Soldater og befal fra Telemark bataljon får trent på mange forskjelige typer opperasjoner å med samhandlig med stridsvogner fra Telemark bataljon under øvelse i Lituaen som en del av NATO-opperasjonen Enhanced Forward Presence // Soldier from Norwegian Army Telemark battalion training in Lithuania during Enhanced Forward Presence

Befalsutdanning

Etter førstegangstjenesten kan du søke deg videre som spesialist innen en rekke fagområder.

Type
Befalsutdanning
Sted
Sessvollmoen
Varighet
12 uker
Avdeling
Hæren
Sjøforsvaret
Luftforsvaret
Søknadsfrist
Søkes via egen avdeling

Krav til søker

 • Du må ha fullført førstegangstjenesten innen skolestart

 • Søkere til Hæren skal normalt ha vært ansatt i minimum ett år etter førstegangstjenesten for å kunne søke. Kandidater til Hæren må søke gjennom egen avdeling. Personell med kortere tjenestetid – men som har relevant høyere utdanning eller fagbrev – kan unntas fra dette kravet. Det kan for eksempel være sykepleiere, mekanikere og annet teknisk personell

 • Søkere til Luftforsvaret skal normalt ha vært ansatt i minimum to år etter førstegangstjenesten for å være søknadsberettiget

 • Søkere til Sjøforsvaret behøver ikke noen tjeneste utover fullført førstegangstjeneste for å være søknadsberettiget

 • Du må ha bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå)

 • Du må ha bestått årlig fysisk test i stillingen du tjenestegjør i. Testen må være gjennomført og registrert i søknadsåret eller året før. I tillegg må du bestå fysiske tester på opptaket til karakter 4

 • Du må ha oppdatert det militære rullebladet ditt innen søknadsfristen, med godkjent tannhelse og medisinsk skikkethet for tjeneste i internasjonale operasjoner. Søkere til Sjøforsvaret må i tillegg være skikket for sjøtjeneste

Befalsutdanning gjennomføres i regi av Forsvarets høgskole (FHS), på Befalsskolen (BS) som er lokalisert på Sessvollmoen. Utdanningen varer i 12 uker. Det gjennomføres normalt tre kull i året, vinter, vår og høst.

Om utdanningen

Veien til en befalsutdanning går gjennom førstegangstjenesten. Etter endt tjeneste kan du søke deg videre jobb som spesialist innen flere ulike fagområder. Søknad skjer via egen avdeling. 

Som spesialist vil du på sikt kunne få tilbud om å bygge på kompetansen din med en befalsutdanning. Dette er en mulighet for deg som er tiltenkt lederansvar i stillingen din. Utdanningens overordnede mål er å gi elevene de beste forutsetningene for å bekle befalsstillinger på lavere nivå i Forsvaret. 

Befalsutdanning er en praksisnær utdanning som er rettet mot Forsvarets kjernevirksomhet og man vil i løpet av utdanningen få undervisning i emner som militærmakt, ledelse og fysisk trening. Den tverrfaglige tilnærmingen skal gjøre elevene i stand til å løse et bredt spekter av oppgaver, spesielt innenfor praktisk ledelse, dette er tuftet på teoretiske og praktiske arenaer som sammen skal gjøre eleven skikket til å jobbe som befal i Forsvaret. Det er én felles befalsskole for alle grenene, det vil si at elever fra Hær, Sjø og Luft blir blandet sammen i klasser.

Spørsmål og svar

 1. For å bli tatt opp som elev ved befalsskolen, må du i hovedsak ha erfaring fra tidligere tjeneste i Forsvaret, og skal som et minimum ha gjennomført førstegangstjenesten. Denne muligheten er først og fremst tiltenkt deg som har gjennomført førstegangstjeneste, og som har et ansettelsesforhold i Forsvaret i dag. Du jobber mest sannsynlig som spesialist (i gradspennet OR 2 til 4) og er tiltenkt lederansvar i stillingen din. Da vil befalsskolen være et naturlig steg videre i den militære karrieren din.

  Det er ikke lenger mulig for den enkelte kandidat å søke befalsutdanning. Det er den enkelte avdeling som melder inn ønskede kandidater til seleksjon (FOS) og gjennomføring av BU, og avdelingen må ha en plan om å disponere kandidaten i OR-5 stilling innen rimelig tid etter fullført BU.

