Varslingskanalen

Opplever du mobbing, trakassering, økonomisk utroskap eller andre kritikkverdige forhold i Forsvaret? Da kan du melde fra om dette til Forsvarets varslingskanal.

Forsvarets varslingskanal

 1. Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

  Arbeidsmiljøloven gir alle arbeidstakere varslingsrett. Varsling skal være med å bidra til at arbeidsgiver får kjennskap til forhold som må rettes opp i. Etablerte varslingsrutiner skal bidra til ytringsfrihet i et godt ytringsklima og bidra til en enhetlig behandling av varsel om kritikkverdige forhold.

 2. Kritikkverdige forhold er forhold som du har blitt kjent med gjennom arbeidet ditt i Forsvaret, og som er i strid med:

  rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, jf arbeidsmiljøloven § 2A-1 (2)

  Eksempler på kritikkverdige forhold kan være trakassering, diskriminering, seksuell trakassering, rusmisbruk, dårlig arbeidsmiljø, forhold som medfører fare for liv og helse, korrupsjon, underslag og tyveri.

  Faglig eller politisk uenighet vil ikke ansees å falle inn under varslerbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

 3. Er du i tvil om forholdet er innenfor regelverk eller etiske retningslinjer, kan du ringe varslingstelefonen for rådgivning.

 4. Ja, hvis du ringer varslingstelefonen, kan vi ikke se hvilket nummer du ringer fra. Du kan derfor være anonym om du ønsker det. Sender du e-post, vil vi kunne se hvilken adresse e-posten er sendt fra, med mindre du for eksempel oppretter en e-postadresse som ikke inneholder informasjon om navnet ditt.

  Varslers identitet skal uansett ikke gjøres kjent for flere enn dem som er nødvendig for saksbehandlingen. 

 5. Har du spørsmål, kan du ringe varslingstelefonen, eller du kan søke råd hos verneombud, tillitsvalgt eller bedriftshelsetjenesten. 

  Arbeidsmiljøloven har regler som lovfester arbeidstakers rett til å varsle.

  Forsvarsdepartementets retningslinjer for varsling i forsvarssektoren og Forsvarets interne bestemmelser gir utfyllende informasjon.

  Arbeidstilsynet har gitt ut en veileder for varsling. Les mer varsling på Arbeidstilsynets sider. Se også Arbeidstilsynets opplæringsfilmer om varsling.

Hvor kan jeg varsle?

 1. Ringe varslingstelefonen gratis for varsling eller rådgivning: 800 89 666

  Henvendelser besvares dessverre ikke utenfor kontortid eller ved fravær.

 2. Du kan sende en epost til Forsvarets varslingstjeneste 
  (ikke send gradert informasjon på e-post)

  Vi gjør oppmerksom på at e-post normalt blir lest i vanlig arbeidstid. 

 3. Du kan bruke skjema for «Rapportering av hendelse». Du logger deg inn via ID-porten og fyller ut skjemaet elektronisk og sender det. Vi tar kontakt med deg når vi har mottatt og lest varselet.

 4. Postadresse:

  Forsvarets sentrale varslingsenhet 
  Postboks 1550 Sentrum
  0015 Oslo

  Besøksadresse:

  Myntgata 1, Oslo

 5. Departementet tar imot varsler om kritikkverdige forhold som gjelder Forsvarsdepartementet og/eller underliggende etater.

  Både ansatte i forsvarssektoren, og eksterne (leverandører, publikum og andre) kan varsle Forsvarsdepartementet.

Oppfordring til rapportering av kritikkverdige forhold

Alt personell har rett til å varsle arbeidsgiver om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Dette gjelder også innleid personell (AML § 2A-1).

Personellet har også en plikt til å melde fra om forhold som kan påføre arbeidsgiver, ansatte eller omgivelsene tap eller skade (Etiske retningslinjer for statstjenesten pkt. 2.2)

 1. Alt personell har plikt til å varsle arbeidsgiver og verneombudet om feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og om trakassering (mobbing) og diskriminering. Plikten omfatter også å melde fra om personell som blir skadet i tjenesten eller pådrar seg sykdom som kan ha sin grunn i arbeidet eller forholdene på tjenestestedet (AML § 2-3).

  Rapportering skal primært gjøres elektronisk i FIF-portalens HMS-registrering eller ved bruk av skjema for rapportering av hendelse. Hendelser kan også rapporteres i linjen. Dersom arbeidstaker opplever at linjen ikke i tilstrekkelig grad følger opp rapporterte hendelser, kan saken fremmes som varsling av kritikkverdig forhold til Forsvarets varslingskanal.

 2. «Bestemmelser for ivaretakelse av arbeidsmiljø i Forsvaret» skal bidra til å etablere gode varslingsprosesser slik at kritikkverdige forhold kan tas opp på en ryddig og god måte, sikre ivaretagelse av alle involverte parter og sikre enhetlig og tillitsvekkende håndtering av varslingssaker.

  Bestemmelsen implementerer FDs retningslinjer om håndtering av varsling i forsvarssektoren til bruk i Forsvaret.

 3. Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidstakers rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Lovens bestemmelser om varsling er samlet i eget kapittel under arbeidsmiljølovens kapittel 2A.

  Retningslinjer for varsling i forsvarssektoren og «Bestemmelse for ivaretakelse av arbeidsmiljø i Forsvaret» (arbeidsmiljøbestemmelsen) (2016) regulerer varslingsfunksjonen i Forsvaret.