Generalmajor Elisabeth Gifstad Michelsen under Cyberforsvarets HMS-samling på Gardermoen.

Elisabeth Michelsen skal lede Forsvarets MOST-arbeid

Generalen ble presentert for pressen da forsvarssjef Eirik Kristoffersen ga status for arbeidet med en plan mot mobbing og seksuell trakassering (MOST).

Det var ikke en ferdig plan forsvarssjefen la frem for pressen i Oslo militære samfunn mandag 20. mars, men en status på arbeidet med ny handlingsplan. Her presenterte han også noen av tiltakene som skal iverksettes, og som vurderes.

Et av tiltakene er å opprette en stilling på generalnivå til å følge opp og støtte arbeidet mot mobbing og trakassering i hele organisasjonen, og følge opp at god kultur og Forsvarets verdier etterleves.

Skal lede et team

Generalmajor Elisabeth Michelsen, som i dag er sjef for Heimevernet, settes nå inn for å lede et team for en mer systematisk tilnærming i MOST-arbeidet.

– Vi har satt i gang mange tiltak og jeg har klokkertro på at det gjøres mye bra der ute. Men vi må få en større helhet inn i det, og vi må tydeliggjøre hvor vi skal gå, sier Michelsen.

Gruppen Michelsen nå skal lede skal hente og utveksle erfaringer med blant annet forsvaret i Canada og Nederland, som har vært i gjennom lignende prosesser og har tilbudt seg å støtte Forsvaret i det samme arbeidet.

– Så må vi få kontroll på etiske kjøreregler for hva det vil si å etterleve verdiene, og få på plass en tydelig kommunikasjon rundt konsekvensene hvis du bryter reglene, sier Michelsen.

Det jobbes nå med to hovedområder i MOST-arbeidet. Det forebyggende arbeidet, hvor Michelsen nå får hovedansvaret, og arbeidet med å bedre håndteringen av varslingssaker. I februar opplyste forsvarssjefen at det innen 1. august i år skal etableres en sentral varslingsenhet for hele Forsvaret.

20230320tk_A1297.jpg
Generalmajor Elisabeth MIchelsen.

Hun går inn i den nye rollen fra 11. april. Stillingen som sjef HV vil nå bli lyst ut.

Lover å lytte til organisasjonen

­– Canada har hatt de samme utfordringene over tid og har gjort det samme som forsvarssjefen velger å gjøre nå. Det de har gjort, er å bruke mye tid til å lytte til hele organisasjonen for å finne ut hva som er egentlig problemet.

– Samtidig må vi som en militær organisasjon ivaretar den militære profesjon og identitet. Men vi må frikoble maskulinitet og menn, det er det som også lager litt av problemene fordi det skaper fordommer mot kvinner i vår egen organisasjon og det ønsker jeg at vi kommer ut av. Det fortjener ingen, og det er sånne enkle ting, å skape en bevissthet rundt det, at om man har egne fordommer, kan man gjøre noe med det, sier Michelsen.

Til stede på møtet var også representanter fra arbeidstakerorganisasjonene, Forsvarets hovedverneombud og Tillitsvalgtordningen.

– Jeg opplever at generalmajor Michelsen har et sterk indre driv for dette. Hun er den best egnede til arbeidet. Michelsen skal få anledning til å forme rollen selv i stor grad, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Nye tiltak

Det arbeides nå med å lage en helhetlig plan. Under møtet la forsvarssjefen frem flere tiltak som nå skal vurderes, og iverksettes.

 1. Kompetanse ledere

  Ledere på alle nivå i Forsvaret skal gjennomgå en tilpasset opplæring i hvordan forebygge og håndterere seksuell trakassering og mobbing. Dette har vi allerede gjort, men nå blir innsatsen forsterket.

  Konsekvenser

  Vi skal videreutvikle måter som gjør at overtramp får riktige reaksjoner og konsekvenser, uavhengig av gradsnivå.

  Støtte til unge ledere

  Unge ledere i Forsvaret er svært dyktige - og de er vår fremtid. De erfarne lederne kan likevel støtte de yngre lederne bedre, og gi mer og bedre veiledning. Vi skal derfor ha større innslag av erfarne offiserer og befal tilstede for å støtte og veilede yngre ledere på rekruttskolen.

  Rekruttskolen justeres

  Rekruttskolen, endres fra nå - til i langt større grad å øke kunnskap, og trene på verdier, kultur og etikk. Alle skal være innforstått med lover og regler rundt språkbruk, mobbing og seksuell trakassering.

  Undervisningen skal ikke bare være klasseromsundervisning, og skal ikke være et engangstilfelle. Vi skal sette av langt mer tid, og bruke både teoretiske og praktiske oppgaver i undervisningen. Og, vi skal ha større innslag av erfarne offiserer og befal tilstede for å støtte og veilede yngre ledere på rekruttskolen.

  Delte rom

  Mange vil tenke at en stor del av problemet kan være løst ved at kvinner og menn bor på forskjellige rom. Dette vurderes jevnlig, men de tillitsvalgte i Forsvaret er klare – de ønsker at de som skal arbeide og slåss sammen må bo sammen. Det skaper best samhold og effektive team. Derfor vil vi fortsette å la kvinner og menn bo på samme rom, men det skal være minst to fra samme kjønn pr rom, og det skal tilrettelegges for en viss fleksibilitet.

  Trygghet

  Vi skal øke antall inspiserende befal på kasernene i helgene. De skal følges opp tett av Daghavende offiser. Dette er allerede på plass flere steder. Det skal være trygt for alle i førstegangstjenesten

  Åpenhet

  Vi ønsker stor åpenhet om arbeidet vi gjør, også lokalt. Jeg ønsker derfor å invitere alle landets medier til alle militærleirer i hele Forsvaret. Dere kan få snakke med hvem dere vil om hvordan det er å tjenestegjøre i Forsvaret, og hvordan Forsvaret jobber med forebygging og håndtering.

– Den overordnede hensikten med planen er å skape et trygt og godt arbeidsmiljø, for absolutt alle. Det er en målsetning jeg opplever det er 100 prosent enighet om mellom alle som bidrar i planen, fra hele Forsvarets organisasjon til arbeidstakerorganisasjonene, de tillitsvalgte for de vernepliktige, forsvarets hovedverneombud og Militært kvinnelig nettverk, sier Kristoffersen.

– Den helhetlige planen er ikke ferdig. Den skal ferdigstilles, drøftes og forankres. Det er svært viktig at hele Forsvaret står sammen bak planen. Kun da kan vi lykkes. Et trygt og godt arbeidsmiljø er et felles anliggende og et felles ansvar, sier han.