  • Avdelingene mottar informasjon fra LST A-1 i forkant av FOS 2021 og avdelingen melder så inn, gir påtegning og rangerer aktuelle kandidater.
  • Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) foretar kontroll av formelle krav.
  • Innkalling sendes til det personellet i Digipost, og hver enkelt kandidat må logge inn og takke ja til innkalling.
   Alle innkalte kandidater må konkurrere seg til en skoleplass gjennom FOS.
  • LST A-1 sørger for fordeling av kandidatene som består opptaket på hhv kull 1, 2 og 3 for 2022.
 2. I løpet av utdanningen vil du få undervisning i emner som militærmakt, ledelse og fysisk trening. Utdanningen har fokus på praksis og er rettet mot Forsvarets kjernevirksomhet. Den militære profesjon og ledelse er gjennomgående temaer i hele utdanningen. Utdanningen er lik for alle, uavhengig av hvilket fagområde og forsvarsgren du har din bakgrunn fra.

  Læringsmiljøet på skolen er tuftet på å skape både teoretiske og praktiske arenaer som sammen skal gjøre deg skikket til å jobbe som befal i Forsvaret. Undervisningen legges opp slik at du får prøvd ut og videreutviklet dine lederegenskaper i praksis. For å utnytte kompetansen og erfaringene elevene har fra tidligere, legger vi vekt på at alle bidrar med egne erfaringer og deltar aktivt i undervisningen.

  Befalsutdanningen skal utnytte og videreutvikle elevenes erfaringer fra tidligere tjeneste i Forsvaret. Utdanningen skal videre gi økt forståelse for Forsvarets virksomhet. Denne tverrfaglige tilnærmingen gjør deg i stand til å kunne løse mange typer oppgaver, spesielt innenfor praktisk ledelse.

 3. Befalsskolen ligger på Sessvollmoen, noen kilometer nord for Oslo lufthavn. Utdanningen varer i 12 uker. Totalt er det tre gjennomføringer årlig.

  For kull med oppstart i desember, gjennomføres opptaket i slutten av juni. For kull med oppstart i mars og august, gjennomføres opptaket samlet i månedsskiftet november/desember. Eksakte datoer blir gitt i innkallingsbrevet, både til opptak og til skolestart.

 4. Fagutdanningen byr på en variert skolehverdag. Skolens utdanningsmodell kombinerer undervisning, trening og øvelser på en unik måte. Noen dager består av tradisjonell klasseromsundervisning, andre tilbringes ute på øvelse, trening eller skytebanen.

  Skolen legger stor vekt på praktisk øving i løpet av studiet. Forsvarets lederutdanning er unik. Gjennom teori, praksis og refleksjon utvikler du deg som menneske, fagperson, medarbeider og leder. Utvikling av praktisk militært lederskap er sentralt i studiet, og vi legger vekt på gruppearbeid og gruppeprosesser.

  Bruk av forskjellige og ulike læremetoder som problembasert læring, prosjekter, øvelser og praktiske lederoppgaver i utdanningen, sikrer læring som varer og gir god sammenheng mellom teori og praksis. All undervisningen er obligatorisk og foregår normalt i ukedagene, men øvelser, vakter, seminarer og eksamener kan legges til helger.

 5. Du beholder lønnen fra hjemmeavdelingen din under utdanningen, men du får ikke tillegg for øvelse eller overtid. Du må regne med å bo på rom med 2–4 personer. Du får ikke kompensasjon for utilfredsstillende kvarter.

  De som allerede har pendlerrettigheter, beholder disse, men da fra Sessvollmoen. Rettigheter til eventuelle hjemreiser er i henhold til Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret «kompensasjonsavtalen» pkt 5.6.3 opptjening.

 6. Utdanningen skal utvikle befal med yrkesstolthet, gode holdninger, økt selvinnsikt, integritet, tillit og evne til å motivere andre. Dette for å sikre handlekraft, evne til å iverksette beslutninger og opprettholde disiplin i egen avdeling. Befalet må i tillegg forstå sin rolle som forbilde og den påvirkningskraften de har som leder.

  Etter endt utdanning er du kvalifisert for å jobbe som sersjant (tilsvarer graden OR 5) i Forsvaret. Utdanningens overordnede mål er å gi elevene de beste forutsetningene for å bekle befalsstillinger på lavere nivå i Forsvaret. Utdanningen kvalifiserer også for karriere- og utdanningsmuligheter på høyere nivå i Forsvaret, som blant annet videregående befalsutdanning. Det er ikke plikttjeneste knyttet til denne utdanningen.

Opptak og forberedelser

 1. Det søkes via egen avdeling. Etter søknadsfristen behandler vi alle innsendte søknader. Du får svar omtrent én måned etter fristen, uansett om du har kvalifisert deg inn til opptak eller ikke.

 2. For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene, gjennomføres et felles opptak for utdanning i Forsvaret.

  Opptaket gjennomføres på Sessvollmoen enten før jul eller på sommeren, avhengig av når kullet har oppstart. Her må kvalifiserte søkere konkurrere seg til en skoleplass.