Forsvarets profil

Profilen skal gjennom å kommunisere korleis dagleg operativ verksemd skapar sikkerheit for Noreg og tryggleik for befolkninga, bidra til å styrke Forsvarets legitimitet og tillit i befolkninga.

1_omslag2
Vilkår for bruk av profilen
Forsvaret sin visuelle profil er materiale som er verna av opphavsrett. Brot på reglane om opphavsmannen sine rettar etter åndsverkloven kan gi grunnlag for erstatning og straffes med bøter eller fengsel.
Kva betyr verdiane for profilen?
Forsvarets verdigrunnlag skal spegles gjennom i måten vi kommuniserer på. Ein open, tydeleg og truverdig kommunikasjon er viktig for å lykkast med oppgåveløysing og rekruttering – openheit er ein føresetnad for å få samfunnet sin tillit.

Etterlatte inntrykk

Vårt publikum skal sitje med eit inntrykk av ein organisasjon med fleire gode eigenskapar. Vårt etterlatte inntrykk er:

Tillitsvekkjande

Forsvaret er ein open og kommunikativ organisasjon. Vi forteljar om oppdrag, om kvardagsliv, arbeidsliv og tilsette med gode bilete og tekstar.

Truverdig

Forsvaret formidlar med ein roleg og kontrollert stemme, eit reint og tydeleg visuelt uttrykk.

Moderne

Forsvaret møter befolkninga gjennom aktuelle forteljingar og verkemiddel i dei kanalane dei held til.

Kompetent

Forsvaret visar fram godt kvalifisert personell med rette holdningar og god dømmekraft.

Uredd

Forsvaret utfordrar aksepterte sannheter. Det som fungerte i går, er ikkje nødvendigvis riktig i morgon.

Profilelement
Heraldikk

Kontaktperson

Claus Andreas Østby

Seniorrådgiver
Forsvarssjefens heraldiske rådgiver og profilforvalter
Telefon: 95 74 15 20
Kontor: 23 09 77 15