Soldat i førstegangs­­tjenesten

Hvert år gjennomfører nærmere 10 000 ungdommer førstegangstjeneste, og Forsvaret har flere tilbud for deg som er i tjeneste.

Fra innrykket på rekruttskolen på Porsangermoen, her skal soldaten ha seksmånederstjenese før de blir overført til HV

Søk på ledige stillinger fra mobilen

Nå kunngjør vi OR2–4-stillinger direkte på Min side.

Pil til høyre
I førstegangstjeneste

Kaldværsskader – og forebygging av dem

Kaldværsskader er et felles begrep for alle skader som oppstår i kaldt vær. De kan forekomme hele året, men kan også forebygges. Her får du tips til hvilke tegn du skal være obs på, og hvordan du kan unngå dem.

Pil til høyre
bilde-1

Fysisk trening og militær idrett

Fysisk robusthet inngår som en sentral komponent i soldatens prestasjonsevne. Her finner du tips til hvordan du kan trene samt info om hva de ulike kravene er, for ulike tjenester og utdanninger. Du finner også info om ferdighetsmerker og konkurranser for militær idrett.

Pil til høyre
Intervall
Økonomi, permisjon og fordeler
Oversikt over fordeler, permisjon og økonomiske goder under førstegangstjenesten.
Noen å snakke med
Her finner du en oversikt over hvem du kan snakke med dersom du skulle trenge det.

Tillitsvalgt­ordningen

Formålet med TVO er å sikre soldaters rettigheter før, under og etter tjeneste i Forsvaret.

Pil til høyre
TVO

Krigen i Ukraina

Hendelsene i Ukraina gjør inntrykk på oss alle. Hva bør man gjøre for å ivareta egen psykisk helse? Les mer hos Institutt for militærpsykiatri og stressmestring.

Pil til høyre
Soldater-imps-toppbilde

Kurs, fag og stipend

Grip muligheten til å ta fag fra videregående skole, yrkesrettede kurs eller begynn på en høyere utdanning.

Pil til høyre
Kurs, fag og stipend

Rettigheter i tjenesten

Som soldat i førstegangstjeneste har du en rekke rettigheter og plikter.

Pil til høyre
Lagførere fra Hans Majestet Kongens Gardes 6. gardekompani

Rapportering og varsling

Rekrutter fra Cyberforsvarets base- og alarmtjenester (CBA) under deres beretløp i november 2017. // Recruits from the Norwegian Armed Forces Cyber Defence Garrison Support and Response Services during their

Om du blir skadet, syk eller opplever kritikkverdige forhold må du si ifra.

 1. Alle personskader og sykdommer med sykefravær og/eller medisinsk behandling som oppstår skal rapporteres, uavhengig om det skyldes arbeidet da dette kan medføre utbetaling over NAV (jf. folketrygdloven § 13-8).

  Dette gjelder for:

  • Vernepliktige inne til tjeneste
  • frivillig tjenestegjørende
  • lotter
  • militært tilsatte som deltar i manøver eller utfører oppdrag under feltmessige forhold eller deltar i internasjonale operasjoner

  I tillegg skal skader som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden og sykdommer som antas å ha sin årsak i arbeidet rapporteres (jf. folketrygdloven § 13-6 og arbeidsmiljøloven § 5-1 a, jf. arbeidsmiljøloven § 2-3 (2) c).

  Du rapporterer skade/sykdom i appen Forsvaret Rapp.

  Du kan å ha krav på erstatning både fra NAV og Statens pensjonskasse. For nærmere informasjon, se

  https://www.nav.no/no/person/arbeid/yrkesskade-og-yrkessykdom/militaert-personell

  https://www.spk.no/Yrkesskadeforsikring/Erstatningsordning-for-vernepliktige/

 2. Forsvaret har nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering, og overtredelser av dette vil få konsekvenser. Alt personell skal behandle hverandre med gjensidig respekt, uavhengig av stilling, grad, kjønn, religion, etnisitet eller legning. Alle påstander om uakseptabel atferd skal tas på alvor og undersøkelser og tiltak skal iverksettes.

  Dersom du opplever ser noen som utsettes for mobbing eller seksuell trakassering, må du si i fra til nærmeste befal, tillitsvalgt eller verne ombud.

 3. Soldatenes kaserner og oppholdsrom skal ha en forsvarlig standard, og skal ikke være helseskadelig for soldatene på noen som helst måte. Du skal kunne hvile ordentlig der du sover, ha tilgang på do og dusj som fungerer bra, og du skal ha muligheten til å vaske og tørke klær. 

  Avvik fra dette må rapporteres til Forsvarsbygg sin Basen (http://basen.forsvarsbygg.no#/reporting). 

  Ønsker du ikke å rapportere direkte til Forsvarsbygg kan du gå via nærmeste befal, tillitsvalgt eller verneombud. De kan blant annet gjennomføre en vernerunde på det aktuelle forholdet.

 4. Rusforebyggende arbeid i Forsvaret gjennomføres for å ivareta den enkeltes helse, Forsvarets arbeidsmiljø, tjenesten og sikkerheten, slik at Forsvarets operative evne opprettholdes.
  Forsvaret har nulltoleranse for ulovlige rusmidler. 

  All befatning med narkotika og doping, samt ulovlig bruk/misbruk av legemidler er ulovlig og vurderes anmeldt til politiet. Forhold av mindre alvorlig karakter, kan avgjøres disiplinært eller ved annen administrativ reaksjon.

  Forsvarets narkotikagruppe er en spesialisert avdeling i Forsvaret med ansvar for forebyggende og avdekkende tiltak rettet mot illegale rusmidler. Gruppen er til stede for å verne om din sikkerhet.

  Alt personell i Forsvaret har varslingsplikt dersom de oppdager eller får kjennskap til omgang med illegale rusmidler blant ansatte eller vernepliktige i Forsvaret. Slik varsling kan foretas til nærmeste leder, verneombud eller Forsvarets militærpolitiavdeling ved Forsvarets narkotikagruppe.

 5. Som soldat har du rett til å varsle om mulige kritikkverdige forhold i Forsvaret, jf. arbeidsmiljøloven § 2 A-1.  

  Dette kan være forhold i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

  Et eksempel på dette kan være dersom du selv eller andre blir utsatt for mobbing, trakassering eller seksuell trakassering. Du kan blant annet varsle til et befal eller din tillitsvalgte. 

  Når du varsler om et mulig kritikkverdige forhold har du et vern mot gjengjeldelse. Det vil si at du ikke skal utsettes for negative sanksjoner som følge av at du har varslet. 

  Les mer om varsling og hvordan du kan gå frem her: https://www.forsvaret.no/kontakt/varslingskanalen/

Uniformsbruk og tap av utstyr

Last ned taps- og skademelding (TS) eller få svar på når du kan bruke uniformen din i private sammenhenger.

Pil til høyre
Aspirantene er ferdige i felt og leverer alt militært utstyr tilbake på depot.//The aspirants delivering their military equipment.

Refselse

Bryter du militære regler, kan du bli refset. Dette kan du bli refset for, og slik forholder du deg til det.

Pil til høyre
Sjøforsvaret sendte sine aspiranter ut på nattmarsj for å markere starten på fase to av Forsvarets Opptak og Seleksjon.
//
The Royal Norwegian Navy sent their aspirants out marching to mark the beginning of the second phase of The Armed Forces Recruitment and Selection Process.
Tjeneste i Heimevernet
Noen blir overført til Heimevernet etter endt førstegangstjeneste.
Utdanning i Forsvaret
Når du er ferdig i førstegangstjesten har du flere muligheter til å ta utdanning i Forsvaret.