Soldater og befal fra Telemark bataljon får trent på mange forskjelige typer opperasjoner å med samhandlig med stridsvogner fra Telemark bataljon under øvelse i Lituaen som en del av NATO-opperasjonen Enhanced Forward Presence // Soldier from Norwegian Army Telemark battalion training in Lithuania during Enhanced Forward Presence

Befalsutdanning

Etter førstegangstjenesten kan du søke deg videre som spesialist innen en rekke fagområder.

Type
Befalsutdanning
Sted
Sessvollmoen
Varighet
12 uker
Avdeling
Hæren
Sjøforsvaret
Luftforsvaret
Søknadsfrist
Søkes via egen avdeling

Krav til søker

 • Fast tilsetting i Forsvaret T-35/T-60
 • Normalt to års tjeneste som OR2 før utdanningens start
 • Norsk statsborger
 • Bestått årlig fysisk test i stillingen du tjenestegjør i uttaksåret eller året før
 • 200 m svømming i fri svømmestil under 7 minutter
 • Allment evnenivå (AE) 5 eller høyere fra sesjon
 • Medisinsk skikket til den tjenestestillingen kandidaten skal tiltre
 • Gyldig sikkerhetsklarering
 • Godkjent vandel

Om utdanningen

Veien til en befalsutdanning går gjennom førstegangstjenesten. Etter endt tjeneste kan du søke deg videre jobb som spesialist innen flere ulike fagområder. Søknad skjer via egen avdeling. 

Befalsutdanning gjennomføres i regi av Forsvarets høgskole (FHS), på Befalsskolen (BS) som er lokalisert på Sessvollmoen. Utdanningen varer i 12 uker. Det gjennomføres normalt tre kull i året, vinter, vår og høst.

Som spesialist vil du på sikt kunne få tilbud om å bygge på kompetansen din med en befalsutdanning. Dette er en mulighet for deg som er tiltenkt lederansvar i stillingen din. Utdanningens overordnede mål er å gi elevene de beste forutsetningene for å bekle befalsstillinger på lavere nivå i Forsvaret. 

Befalsutdanning er en praksisnær utdanning som er rettet mot Forsvarets kjernevirksomhet og man vil i løpet av utdanningen få undervisning i emner som militærmakt, ledelse og fysisk trening. Den tverrfaglige tilnærmingen skal gjøre elevene i stand til å løse et bredt spekter av oppgaver, spesielt innenfor praktisk ledelse, dette er tuftet på teoretiske og praktiske arenaer som sammen skal gjøre eleven skikket til å jobbe som befal i Forsvaret. Det er én felles befalsskole for alle grenene, det vil si at elever fra Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret blir blandet sammen i klasser.

Spørsmål og svar

 1. For å bli tatt opp som elev ved befalsskolen, må du ha et fast ansettelsesforhold i Forsvaret i dag. Du jobber mest sannsynlig som spesialist i minimum to år før utdanningens start (i gradspennet OR 2 til 4) og er tiltenkt lederansvar i stillingen din. Da vil befalsskolen være et naturlig steg videre i den militære karrieren din.

  Det er ikke lenger mulig for den enkelte kandidat å søke befalsutdanning. Avdelingene identifiserer egne ledertalenter og melder inn ønskede kandidater for seleksjon.

 2. Det er ikke lenger mulig for den enkelte kandidat å søke befalsutdanning. Avdelingene identifiserer og melder inn egne ledertalenter innen gitte frister til grenstabene. Deretter vil aktuelle kandidater motta et skjema for villighet som må signeres digitalt.

  Kandidater som tilfredsstiller de formelle kravene, vil deretter innkalles til gjennomføring av intervju.

  Basert på resultat etter intervju og tjenesteuttalelse fra de siste to år vil det gjennomføres et felles uttaksråd, der grenstabene kunngjør elevlistene.

