Er du ny i Heime­vernet?

Kvart år fullfører om lag 9000 kvinner og menn førstegongstenesta. Om lag halvparten må rekne med at dei etter førstegongstenesta blir overført til Heimevernet. Er du ein av desse? Her får du meir informasjon.

Rekruttene i Heimevernets førstegangstjeneste er på sin første øvelse på Porsangmoen.
Bekreft innkallinga til Heimevernet så snart som mogleg
Bestill personlig bekledning og utrustning (PBU)
 1. Hovudoppgåva til Heimevernet er å forsvare Noreg og verne menneske og viktige samfunnsfunksjonar. HV er Forsvaret si største avdeling med 40 000 soldatar. I så å seie alle bygder og byar i Noreg bur det heimevernssoldatar. Felles for dei aller fleste er at dei har gjennomført førstegongsteneste. Nokon blir kalla inn i Heimevernet rett etter at dei er ferdig i førstegongstenesta, nokon etter få år og nokon etter litt lengre tid.

  Som heimevernssoldat er du ein del av eit heimevernsområde i nærleiken av der du har folkeregisteret adresse. I området er det soldatar som bur i det same geografiske område som deg sjølv.

  Området ditt er ein del av eit heimevernsdistrikt. Heimevernet består av 11 distrikt fordelt over heile landet. Desse 11 distrikta har ansvaret for militær aktivitet i sitt ansvarsområde. Det betyr at du som HV-soldat kan bli kalla ut på oppdrag om Noreg treng det. I både fred, krise og krig.

  CY3A1885.jpg_210602_THG

  Når allierte fartøy kjem til Noreg, bidreg Heimevernet med vakthald.

  HV05_SA_0114_SA909402(1)

  Under koronapandemien har Heimevernet bistått politiet med grensekontroll.

  tkBL9C4291

  Heimevernet bisto politiet med vakthald 22. juli 2011 i Oslo sentrum.

  20201231tk_I4448

  Etter raset i Gjerdrum i Viken jula 2020 dirigerte Heimevernet trafikk og hjelpte til.

 2. Du blir overført til Heimevernet fordi du har kompetanse som Forsvaret treng. Mennesket er vår aller viktigaste ressurs, soldatkompetansen din kombinert med den sivile kompetansen din er unik og noko Forsvaret har behov for i forsvaret av Noreg.

  Norsk verneplikt er totalt 19 månadar eller 575 dagar. Heimevernet består hovudsakleg av personell som er overført etter 12 månadars førstegongsteneste.

  Dei siste 7 månadane vert fordelte på inntil 6 dagar øving per år for meinige soldatar, eller inntil 9 dagar øving per år for spesialistar, befal og offiserar. Dette gjer at eit stort antal soldatar står i militær beredskap for samfunnet til og med det året dei fyller 44 år.

 3. Når du er ny i Heimevernet vert du kalla inn på nytilføring. Dei 11 distrikta til Heimevernet har litt ulike måtar å gjennomføre ho på.

  Noen steder vert det bestilt utstyr som blir sendt til deg i posten etter nytilføringa,  andre steder vert det levert ut utstyr på nytilføringa. Dessutan får du informasjon om Heimevernet og du har moglegheit til å stille spørsmål om det er noko du lurer på.

  Les meir om nytilføring lengre ned på sida.

 4. Dei fleste i Heimevernet trenar éin gong i året. Meinige soldatar vert kalla inn opp til 6 dagar i året medan spesialistar, befal og offiserar øver inntil 9 dagar i året.

  Innhaldet på treningane og øvingane varierer. Det er stort fokus på å halde vedlike grunnleggjande soldatferdigheiter som du lærte i førstegongstenesta. Nokre år er treninga lokalt i området, andre år kan det vere på ei lita øving i regi av distriktet du høyrer til og nokre gonga kan det vere som deltakarar i NATO-øvingar i Noreg.

  201809060369JVE-(2)

  Områdetrening.

  20181103SA_17

  Øvelse Trident Juncture 2018.

