Franske militær kjøretøy på E6 over Sandesund bro i Sarpsborg i forbindelse med vinter øvelsen Cold Response 2022

Forsvarssektorens klima- og miljøstrategi

Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell og Forsvarets forskningsinstitutt har gått sammen for å redusere sitt klima- og miljøavtrykk.

Bakgrunn

Forsvarssektoren skal forsvare Norge, hevde norsk suverenitet og sikre politisk handlefrihet. Vi skal forebygge krig og konflikt, både i Norge og hos våre allierte. Vern av klima og miljø er også en del av samfunnsansvaret vårt. Forsvarssektoren skal bidra til at Norge når klima- og miljømålene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål.

logoer-forsvarssektoren.jpg
De fire etatene bak strategien.

Gjennom konkrete, målrettede tiltak skal forsvarssektoren redusere sitt klima- og miljøavtrykk. Dette gjelder både i daglig drift og under operasjoner og øvelser her hjemme og internasjonalt. Vi skal være forberedt på klimaendringene, og vi skal kunne tilpasse oss raskt. Samtidig skal vi opprettholde og styrke den operative evnen.

For å lykkes med dette, har sektoren laget en felles strategi som gjelder for Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell og Forsvarets forskningsinstitutt. Strategien skal styrke samarbeidet i sektoren og vil bli revidert årlig. Sammen skal vi gjøre forsvarssektoren omstillingsdyktig, fremtidsrettet og en del av det grønne skiftet.

Innsatsområder

 1. Forsvarssektoren bruker store mengder energi og drivstoff, noe som gir et betydelig klimagassutslipp i Norge. Mye av energibruken går til oppvarming og nedkjøling av bygninger, strømforsyning samt drivstoff til militært materiell og administrative kjøretøy.

  Vi skal redusere energiforbruket og få ned klimagassutslippene våre. For å klare dette, skal vi ta i bruk ny teknologi som effektiv produksjon og lagring av energi. Vi skal også bruke simulatorer mer effektivt for å redusere drivstoffbruk til kjøretøy og materiell. Samtidig vil vi se på mulige endringer i operasjonsmønstre og kapabiliteter. Sammen med NATO skal vi vurdere alternative mindre forurensende drivstoffer som sikrer høy yteevne.

  Utvalgte mål:

  • Kutte bruken av innkjøpt energi med 10 prosent i løpet av 2025
  • Ta i bruk elektriske administrative kjøretøy og etablere ladeinfrastruktur innen 2025
  • Redusere utslippene fra operativ virksomhet med minst 20 prosent mot 2030
  • Innføre nullutslippsløsninger for byggeplasser
  • Samarbeide med NATO for omlegging til alternative energikilder
 2. Forsvarssektoren er en stor bruker av naturen. Der vi har aktivitet, setter vi spor etter oss. Slike spor kan være direkte skade på terreng og vegetasjon. Men det kan også være støyforurensning, rystelser eller utslipp av farlige stoffer til grunn, luft og vann.

  Vi har ansvar for å unngå forurensning. Vi skal også ha god beredskap ved hendelser, og vi skal rydde opp etter oss. Forsvarssektoren skal ha god oversikt over kilder til forurensning, og vi skal overvåke og minimere utslipp, støy og vibrasjoner.

 3. Forsvarssektoren har landets største portefølje av kulturhistoriske eiendommer. Sektorens kulturminner er en verdifull del av vår felles historie. Det finnes også mange kulturminner i Forsvarets skyte- og øvingsfelt.

  Den største trusselen mot naturmangfold er menneskelig påvirkning. Særlig gjelder dette menneskelig aktivitet og utbygging av hus og infrastruktur – såkalt arealbruk. Fremover blir det også viktigere å ta i bruk naturbaserte løsninger som vil tåle klimaendringene. Ved ny og økt arealbruk, skal vi planlegge hvordan vi kan kompensere for dette. Dette kan skje ved for eksempel restaurering eller andre avbøtende tiltak.

  Vi skal også utvikle, forvalte og bruke arealene våre, slik at vi ikke skader naturmangfoldet og kulturhistoriske verdier.

