Kommunalt og offentlig veteranarbeid

Anerkjennelse og ivaretakelse av veteranene og deres familier er viktig, for å gi den støtten de trenger og respekten de fortjener.

20200909FR-9398
Lag en veteranplan
Slik lager du en plan for ivaretakelse av veteraner i din kommune.
Hva er en veterankontakt?
Har du fått ansvar for veteranivaretakelse og lurer på hva som forventes av din rolle?

Hvem er veteranen?

Forsvarets veteraner er ikke bare viktige ressurser for Forsvaret, de har også mye erfaring og kompetanse som er verdifull for samfunnet for øvrig. Dessuten har de gjort en viktig jobb, i tjeneste for Norge.

Pil til høyre
Ledelsen for Force Protection i NORTAD II. Fra venstre: løytnant Marte Angeltveit Gytri, major Jorill Danielsen, sjefsersjant Hans Jusnes Engum.

Veteranfamilien

Hva kjennetegner en «forsvarsfamilie», og hvilke utfordringer kan familien oppleve når et familiemedlem skal reise ut i en internasjonal operasjon?

Pil til høyre
Hjemkomst

Hva gjør Forsvaret?

Forsvaret har flere tilbud og aktiviteter for veteraner og deres familier.

Pil til høyre
Kvinnelig offiser på brovingen ombord på fregatten KNM Fridtjof Nansen utenfor Seychellene / A female offiser at the bridge wing onboard the Norwegian frigatte HNoMS Fridtjof Nansen outside Seychelles
Vedtatte veteranplaner
Her har vi samlet alle vedtatte kommunale og interkommunale veteranplaner. Bruk dem gjerne til inspirasjon.
Kontakt veteranene i din kommune
Hvordan tar jeg kontakt med veteraner i min egen kommune?
morten-henriksen_veteranarbeid_lq

Forsvarets veteraninspektør

Oberst Morten Henriksen

"Det er viktig at veteranene og deres familier, opplever å bli sett og hørt. Målet er anerkjennelse til alle, og ivaretakelse og oppfølging av de som trenger det. Forsvaret skal gjøre sin del før, under og etter oppdrag, men for å lykkes er vi helt avhengig av det arbeidet som kommunene og andre offentlige aktører gjør. Interesse for og kompetanse om veteranene og deres familier er en viktig nøkkel i dette arbeidet. 

Jeg vil derfor takke alle dere som jobber for våre veteraner og deres nærmeste!" 

Mer informasjon og kunnskap om veteraner

  • KS - E-læring om veteraner er et digitalt kurs for kommunalt ansatte og andre offentlige aktører. Kurset består av seks moduler, og gir en grunnleggende kompetanse om veteraner, veteranfamilier, hvilke utfordringer de kan oppleve i forbindelse med tjenestegjøring i internasjonale operasjoner og hvilke ressurser som finnes på feltet. Kurset finnes i to varianter, hvorav kurset for "kommunalt ansatte" krever innlogging via KS Læring-portalen, og kurset for "andre aktører" er åpent for alle og krever ingen innlogging. Utover dette er kursene identiske. Kurset er utviklet av Horten kommune, RVTS Øst og Forsvarets veterantjeneste.

   

  1. Kompetansemodul for veterankontakter
  2. Kompetansemodul for beslutningstakere
  3. Kompetansemodul for pedagogisk personell i skole og barnehage
  4. Kompetansemodul for helsepersonell
  5. Kompetansemodul for fastleger
  6. Veteraner og veteranfamilier - kurs for helsepersonell og andre faggrupper
  7. Meritterende kurs for leger og psykologer om veteraners psykiske helse

  Kontakt din regionale RVTS, for mer informasjon om og bestilling av kurs.

 1. Kompetansemiljøet for veteransaker , NAV Elverum har ansvar for at personer som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner for Norge får god oppfølging i NAV. Derfor er det opprettet et eget kompetansemiljø for veteransaker ved NAV Elverum. 

  Du kan kontakte kompetansemiljøet på Elverum direkte dersom du er veteran og ønsker informasjon og veiledning. Kompetansemiljøet bistår også andre NAV-kontor og Forsvaret i spørsmål knyttet til veteransaker. 

