Forsvarets helseregister

​Forsvarets helseregister (FHR) er et sentralt helseregister som omfatter alle personer i Norge som er rulleført eller har vært ansatt i Forsvaret. Forsvarets sanitet har det faglige og operative ansvaret for FHR.

Nye soldater som skal gjennomfører førstegangstjenesten i Hæren har innrykk på Sessvollmoen

Formål

Innsatsstyrke Derby i HV-02 fikk under Øvelse Hovedstad som oppdrag å ta tilbake en en sjuetasjes kontorbygning i Sinsenveien som var tatt av fienden. Bygget skal snart rives, dermed ble det meget realistisk trening for soldatene. Som en del av scenariet måtte flere

Forsvarets helseregister er et sentralt helseregister som omfatter alle personer i Norge som er rulleført eller har vært ansatt i Forsvaret. Som en konsekvens av den generelle verneplikten, innebærer dette i praksis at alle norske menn er registrert, samt de kvinner som har vært ansatt i Forsvaret, har vært på sesjon, eller hadde fylt 17 år da ny sesjonsordning ble innført i 2010.

Registerets formål er å kartlegge risiko knyttet til ulike tjenester, og gi grunnlag for forskning og statistikk som kan gi ny kunnskap om helsen til Forsvarets personell.

  1. På 90-tallet var det en del uheldige helserelaterte saker for Forsvaret. For eksempel ble det brukt ammunisjon med utarmet uran der norske styrker hadde tjenestegjort på Balkan og det ble oppdaget mulig stråling ombord på MTB'en Kvikk hvor personell opplevde en overhyppighet av barn født med misdannelser. Forsvaret hadde da ikke komplette registre over hvem som hadde vært utsatt for de ulike eksponeringene. Forsvarets helseregister ble opprettet for å kunne ta vare på relevante data, og for å ha hjemmel til å koble dem med andre registre.
     
    De første datainnsamlingene til Forsvarets helseregister var årlige spørreundersøkelser om helse og arbeidsmiljø til alle ansatte. Disse ble drevet med konsesjon fra Datatilsynet. I september 2005 ble registerets forskrift godkjent av Kongen i statsråd, og i april 2006 ble forskriften satt i kraft.
  2. I henhold til forskrift om innsamling og behandling av opplysninger i Forsvarets helseregister er Forsvarsdepartementet tillagt den formelle rollen som databehandlingsansvarlig. Forsvarets sanitet er databehandler med det faglige og operative ansvar for registeret på vegne av Forsvarsdepartementet.
  3. Hvilke personopplysninger som kan behandles, er hjemlet i Forskrift om innsamling og behandling av opplysninger i Forsvarets helseregister, § 1-8. I henhold til forskriften kan registeret inneholde personopplysninger, administrative opplysninger, medisinske opplysninger og opplysninger om arbeidsplassen.
  4. Forsvarets medisinske journalsystem (SANDOK), Forsvarets personellsystem, spørreundersøkelser gjennomført av Forsvaret som omhandler helse, folkeregisteret, dødsårsakregisteret.
  5. Forsvarets helseregister er hjemlet i helseregisterloven §8 og forskrift om Forsvarets helseregister.
  6. I Forsvarets personvernerklæring finner du generell informasjon om behandling av personppplysninger i Forsvaret. For å lese om dine rettigheter, se kapittel 8, Personvernerklæring for Forsvaret.

Forskning og data

Ønsker du tilgang til data fra Forsvarets helseregister? Her finner du veiledninger, søknadsskjema og informasjon om bruk av data.

Pil til høyre
Sanitetssoldat i tropp 1 på Sessvollmoen / Conscripted medic/soldier
Pil til høyre
Årsrapport Helse for stridsevne