  Heimevernet har 37 000 soldatar i områdestrukturen og 3000 soldatar i Heimevernet sine 12 innsatsstyrkar. Innsatsstyrkane vert kallast Heimevernet sin spydspiss, fordi dei trenar oftare og meir og har litt anna utstyr. Innsatsstyrkane vert kalla inn opptil 30 dagar i året.

  20210509HST_9447

  Soldatar fra multitroppen i Innsatstyrke Claymore i Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16.

 5. Du har mange mogelegheiter i HV. Du kan vere meinig soldat så lenge du tenestegjer i HV, eller du kan gå kurs å bli til dømes lagførar, spesialist, troppssjef eller områdesjef. Les meir om kurs i Heimevernet

  Har du utdanning frå førstegongstenesta som lastebilsjåfør, MG-skyttar, lagførar eller innanfor sanitet er det svært sannsynleg at du får liknande stilling i HV. Den sivile utdanninga di og arbeidserfaring kan i nokre tilfelle brukast i Heimevernet òg. Dette gjeld spesielt prestar, juristar, journalistar og sjukepleiarar.

  Er du ekstra motivert for teneste og ønskjer eit tettare band med Forsvaret, kan Heimevernets innsatsstyrkar vera noko for deg. Innsatsstyrkane vidareutviklar den militære kompetansen din jamleg i løpet av fleire treningar og øvingar årleg. Soldatane i dei ulike innsatsstyrkane er frå same geografiske område, men avdelinga er ein nasjonal ressurs som kan setjast inn der det trengst.

Om tenesta i Heimevernet
Alt du treng å vite om lover og reglar, bekledning og utrustning, årlig våpenrekvittering, sikkerhet med meir.
Økonomi og godtgjering
Under tenesta og øvingar i Heimevernet får du økonomisk tillegg eller godtgjering. Du kan også søkje om økonomisk stønad.

Det du lurer på om Heimevernet

Kan eg ta utdanning og kurs i Heimevernet? Får ein same stilling som i førstegongstenesta? Må eg ta fri frå jobb for å væra med på HV-øvelse? Her finner du kanskje svaret på det du ikkje visste om Heimevernet.

Pil til høyre
Befal fra Østfold UTR trener grunnleggende soldatferdigheter i Horten. ​

Praktisk informasjon ved første frammøte

  • Innkallingsbrevet (til bl.a. rabatt på eventuell kollektivtrafikk)
  • Legitimasjon
  • Klede etter ver (kle deg etter veret sånn at du kan opphalde deg utandørs i periodar. Idrettsklede er ikkje tillaten i Forsvarets spisemesser.)
  • For deg som ikkje får lønn under øvinga: Stadfesting frå arbeidsgivar
 1. Der det er offentleg transport tilgjengeleg, får du refundert eit beløp som tilsvarer det som det hadde kosta å bruke offentleg transport. Er det ikkje offentleg transport tilgjengeleg, får du kilometergodtgjering. Dei fleste oppmøtestedar har avsett plassar til parkering. Du parkerer på eige ansvar.​

  Merk! Av og til kan kilometergodtgjering vere billigare enn offentleg transport, då blir det utbetalt kilometergodtgjering.​

 2. Forsvaret refunderer reisa til og frå oppmøtestaden. Reisegodtgjeringa blir utrekna etter den billigaste reisemåten og blir utbetalt etter oppmøte. Du får rabatt på offentleg transport ved å vise fram legitimasjon og innkallinga.

 3. ​Blir du akutt sjuk like før frammøte må du varsle Forsvaret omgåande på telefon 915 03 003 og sende kopi av sjukemeldinga.

  Dersom du har fått ein kronisk sjukdom, som du trur har konsekvensar for om du kan tenestegjere, må du sende ei legeerklæring (helst ikkje eldre enn 3 må​nadar) til Forsvaret straks etter at du har fått innkallinga. Sjå innkallingspapira for detaljar.

  Legeerklæringa må innehalde grundig forklaring av sjukdom/plager samt vurdering av prognose.

 4. Sjå informasjon som gjeld spesifikt for heimevernsdistriktet ditt. Der står det kvar du skal ta kontakt for å ordne overnatting om det er mogleg. Anna overnatting blir ikkje dekt.

Orientering til arbeidsgivar
Du må melde ifrå til arbeidsgivar at du er innkalla til Heimevernet.

