Instruktør utdannet på Base Rygge, ved Luftforsvarets flytaktiske skole tester på dronen Black Hornet / Instructor at the Royal Norwegian Air Force Tactical Flying School preformes tests on Black Hornet drones

Modernisering og effektivisering i forsvarssektoren

Forsvaret og de andre etatene i forsvarssektoren intensiverer nå arbeidet med å modernisere og effektivisere sektoren. De skal også samarbeide tettere om IKT, digitalisering og investeringer.

For å støtte etatsjefene er et moderniseringsprogram etablert, med representanter fra alle etatene i sektoren.

Programkontoret ligger hos Forsvarsstaben, og jobber tett med alle etatsstabene. Normalt er programkontoret bemannet med minst én representant fra hver etat.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammets oppgaver:

 • Fasilitere etatsjefsmøtet slik at de bidrar til å oppnå målene innen modernisering og effektivisering. Etableringen av etatsjefsmøtet.
 • Følge opp sektorfelles tiltak sammen med etatstabene
 • Bidra til å utvikle felles metoder og prosesser i sektoren
 1. Gjennom etatssjefsmøtet har forsvarssektoren sammen vedtatt følgende mandater:

  • Øke bruken av såkalt digital arbeidsplass og øke digital kompetanse i forsvarssektoren. Med digital arbeidsplass menes her at mesteparten av arbeidet og kommunikasjonen for sektorens ansatte skjer ved bruk av digitale verktøy. HR-avdelingen i Forsvarsstaben har ansvaret for denne utredningen som skal legges frem i mai 2021.
    
  • Organisering av driftsanskaffelsesmiljøet i sektoren. Utredningen skal kartlegge om en felles driftsanskaffelsesfunksjon vil gi økonomiske effekter og kvalitetseffekter, herunder: årsverksgevinster, bedre og kostnadsbesparende rammeavtaler og økt kvalitet gjennom styrket kompetansemiljø i sektoren. Økonomiavdelingen i Forsvarsstaben har ansvaret for denne utredningen som skal fremlegges innen utgangen av 2021.
    
  • Inngå og etablere flest mulig rammeavtaler for forsvarssektoren. Dette er en utvidelse av det vellykkede arbeidet som FLO strategiske anskaffelser har gjort med å optimalisere driftsanskaffelser. Forsvarets logistikkorganisasjon har ansvaret for dette gjennomføringsmandatet
    
  • Innføre kategoristyring av driftsanskaffelser i Forsvarsbygg. Som del av dette skal Forsvarsbygg også etablere flest mulig rammeavtaler i porteføljen for eiendom, bygg og anlegg (EBA). Forsvarsbygg har ansvaret for dette gjennomføringsmandatet.
    
  • Læringsvirksomhet i forsvarssektoren. Digitalisert læring gir mulighet for fleksibilitet og tilpassing til individets kompetansebehov, tjeneste og livssituasjon. Etablering av fellesløsninger i sektoren muliggjør økt samvirke med læringsmiljøer og kompetanseleverandører utenfor Forsvarssektoren.
    
  • Effektivisering av HR-prosesser. HR Transformasjonen i Forsvaret tok ut betydelige gevinster, men det er fortsatt mulig med forbedringer. Det er et potensial for å tilpasse HR-tjenestene bedre til brukerens behov. Økt automatisering vil kreve investering i teknologi og det er sannsynlig at et tettere samarbeide på tvers av etater vil øke gevinstpotensialet.
    
  • Prioritert bolig- og kvarterforvaltning. Forsvarets personellrelaterte EBA-portefølje er både omfangsrik og aldrende. Det er et mål å etablere handlingsrom for å prioritere ressursinnsatsen på EBA-området. Samlet gevinstpotensial, operative virkninger, og de kvalitative effektene for personellområdet vurderes.
 

Hovedprosess for gevinstrealisering i forsvarssektoren

Hovedprosess for gevinsrealisering i forsvarssektoren.PNG
 

Gevinstrealisering er prosessen der man planlegger, organiserer og henter ut forventede og eventuelt uventede gevinster av et tiltak. Vellykket gevinstrealisering krever systematisk oppfølging gjennom hele tiltakets livsløp i form av gode analyser i forkant og konkrete planer for oppfølgingen av gevinster underveis i og i etterkant av tiltaket.

Hovedregelen er at det er linjeorganisasjonen som har ansvar for å følge opp og realisere de forventede gevinstene. Dette skjer ofte i kontekst av et strategisk initiert tiltak, og er ofte prosjektorganisert. Slik sikres kobling til virksomhetens målbilde og strategiske prioriteringer.

Fasene er strukturert i den rekkefølgen de typisk gjennomføres, men det er sentralt å erkjenne at prosessen også er iterativ i sin art. Dette betyr at det gjennom tiltakets livsløp, og basert på ny innsikt, er behov for å gå tilbake og oppdatere dokumentasjon og planer og eventuelt justere dem.

I løpet av gevinstrealiseringsprosessens fire overordnede faser er det ti hovedaktiviteter som skal utføres, og gjennom disse skal det utarbeides og/eller brukes styringsverktøy og leveranser. Disse er nærmere forklart på de neste sidene.


v 1.0 Prop 14 S kap 4.2.5 Kontinuerlig forbedring og effektivisering

Forsvarssektoren har over tid arbeidet systematisk for å frigjøre ressurser til høyere prioritert virksomhet. De frigjorte ressursene fra forbedrings- og effektiviseringsarbeidet beholdes i sektoren og er dermed tilstrekkelig for både å dekke inn videreføringen av regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform samt bidra til å finansiere nye satsinger innenfor forsvarssektoren. I den kommende langtidsplanperioden skal forsvarssektoren utvikles videre gjennom økt profesjonalisering og modernisering. Fremover vil regjeringen vektlegge forbedringer av sektorens leveranser ved å effektivisere verdikjedene og bedre samhandlingen i forsvarssektoren.

Endringstakten drives særlig av den teknologiske utviklingen. Viktige forutsetninger for å lykkes inkluderer sektorens mulighet og evne til både å utnytte eksisterende og ny teknologi, økt profesjonalisering, å videreutvikle bruken av sivile aktører, og riktig organisering, prosessutvikling og arbeidsdeling i sektoren...."

Henry Lindbak

Brigader
Sjef Programkontoret for modernisering og effektivisering i forsvarssektoren

Mehwish Bokhari

Information manager
Har du spørsmål om programkontoret?