du første semester (frem til jul) ved Krigsskolen i Oslo eller Sjøkrigsskolen i Bergen. Etter jul skal studentene i Hæren fortsette studiet på Krigsskolen i Oslo, studentene i Sjøforsvaret på Sjøkrigsskolen i Bergen, mens elevene i Luftforsvaret fortsetter på Luftkrigsskolen i Trondheim

 3. Utdanningen byr på varierte og morsomme studiehverdager. Forsvarets utdanningsmodell kombinerer undervisning, trening og øvelser.

  Noen dager består av tradisjonell klasseromsundervisning, andre tilbringes ute på øvelse, på trening eller skytebanen. All undervisningen er obligatorisk og foregår normalt i ukedagene, men øvelser, vakter, seminarer og hjemmeeksamener kan legges til helger.

  Utvikling av praktisk militært lederskap står sentralt, og vi legger vekt på gruppearbeid og gruppeprosesser. Vi bruker forskjellige læremetoder som problembasert læring, prosjekter, øvelser og praktiske lederoppgaver. Dette sikrer læring som gjør at du vil oppleve god sammenheng mellom teori og praksis.

  Som student i Forsvaret blir du en del av et fellesskap. Vi har en kultur hvor studentene hjelper hverandre, slik at vi lykkes i fellesskap. Oppfølging fra erfarne veiledere og medstudenter gir et helt unik støtteapparat. Dette er en av årsakene til at mange av elevene gjør det svært bra – selv om utdanningen i perioder kan være både intens og krevende.

 4. Etter utdanningen er du kvalifisert til å jobbe som offiser i Forsvaret. Du vil bli ansatt som offiser i Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. Utdanningen gir mange karrieremuligheter. I starten av karrieren vil du få lederstillinger på lavere nivå, men etter hvert åpner det seg mulighet for å søke lederstillinger på høyere nivå i Forsvaret.

  Etter årsstudiet gjennomfører du en plikttjeneste på ett år. Tjenestestedene er spredt over hele landet. Dette er først og fremst en utdanning av ledere til hele Forsvaret, men du vil kunne jobbe innenfor det faget du har sivil utdanning og kompetanse i – dersom Forsvaret har stillinger innenfor dette fagområdet.

  Når du har fullført årsstudium, vil forsvarsgrenen din gi deg ytterligere kurs, opplæring og kompetanseheving. Dette er fag- og funksjonsrettet utdanning som sertifiserer deg til å utøve den spesifikke stillingen du får.  

  Etter noen år som leder på lavere nivå har du mulighet for videreutdanning på nasjonale og internasjonale universiteter og høgskoler i regi av Forsvaret. Ved Forsvarets høgskole har offiserer med bachelorutdanning mulighet for å videreutdanne seg med å ta en mastergrad i militære studier.

  • Du gis 1 pliktår i Forsvaret etter endt utdanning
  • Utdanningstillegget du får under utdanningen tilsvarer 1G i folketrygden. Grunnbeløpet (1G) er kr 106 399 per 1. mai 2021
  • Du får gratis kost og losji
  • Du får tre gratis hjemreiser hvert skoleår
  • Det gis tjenestefri i samsvar med studieplanen
  • På reiser utover de tre gratis reisene, gis det normalt rabatter på offentlig kommunikasjon (rabatt kan variere mellom ulike selskap og reisemåter)  
  • Du får gratis lege- og tannlegebehandling
  • Hvis du har barn, kan søke om å få forsørgertillegg. Du finner mer informasjon og betingelser her
  • Har du bolig kan du søke støtte til husleie, renteutgifter, og andre boutgifter etter egne regler. Du finner mer informasjon og betingelser her

  Som ansatt i Forsvaret er du underlagt Forsvarets disponerings- og beordringssystem. Du finner mer informasjon om dette systemet i dette pdf-dokumentet.

 5. For søkere med bokstavkarakter benyttes følgende omregningsskala som grunnlag for utregning av vektet gjennomsnitt: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

  Snittet beregnes av alle emner med bokstavkarakter med vekting ut fra emnets omfang i studiepoeng. For hvert emne som inngår i opptaksgrunnlaget blir tallverdien ganget med antall studiepoeng og det summeres. Totalsummen blir delt på summen av antall studiepoeng. Resultatet blir beregnet med tre desimaler, og dette er den vektede gjennomsnittskarakteren som benyttes til å vurdere om kandidaten har C = 3,0 i snitt, og dermed tilfredsstiller minimumskravet. Eksempelvis:

  Emne 1: Karakter A med 20 studiepoeng blir 5 x 20 = 100

  Emne 2: Karakter B med 30 studiepoeng blir 4 x 15 = 120

  Emne 3: Karakter C med 10 studiepoeng blir 3 x 10 = 30

  Emne 4: Karakter D med 20 studiepoeng blir 2 x 20 = 40

  Emne 5: Karakter B med 30 studiepoeng blir 4 x 30 = 120

  Emne 6: Karakter C med 40 studiepoeng blir 3 x 40 = 120

  Karaktersnitt 530/150 = 3,533 (3,53) i snitt.

  Emner med karakter «bestått» inngår ikke i poengberegningen. Hvis «bestått» er den eneste karakteren i utdanningen vil du få 3 karakterpoeng.

Utdanning i Forsvaret

En utdanning i Forsvaret gir deg variert kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter.

Pil til høyre
Sjøkrigskolen får besøk av Flottenadmiral Scønbach, sjef for den tyske marines offiserskole. / Flottenadmiral Scønbach visit Navy war school