  Utvalgte mål:

  • Bevare sårbare og truede arter og naturtyper i skyte- og øvingsfelt, og øke naturmangfoldet i arealer tilknyttet festninger og leirer.
  • Hindre spredning av fremmede arter.
  • Gjenbruke eldre bygningsmasse ved å tilpasse bygningene til fremtidige krav i tråd med vernebestemmelsene.
  • Kartlegge og sikre automatisk fredete kulturminner i skyte- og øvingsfelt.
  • Bærekraftig forvaltning av fredet eiendom, bygninger og anlegg.
 4. Det meste av forsvarssektorens påvirkning på klima og miljø er indirekte. Dette betyr at påvirkningen i stor grad skjer fra produksjon og leveranser av varer og tjenester som sektoren kjøper inn og bruker.

  Fordi vi er med hele veien fra anskaffelse til utfasing, har vi en unik mulighet til å påvirke hele livsløpet til det vi kjøper inn. Vi skal gradvis gå fra en lineær til en sirkulær økonomi, hvor avfallsmengden reduseres, og flere ressurser forblir i kretsløpet. Dette innebærer at eiendom, bygg, anlegg og materiell må skreddersys for å kunne resirkuleres og gjenbrukes.

  Utvalgte mål:

  • Etablere en felles anskaffelsesstrategi for hele sektoren. Dette omfatter retningslinjer og prosesser for dialog i forbindelse med anskaffelser, miljøkrav, innovasjon og oppfølging av leverandører.
  • Ved anskaffelser og innkjøp skal klima og miljø vurderes på lik linje med tid, kostnader og ytelse.
  • Ta i bruk livsløpsanalyser og fremme sirkulære løsninger i alle anskaffelser.
  • Øke kompetansen til alle som jobber med anskaffelser i sektoren.
 5. Klimaendringene gir mer ekstremt vær. Dette påvirker naturmangfoldet og kan føre til ytterligere miljøpåvirkning. Opp gjennom årene har forsvarssektoren lagret og sikret forurensede masser på sine arealer. Ekstremvær og klimaendringer øker risikoen for at forurensning fra disse massene kan lekke over til grunn og vann.

  Klimaendringer påvirker også den globale maktbalansen og sikkerhetssituasjonen. Nye miljøtiltak og krav kan gjør det vanskeligere å få tak i visse typer materialer og drivstoff. Dette kan igjen få betydning for operasjoner, beredskap og langtidsplanlegging i forsvarssektoren.

  Sektoren må derfor øke sin kompetanse og kunnskap. Dette skal vi gjøre gjennom forskning, studier og samarbeid. Vi må også tilpasse infrastruktur, materiell, operasjoner og beredskap i takt med endret klima. Et fortsatt tett samarbeid med industrien og internasjonale partnere skal sikre utviklingen av nye og fremtidsrettede løsninger.

  Utvalgte mål:

  • Analysere hvordan klimaendringer og tilhørende effekter påvirker nasjonal sikkerhet, Forsvaret og totalforsvaret, og hvordan sektoren skal møte endringene
  • Ta hensyn til miljø og klima ved nyanskaffelser og oppgradering av materiell
  • Beskytte og ta vare på myr og andre økosystemer for å sikre naturmangfold og hindre utslipp
  • Sikre at skyte- og øvingsfelt takler økt slitasje og påvirkninger av klimaendringer og ekstremvær.

Slik skal vi nå målene

En ting er å vedta ambisjoner og mål, noe annet er å nå dem. Derfor trenger vi et godt grunnlag for å lykkes i miljø- og klimaarbeidet.

God virksomhetsstyring, riktig kompetanse og kontinuerlig forskning og utvikling (FoU) skal hjelpe oss med å nå klimamålene. Vi skal også redusere miljøpåvirkningen i vår daglige drift. Dette skal vi klare gjennom nye tiltak innen kompetanse, innkjøp, digital støtte, kommunikasjon og samarbeid over etatene.

Hver etat i forsvarssektoren skal systematisere sitt klima- og miljøarbeid i tråd med standarden for miljøstyring, ISO 14001.