 3. I løpet av utdanningen vil du få undervisning i emner som militærmakt, ledelse og fysisk trening. Utdanningen har fokus på praksis og er rettet mot Forsvarets kjernevirksomhet. Den militære profesjon og ledelse er gjennomgående temaer i hele utdanningen. Utdanningen er lik for alle, uavhengig av hvilket fagområde og forsvarsgren du har din bakgrunn fra.

  Læringsmiljøet på skolen er tuftet på å skape både teoretiske og praktiske arenaer som sammen skal gjøre deg skikket til å jobbe som befal i Forsvaret. Undervisningen legges opp slik at du får prøvd ut og videreutviklet dine lederegenskaper i praksis. For å utnytte kompetansen og erfaringene elevene har fra tidligere, legger vi vekt på at alle bidrar med egne erfaringer og deltar aktivt i undervisningen.

  Befalsutdanningen skal utnytte og videreutvikle elevenes erfaringer fra tidligere tjeneste i Forsvaret. Utdanningen skal videre gi økt forståelse for Forsvarets virksomhet. Denne tverrfaglige tilnærmingen gjør deg i stand til å kunne løse mange typer oppgaver, spesielt innenfor praktisk ledelse.

 4. Befalsskolen ligger på Sessvollmoen, noen kilometer nord for Oslo lufthavn. Utdanningen varer i 12 uker. Totalt er det tre gjennomføringer årlig.

  • Kull 1/2023: 5. desember 2022–3. mars 2023
  • Kull2/2023: 20. mars–16. juni 2023
  • Kull 3/2023: 21. august–10. november 2023
 5. Fagutdanningen byr på en variert skolehverdag. Skolens utdanningsmodell kombinerer undervisning, trening og øvelser på en unik måte. Noen dager består av tradisjonell klasseromsundervisning, andre tilbringes ute på øvelse, trening eller skytebanen.

  Skolen legger stor vekt på praktisk øving i løpet av studiet. Forsvarets lederutdanning er unik. Gjennom teori, praksis og refleksjon utvikler du deg som menneske, fagperson, medarbeider og leder. Utvikling av praktisk militært lederskap er sentralt i studiet, og vi legger vekt på gruppearbeid og gruppeprosesser.

  Bruk av forskjellige og ulike læremetoder som problembasert læring, prosjekter, øvelser og praktiske lederoppgaver i utdanningen, sikrer læring som varer og gir god sammenheng mellom teori og praksis. All undervisningen er obligatorisk og foregår normalt i ukedagene, men øvelser, vakter, seminarer og eksamener kan legges til helger.

 6. Du beholder lønnen fra hjemmeavdelingen din under utdanningen, men du får ikke tillegg for øvelse eller overtid. Du må regne med å bo på rom med 2–4 personer. Du får ikke kompensasjon for utilfredsstillende kvarter.

  De som allerede har pendlerrettigheter, beholder disse, men da fra Sessvollmoen. Rettigheter til eventuelle hjemreiser er i henhold til Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret «kompensasjonsavtalen» pkt 5.6.3 opptjening.

 7. Utdanningen skal utvikle befal med yrkesstolthet, gode holdninger, økt selvinnsikt, integritet, tillit og evne til å motivere andre. Dette for å sikre handlekraft, evne til å iverksette beslutninger og opprettholde disiplin i egen avdeling. Befalet må i tillegg forstå sin rolle som forbilde og den påvirkningskraften de har som leder.

  Etter endt utdanning er du kvalifisert for å jobbe som sersjant (tilsvarer graden OR 5) i Forsvaret. Utdanningens overordnede mål er å gi elevene de beste forutsetningene for å bekle befalsstillinger på lavere nivå i Forsvaret. Utdanningen kvalifiserer også for karriere- og utdanningsmuligheter på høyere nivå i Forsvaret, som blant annet videregående befalsutdanning. Det er ikke plikttjeneste knyttet til denne utdanningen.