20221108_PPL_3326

Forsvarets årsrapport 2022

Hva gjorde Forsvaret i 2022, og hvordan forvaltet vi midlene vi fikk tildelt?

Forsvarssjefens beretning

Forsvaret ivaretar Norges sikkerhet, interesser og verdier gjennom å løse ni oppgaver som Stortinget har fastsatt.

Forsvarets årsrapport beskriver hvordan vi har løst oppgavene, og hvordan vi har forvaltet pengene som politikerne har bevilget. Last ned og les årsrapporten her.

Beretningen fortsetter under boksene.

Forsvarets årsrapport 2022
Forsvarets likestillingsredegjørelse 2022

Krigen i Ukraina

Russlands invasjon av Ukraina har preget 2022 innenfor de fleste områder. Forsvaret har innført mang nye tiltak for å møte den endrede situasjonen. Vi har gjennomført materielldonasjoner, drevet opplæring av ukrainske styrker, og vi har spisset aktiviteten vår som følge av det endrede trusselbildet.

Gjennom målrettet satsning har Forsvaret styrket beredskapen gjennom fjoråret. Dette har spesielt kommet til uttrykk gjennom en bedret reaksjonsevne. Det er likevel fortsatt utfordringer knyttet til Forsvarets utholdenhet.

Bistand til det sivile

Forsvaret har bistått sivile myndigheter gjennom 2022. Eksempelvis har Forsvaret stilt vakthold ved landbaserte petroleumsinstallasjoner, og vi bidratt med antidrone-kapasitet på land og til sjøs.

Forsvarets operasjoner og innsats i utlandet har holdt høy kvalitet. Forsvaret har deltatt i operasjoner i Europa, Midtøsten og Afrika gjennom 2022. Vi har samtidig gjennomført målrettede daglige operasjoner i Norge, som har bygget opp under nasjonale interesser.

Store øvelser

Den allierte tilstedeværelsen og øvingsvirksomheten har vært høy gjennom 2022. Dette har gjort det mulig for oss å gjennomføre fellesoperasjoner, noe som har gitt økt samvirke mellom avdelingene og grenene våre. Forsvaret har også hatt betydelig samvirkeaktivitet med sivile instanser og etater gjennom totalforsvaret. Dette har styrket forsvarsevnen.

Forsvaret har nådd sine målsettinger for langsiktig utvikling. Arbeidet med innfasing av sentrale materiellsystemer som F-35 kampfly og P-8 Poseidon maritime overvåkningsfly er videreført. Luftforsvaret gjennomfører operasjoner ut fra Evenes flystasjon. Innfasingen av NH90 er avsluttet, og fokuset er endret til å bevare kompetanse frem til nye maritime helikoptre er på plass. Det første nye kystvaktfartøyet i Jan Mayen-klassen er døpt, og fartøyet vil i løpet av 2023 bidra til suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse på vegne av Norge.

Varslingssaker

Enkelte ansatte og vernepliktige i Forsvaret har vist uakseptable holdninger og atferd. Dette er svært alvorlig. Forsvaret har arbeidet målrettet gjennom 2022 for å håndtere disse sakene, og vi vil innføre enda flere tiltak i 2023.

Forsvarets IKT-løsninger har fortsatt for dårlig status, selv om det er gjort en rekke forbedringer. Forsvaret har gjennom 2022 jobbet målrettet med å tette sikkerhetshull og forbedre statusen.

Forsvaret har i 2022 brukt bevilgningen i tråd med oppdragene og forutsetningene fra Forsvarsdepartementet ved tildeling av budsjettene.

For alt vi har. Og alt vi er.

Eirik Kristoffersen
Forsvarssjef