Utsetjing eller fritak frå Heimevernet

 1. Du er pliktig til å møte dersom du får innkalling til nytilføring til Heimevernet. Er det spesielle grunnar til at du ikkje kan møte, kan du søke om utsetting.

  Du kan mellom anna søkje om utsetjing på grunn av:​​

  • Utdanning (berre for utdanning på studiestad utafor heimevernsdistriktet)
  • Eiga helse
  • Sjukdom i familien
  • Svangerskap/omsorg
  • Eineforsørgjar / omsorg for barn
 2. Du kan søkje om fritak frå verneplikta og Heimevernet på grunn av skade, sjukdom eller andre helseproblem. Då må du sende søknad med dokumentasjon om den nye helsesituasjonen din. Ein legeattest må innehalde opplysningar om diagnose, tidlegare og pågåande behandling, prognose osv.

  Alternativt per post

  Forsvarets personell- og vernepliktssenter
  Postboks 800, postmottak
  2617 Lillehammer

  Eller på e-post til postmottak@mil.no​.

  Merk! Har du vore på heimevernsøvingar før, skal ein søknad om fritak i staden sendast direkte til heimevernsdistriktet ditt.​

  Om du har ein samfunnskritisk funksjon kan det òg hende at du kan inngå i fritaksordninga. Høyr med din arbeidsgivar og sjå fritaksordninga.

 3. Forsvarsloven opnar for at vernepliktige som kjem i konflikt med si alvorlege overtyding (pasifisme) kan bli friteken for militærteneste. Overtydinga må vere fast og alvorleg. Ei alvorleg overtyding kan vere etisk, religiøst eller politisk fundert. Du må ha ei grunnleggjande pasifistisk innstilling.​

  Kva skjer etterpå?

  Om du får søknaden din innvilga, opnar Forsvaret for at du kan bli innkalla til Sivilforsvaret. Det er så Sivilforsvaret som vel om dei vil innkalle deg til teneste eller ikkje.

  Fakta om lova

  Lova gir høve til å søke om fritak for militærtjeneste av overtydingsgrunnar.

  • Den krev at du har ei grunnleggjande pasifistisk haldning.
  • Du må ta avstand frå at andre menneske brukar vald og våpen som metode for konfliktløysing.
  • Med unntak av nødverjesituasjonar blir det kravd at haldninga er absolutt og gjeld i alle situasjonar (det inneber òg at du må ta avtand frå at Noreg har eit væpna forsvar). Søknad kan tidlegast leggast fram ved sesjon.

  Merk! Ein søknad om fritak for militærteneste fører ikkje til automatisk utsetting av tenesta. Er du allereie kalla inn til teneste skal du, så lenge du ikkje har fått anna melding frå Forsvaret, møte i samsvar med innkallinga. Du kan bli pålagd å følgje tenesta utan våpen i inntil 4 veker medan søknaden blir behandla.

 4. Man kan søke utsettelse av trening og øvelser dersom man av ulike årsaka ikke kan møte. Søknaden skal sendes til områdesjefen din.

  Dersom du søker utsettelse fra en trening eller øvelse, så er det viktig at du uansett svarer på innkallingen.

  Les også nøye følgeskrivet som sendes med innkallingen.

  Mer informasjon finner du her.

Heimevernet - ein del av verneplikta

God stemning i HV-16208 under øvelse Bifrost 2019

I Heimevernet er den årlege ordinære tenesteplikta inntil 6 dagar for meinige og inntil 9 dagar for befal/spesialistar fram til ein​ fyller 44 eller 55 år. Om du inngår kontrakt med ein av Heimevernets innsatsstyrkar, får du i tillegg inntil 30 dagar pliktig teneste per år. Det reknast som frivillig teneste, og dei ekstra 30 dagane per år reknast ikkje inn i dei 19 månadene ordinær tenesteplikt. Heimevernet får tilført om lag 4500 nye soldatar kvart år.

Fant du det du lette etter?
Ja, jeg fant det jeg lette etter
Nei. Jeg fant ikke det jeg lette etter.
0/500 TEGN
Kryss av Ja eller Nei for å sende inn skjemaet
Ops! Her gikk noe galt