  Familievernkontoret Innlandet Øst , Hamar gir et tilbud til veteraner og veteranfamilier som har behov for veiledning i forbindelse med tjenestegjøring før, under og etter en internasjonal operasjon. Avdelingen har et særskilt ansvar for å bidra til kompetanseheving av andre familievernkontorer vedrørende spesielle utfordringer tilknyttet veteranfamilier, og kan kontaktes for råd og veiledning.

  Nytt av 2021 er at veteraner og veteranfamilier skal prioriteres når de henvender seg til sitt lokale familievernkontor for hjelp, og at det skal prioriteres særskilt i forbindelse med parsamtaler før utreise til internasjonale operasjoner. Tilbudet gjelder også for par uten barn eller hjemmeboende barn. I henhold til St.meld. 15 (2020) har alle regionene fått ett eller flere kontorer med ressurspersoner, som har kompetanse på veteranfamilier. Familievernkontoret på Hamar kan kontaktes, for å få oppgitt hvilke ressurspersoner som finnes i din region. For mer informasjon om Familievernet sitt tilbud til veteranfamilier og kontaktinformasjon til ditt lokale familievernkontor: Tilbud til veteranfamilier

  Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker som blant annet er berørt av traumatisk stress, selvmordsproblematikk og vold. RVTS`ene bidrar til kompetanseheving, blant annet gjennom kurspakker, veiledning og nettverksarbeid på tvers av sektorer, etater og forvaltningsnivåer.

  Det finnes fem RVTS`er som er tilknyttet de fem helseregionene i nord, midt, vest, sør og øst. Innunder hver RVTS er det etablert et regionalt fagnettverk for innsatspersonell (RNIP), der veteraner forstås som innsatspersonell. RVTS`ene har ansvar for å lede fagnettverkene, og sørger for at nettverkene kommer sammen noen ganger i løpet av året. Alle nettverkene har sine lokale tilpasninger og har litt ulike sammensetninger av ressurspersoner, men består som oftest av personell fra blant annet Forsvaret, familievernet, NAV, politiet, spesialisthelsetjenesten og veteranorganisasjoner. Fagnettverkene besørger kompetanseoverføring mellom relevante aktører, og utarbeider kompetansehevende tiltak rettet inn mot fagpersonell som gjennom sitt arbeid kan komme i kontakt med veteraner og deres familier. 

  Ønsker du å komme i kontakt med din regionale RVTS (RNIP), gå inn på rvts.no eller ta kontakt med Forsvarets veterantjeneste på e-post: veteraner@mil.no

  Statens pensjonskasse - tjeneste i internasjonale operasjoner. Her finner du informasjon om hvilke erstatningsordninger som gjelder for veteraner fra internasjonale operasjoner, og hvordan man skal gå frem for å få mer informasjon om søknadsprosessen. 

 2. Se en oversikt over veteranorganisasjonene her.

  Dette er ikke en uttømmende liste over alle veteranorganisasjoner i landet, kun de som Forsvaret har fått kontaktinformasjonen og en eventuell nettsideadresse til. Kontakt Forsvarets veterantjeneste på veteraner@mil.no, dersom din veteranorganisasjon ønsker å stå oppført med navn og kontaktinformasjon på forsvaret.no.

 3. Forsvarets sanitet v/ Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS) er Forsvarets interne ressurs innenfor stressmestring ved kriser, katastrofer og alvorlige hendelser – nasjonalt og internasjonalt. IMPS driver også med undervisning og rådgivning av soldater, ansatte og militære ledere, så vel som til en rekke sivile offentlige instanser etter avtale. 

  Forsvarets sanitet v/ Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk (NMP) tilbyr medisinsk hjelp til alle veteraner med helseplager relatert til utenlandstjeneste, eventuelt med videre henvisning til sivilt helsevesen. NMP tilbyr hjelp og rådgiving inn mot sosiale tjenester som NAV og Statens pensjonskasse.

  Forsvarets veterantjeneste (FVT) ledes av Forsvarets veteraninspektør, og er en avdeling som har fagansvar for veteranivaretakelse i Forsvaret. Som et ledd i den politiske dreiningen mot at kommunene og det offentlige skulle ta større ansvar vedrørende veteranivaretakelse, har Forsvaret hatt tett dialog med kommunene og andre offentlige aktører som berøres av dette. Det har resultert i at FVT har opparbeidet seg erfaring med og kompetanse på kommunalt og offentlig veteranarbeid.

