Forsvarets profil

Profilen vår skal bidra til å styrkje Forsvarets legitimitet og tilliten befolkninga har til oss.

1_omslag2
 1. Etterlatte inntrykk
  Publikumet vårt skal sitje att med eit inntrykk av ein organisasjon med fleire gode eigenskapar. Etterlatte inntrykk er:

  Tillitsvekkjande
  Forsvaret er ein open og kommuniserandre organisasjon. Vi fortel om oppdrag, om kvardagsliv, arbeidsliv og tilsette ved å nytte gode bilete og tekstar.

  Truverdig
  Forsvaret formidlar med ei roleg og kontrollert stemme, eit reint og tydeleg visuelt uttrykk.

  Moderne
  Forsvaret møter befolkninga gjennom aktuelle historier og verkemiddel i dei kanalane dei held til.

  Kompetent
  Forsvaret viser fram godt kvalifisert personell med rette holdningar og god dømekraft.

  Uredd
  Forsvaret utfordrar aksepterte sanningar. Det som fungerte i går, er ikkje utan vidare riktig i morgon.

 2. Forsvarets visuelle profil er verna av opphavsretten. Brot på reglane i åndsverklova kan gi grunnlag for erstatning og straffast med bøter eller fengsel.

  I tillegg til åndsverklova er profilen til Forsvaret òg verna gjennom straffelova, kapittel 19, §165. Forsvarets logo er underlagd resolusjon om Noregs riksvåpen.

  Det er berre leverandørar som har skriftleg avtale med Forsvaret som kan nytte seg av profilen. Alle som utarbeider produkt der Forsvaret er avsendar, plikter å følgje Forsvarets visuelle profil. Elementa i den visuelle profilen skal ikkje nyttast i andre samanhengar enn der Forsvaret er avsendar.

  Eksterne leverandørar plikter å handtere materiale dei får utdelt, slik at ikkje uvedkomande får tilgang til det. 

  Etter bruk må eksterne leverandørar slette filer og liknande som inneheld element frå Forsvarets visuelle profil.

  Visuelle produkt skal berre nyttast innanfor avtalte og godkjente område. Dette vil kome fram gjennom eigenarten eller rettleiinga til produktet.

 3. Forsvarets verdigrunnlag skal kome tydeleg fram i kommunikasjonen vår. Open og truverdig kommunikasjon gjer oss betre i stand til å løyse oppdrag og å få tillit frå befolkninga.

  Ved å vise at Forsvaret, gjennom dagleg operativ verksemd, skapar tryggleik for Noreg og for befolkninga, styrkar vi Forsvarets legitimitet og tillit i befolkninga. Ein open, tydeleg og truverdig kommunikasjon er viktig for å lykkast med oppgåveløysing og rekruttering – og ikkje minst er openheit ein føresetnad for å få tillit frå samfunnet.

  Forsvarets verdigrunnlag ligg til grunn for all verksemda vår, og verdiane våre skal kome tydeleg til syne i kommunikasjonen vår.

  Respekt
  Skal kome til uttrykk gjennom kven vi er, kva vi gjer og kva vi seier. Vi skal vise respekt gjennom kommunikasjon ved å framstå opne og ærlege. Vi må ha forståing for at oppgåvene våre påverkar liva til mange menneske. Vi skal òg tolerere og verdsetje at vi er ulike og dyrke mangfaldet i Forsvaret.

  Ansvar
  Forsvarets kommunikasjon skal spegle det spesielle og omfattande ansvaret vi har i samfunnet. Vi har ansvar for å kommunisere informativt og målretta, slik at vi når fram med bodskapen vår på ein klar og forståeleg måte.

  Mot
  I Forsvaret er dette den moralske styrken til å vise sjølvstende, handle riktig og relevant – både i den daglege tenesta og i strid. Mot til å stå opp for det vi trur på, og vilje til å kjempe for det vi skal forvalte og forsvare. Mot er å sjå nye moglegheiter, våge å stille krav og samstundes jobbe saman for å finne gode løysingar.

Profilelement
Heraldikk

Kontaktperson

Georg Austad

Teamleder kanaler og design