Vår klima- og miljøstrategi

Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell og Forsvarets forskningsinstitutt har gått sammen for å redusere sitt klima- og miljøavtrykk.

Et norsk F-35 kampfly i luften

Klimaendringer er vår tids største utfordring og er en trusselmultiplikator. Dette betyr at effekten av klimaendringer forsterker eksisterende problemer og medfører tydelige sikkerhetsutfordringer for Forsvaret.

Forsvarssektoren utøver sin virksomhet på land, sjø og i luftrommet, både nasjonalt og internasjonalt. Sektoren forvalter store arealer og bygningsmasser, og skal sikre vern av kulturhistoriske verdier og naturmiljø.

Våre aktiviteter har direkte påvirkning på klima og miljø gjennom blant annet arealbruk og utslipp fra kjøretøy, fly og fartøy. Imidlertid er det den indirekte påvirkningen, fra blant annet anskaffelser av eiendom, bygg og anlegg, materiell og tjenester, som utgjør den største delen av vår totale påvirkning på klima og miljø.

Innsatsområder
Vi har definert fem innsatsområder. Les mer om dem her.
Slik når vi målene
En ting er å vedta ambisjoner og mål, noe annet er å nå dem.

Vi skal bidra til Norges innsats for å nå nasjonale klima- og miljømål, samt FNs bærekraftsmål. Samtidig skal Forsvarets operative evne opprettholdes og styrkes.

For å lykkes har sektoren laget en felles strategi som gjelder
for Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell og Forsvarets forskningsinstitutt. Strategien gir felles retning og skal styrke samarbeidet i sektoren.

Sammen skal vi gjøre forsvarssektoren omstillingsdyktig, fremtidsrettet og en del av det grønne skiftet.

Vi skal:

  • støtte opp under Norges målsetninger om utslippskutt i tråd med 1,5-gradersmålet
  • redusere negativ miljøpåvirkning og bidra til et bærekraftig samfunn
  • være forberedt på og tilpasset klimaendringene
Skjermbilde 2024-04-08 kl. 22.04.13.png
De fire etatene bak strategien.