  FVT har fire regionale rådgiverstillinger, som har fordelt landets fem regioner seg imellom; sør, øst, vest, nord og midt. Disse rådgiverne er ressurser for kommuner og andre offentlige aktører, og kan kontaktes for å søke råd, veiledning eller ved ønske om andre bidrag innenfor veteranarbeid.    

  FVT sine hovedoppgaver kan oppsummeres slik:

  • Følge opp Forsvarets egen veteranivaretakelse​
  • Dekorasjoner – tildeling og dokumentasjon​
  • Drifte Forsvarets veteransenter​ på Bæreia
  • Anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging i samarbeid med eksterne aktører​
  • Forvalte tilskuddsordningen for veteranorganisasjoner​

  Kontakt FVT på e-post: veteraner@mil.no.

  Forsvarets medaljer: For Forsvaret er det viktig å anerkjenne og takke soldatene våre for innsatsen de gjør og har gjort i tjeneste for Norge. Medaljer er kanskje den mest synlige måten å hedre denne innsatsen på. Det finnes beklageligvis flere veteraner som ikke er dekorert, og Forsvaret har et ønske om at de skal få denne anerkjennelsen selv om det er lenge siden de tjenestegjorde. På grunn av personvernet har ikke Forsvaret mulighet til å kontakte veteranene personlig. Derfor må veteranene selv eller deres familier eller venner søke om å bli dekorert. Fremgangsmåte for søknad om tildeling av medaljer finner du her: Søke om medaljer.

  Nasjonal veterankonferanse arrangeres for å øke forståelsen for veteraner, styrke veteranivaretakelsen og bedre samarbeidet mellom Forsvaret og kommunale og offentlige aktører. Konferansen arrangeres av Forsvarets veterantjeneste i samarbeid med Forsvarsdepartementet.

  Veterankortet er et fordelskort som gir innehaver en rekke rabattavtaler lokalt og nasjonalt. Kortet tildeles kun veteraner fra internasjonale operasjoner, og må søkes om for å få tildelt.

 4. Forsvarets bilder:

  Forsvarets kommunikasjonsavdeling, Forsvaret Kommunikasjon, dokumenterer mye av aktiviteten i Forsvaret, både innenlands og utenlands. Disse bildene og videoene blir arkivert og publisert i Forsvarets mediearkiv. Dette er et arkiv som ligger åpent på nettet, hvilket gjør det mulig for samtlige aktører å plukke forsvarsrelaterte bilder eller videoer, etter eget ønske og behov.

  Tilgang til mediearkivet får du ved å klikke på Forsvarets mediebank.

   

  Forsvarets videoer:

  Forsvaret produserer en rekke videoer, og disse publiseres forløpende på Forsvarets YouTube-kanal "Forsvarets digitale innhold". Under følger noen av de nyeste og mest relevante videoene innenfor tematikken "veteranivaretakelse". Nye, relevante videoer som produseres vil bli publisert her fortløpende. 

  Forsvaret ønsker at kommunale og offentlige aktører skal benytte disse videoene, med formål om å opplyse, formidle, bevege og inspirere til god veteranivaretakelse ute i det offentlige Norge. 

  "Når noen reiser ut" er en animert film der veteraner selv, pårørende og barn av veteraner forteller hvordan de opplevde tjenestegjøringen i en internasjonal operasjon.

  "I tjeneste for Norge" er en film som illustrerer hvor forskjellige veteraner er og de ulike erfaringene de har fra de mange operasjonene de har deltatt i. Det er samtidig en smakebit på hva man kan finne av ulike veteranhistorier på nettstedet itjenestefornorge.no.

  "Hvordan påvirker internasjonal tjeneste våre veteraner og familiene deres?" er en animert film som illustrerer de store kontrastene veteranene kan oppleve når de returnerer fra internasjonal tjeneste, og hvordan dette kan utfordre hverdagsliv, samliv og familieliv.  

  "Forsvarets ettårsprogram for veteraner i internasjonale operasjoner" er en film som beskriver Forsvarets oppfølging av veteraner fra internasjonale operasjoner, både før utreise, underveis i operasjonen og etter hjemkomst. 

  "Det er ikke for alle å tenke oss fremfor meg" er en film om 8.mai som frigjørings- og veterandag, og hedrer veteranene og deres innsats.