Profesjons- og kulturprosjektet

Prosjektet skal sikre at Forsvaret har ledere, ansatte og soldater som klarer å løse dagens og morgendagens oppdrag. Samtidig som vi har en kultur preget av samhold, tillit, trivsel og motstandskraft basert på våre verdier.

IMG_3963_ferdig

Under utvikling

Disse sidene er under utvikling. Har innspill til hva sidene bør inneholde? Send oss gjerne en e-post: fst.pk@mil.no

Om profesjons- og kulturprosjektet

Prosjektet jobber i stort etter innsatslinjene system, ledelse og kultur. Samtidig skal vi redefinere den militære profesjonen og jobbe for et mer likestillt og mangfoldig forsvar for økt operativ evne.

Pil til høyre
Sjef Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen, besøkte kursdeltagere på lagførerkurset ved Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS).

Den militære profesjon

Den militære profesjonen er ledestjernen for hvem vi er, hva vi står for, og hvilke standarder vi handler etter i dag og i fremtiden.

Pil til høyre
Instruktør utdannet på Base Rygge, ved Luftforsvarets flytaktiske skole tester på dronen Black Hornet  / Instructor at the Royal Norwegian Air Force Tactical Flying School preformes tests on Black Hornet drones

System

Når individet kommer til kort, skal systemet sørge for at organisasjonens mål likevel nås.

Pil til høyre
Soldataksjonen 2016 på Bardufoss leir. //Activity day for Norwegian Army soldiers at Bardufoss military camp.

Ledelse

Nasjonens tillit til at Forsvaret ledes på en god måte og tilliten internt til ledelsen er helt avgjørende for Forsvarets evne til å beskytte landet vårt.

Pil til høyre
bilde-1

Kultur

Forsvaret er og skal være, i kontinuerlig utvikling. Det er derfor avgjørende at også forsvarets kultur utvikles i takt med endrede omgivelser og krav på en slik måte at kulturen bidrar til å bygge oppunder og til å fremme oppdragsløsningen og kjernen i den militære profesjon.

Pil til høyre
20160921tk_R7238-ferie

Verdiane våre

Forsvaret er Noregs sterkaste maktmiddel og forvaltar utstyr og materiell for store summar. Derfor er det viktig at vi har gode haldningar og god etisk forståing.

Pil til høyre
Forsvarets kjerneverdier

Likestilling og mangfold

Likestilling og like muligheter er sentrale prinsipper i det norske demokratiet. Dette er verdier som Forsvaret skal beskytte og forsvare, som en del av samfunnsoppdraget vårt.

Pil til høyre
ml-videobilde

Mobbing og seksuell trakassering

Pil til høyre
Grensejegere på patrulje for å lete etter personer som har krysset grensen ulovlig som en del av øvelse Action/Border guards on patrol looking for persons that have crossed the border illegally as a part of exercise Action