Varsle om akademisk uredelighet ved Forsvarets høgskole

Forsvarets høgskole (FHS), Politihøgskolen (PHS) og Kriminalomsorgens høgskole (KRUS) har et felles, uavhengig redelighetsutvalg. Du kan varsle om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved FHS.

Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) skal se til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. 

Med hjemmel i denne loven har Forsvarets høgskole (FHS), Politihøgskolen (PHS) og Kriminalomsorgens høgskole (KRUS) etablert et uavhengig redelighetsutvalg som skal behandle eventuelle brudd på disse normene i forskning som skjer ved våre institusjoner.

Alle henvendelser behandles konfidensielt. Kontakt ved Forsvarets høgskole/dekanens fagstab er Unni Hirdman Rørslett (urorslett@mil.no) og Marianne Røgeberg (marogeberg@mil.no).

Vedlegg med konkret angivelse av uredelighet

Du må sende eventuelle vedlegg til både Unni Rørslett (urorslett@mil.no) og Marianne Røgeberg (marogeberg@mil.no). 

Les nøye hva du skal foreta deg i de ulike tilfellene. 

Plagiering av tekst. Legg ved publikasjoner eller andre dokumenter hvor det er funnet plagiat og merk av plagierte områder. Legg også ved publikasjonene eller dokumentene det er plagiert fra, og angi plagierte avsnitt. Hvis omfanget er stort, kan du ta et utvalg og kort kommentere det øvrige omfanget i siste punkt i skjemaet over.

Forfalskning. Legg ved publikasjoner eller andre dokumenter hvor det er mistanke om forfalskning. Merk av eller angi antatt forfalskede data og lignende. Begrunn mistanken i beskrivelsen i siste punkt i skjemaet over. 

Fabrikkering. Legg ved publikasjoner eller andre dokumenter hvor det er mistanke om fabrikasjon o.a. Merk av eller angi antatt fabrikkerte data og lignende. Begrunn mistanken i beskrivelsen i siste punkt i skjemaet over.

Urettmessig angitt forfatterskap, legg ved publikasjoner eller andre dokumenter som dette gjelder.  Redegjør kort for hvorfor noen av forfatterne urettmessig er angitt som medforfatter, eller hvorfor noen urettmessig ikke er tatt med som forfattere, i siste punkt i skjemaet over. 

Uriktige opplysninger i søknader. Legg ved søknadene dette gjelder. Begrunn mistanken i siste punkt i skjemaet over.                   

Andre forhold. Legg ved dokumentasjonen du anser som relevant. Forhold som ikke har å gjøre med alvorlige brudd på god vitenskapelig praksis, velger du bort.

Medlemmer av Redelighetsutvalget

Leder og medlemmer er oppnevnt for en periode på to år, med mulighet for forlengelse.

Leder 
Professor Francesca Refsum Jensenius, Universitetet i Oslo

Medlem
Professor Tore Langholm, Forsvarets høgskole

Medlem
Forskningsrådgiver Audun Benjamin Bengtson, Forsvarets høgskole

Medlem
Professor Morten Holmboe, Politihøgskolen

Medlem
Professor Jens Erik Paulsen, Politihøgskolen

Medlem
Høgskolelektor Maria Mæhlumshagen, Kriminalomsorgens høgskole

Medlem
Førsteamanuensis Hilgunn Olsen, Kriminalomsorgens høgskole

Varamedlem
Hovedlærer Rino Bandlitz Johansen, Forsvarets høgskole

Varamedlem
Førsteamanuensis Linda Antoniett Hoel, Politihøgskolen

Varamedlem
Forsker I Hilde Pape, Kriminalomsorgens høgskole