Emneside for LOG3103 Logistikk i operasjoner

Hva lærer du

Emnet fokuserer på logistikk i nåtid og logistikkplanlegging på kortere og lengre sikt. Utøvelsen av logistisk understøttelse til militære operasjoner nasjonalt og internasjonalt. Det fokuseres på helheten for logistikk, og hvordan det arbeides for god beredskap med varierende klartider. Emnet søker å kontekstualisere gjennomgått teori til en operativ sammenheng. Emnet inneholder en rundreise til sentrale avdelinger i Forsvaret, herunder NLOGS, FOH og andre taktiske avdelinger, for å få innsikt i den praktiske utførelsen av operasjoner og understøttelsen av operasjoner på flere nivå.

 1. Kunnskap:

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • Beskrive og gjøre rede for operativ logistikk, samt prinsipielle føringer i plan- og beslutningsprosessen, og faktorer som bidrar til økt operativ evne til Forsvarets enheter.
  • Gjøre rede for logistikk i spennet fra stasjonær til forsterkende og organisk nivå.
  • Forklare prinsipper for beredskap og hvordan beredskap kan oppnås.
  • Diskutere logistikk i et krise- responsperspektiv.
  • Beskrive fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i Forsvaret.
  • Gjøre rede for nasjonens totalforsvarskonsept, herunder beredskapssystem og planverk.
  • Diskutere Norsk Nasjonalt Verstlandstøtte konsept i rammen av totalforsvaret, og hvordan det henger sammen med sivilt-militær samarbeid.
  • Beskrive og kontekstualisere prinsipper og konsepter for utøvelsen av logistikk nasjonalt og internasjonalt, også i FN og NATO sammenheng.

   

  Ferdigheter:

  Etter fullført emne kan kadettene:

  • Anvende faglig kunnskap og relevante opplysninger i en plangruppe som logistikkoffiser i Forsvaret på taktisk nivå
  • Gjøre rede for stegene i operativ planlegging på operasjonelt og taktisk nivå med spesielt fokus på logistikkvurderingen
  • Gjøre rede for de viktigste problemstillingene innenfor logistikk i operasjoner og fagområdets betydning for militære beslutninger
  • Benytte faglige verktøy og uttrykksformer i sin hensiktsmessige kontekst.
  • Bidra til å ivareta plan og beslutningsprosessen på taktisk nivå, med vekt på logistikkens rolle.

   

  Generell kompetanse:

  Etter fullført emne kan kadettene:

  • Anvende prinsipper for logistikkstøtte til Forsvarets operative enheter i fred, krise og krig nasjonalt, og i utenlandsoperasjoner. 
 2. Faget vil ha en praksis-komponent hvor besøk til avdelinger som arbeider med emnets problemstillinger vil være aktuelt.

 3. Pensum

  Logistikkens rolle i operativ planprosess.

  Logistikkens rolle i militære operasjoner. 

  Logistikken som muliggjører og begrensende faktor.

  Totalforsvarskonseptet, relevante aktører og praktisk utførelse

  Beredskap for militære operasjoner, ansvar, myndighet, styrende dokumenter og praksis.

   

  Litteratur:

  Smith, J. C. D. (2018) Planning and executing defence operational logistics. Kapittel 9 i, Smith, J. C. D. (ed) (2018) Defence logistics - enabling and sustaining successful military operations. Kogan Page Limited

  Antil, P., D. (2018) Defence logistics and crisis response. Kapittel 15 i, Smith, J. C. D. (ed) (2018) Defence logistics - enabling and sustaining successful military operations. Kogan Page Limited

  Håkenstad, M. (2019) Den væpnede dugnaden - totalforsvaret under den kalde krigen. Kapittel 2 i, Norheim-Martinsen, P., M. (red.) (2019) Det nye totalforsvaret. Oslo. Gyldendal Juridisk

  Thomstad, A., B. (2019) Totalforsvaret i et militært perspektiv. Kapittel 3 i, Norheim-Martinsen, P., M. (red.) (2019) Det nye totalforsvaret. Oslo. Gyldendal Juridisk

  Bjerga, K., I. (2019) Forsvarets bistand til politiet. Kapittel 5 i, Norheim-Martinsen, P., M. (red.) (2019) Det nye totalforsvaret. Oslo. Gyldendal Juridisk

  Listou, T., (2019) Totalforsvaret og kommersielle aktører - den doble logistikkutfordringen. Kapittel 6 i, Norheim-Martinsen, P., M. (red.) (2019) Det nye totalforsvaret. Oslo. Gyldendal Juridisk

   

  Regjeringen (2018) Støtte og samarbeid, beskrivelse av totalforsvarskonseptet i dag.  https://www.regjeringen.no/contentassets/5a9bd774183b4d548e33da101e7f7d4...

  Kilder tilgjengelig via FOBID (Forsvarets intranett):

  Direktiv for operativ krav.

  Direktiv for styrkeoppbygging.

  Direktiv for logistikkvirksomheten i Forsvaret

  Direktiv for vertslandsstøtte

  Konsept for logistikk i Forsvaret.

  Konsept for logistikk til landstyrkene

  Konsept for logistikk i Sjøforsvaret

  Forsvarets Fellesoperative doktrine. - Kapittel 1-3

  Stabshåndbok i Plan- og beslutningsprosessen for den enkelte Forsvarsgren

  TAMP - Taktisk Maritim Planlegging - metode for planlegging av operasjoner

   

  NATO dokumenter/ publikasjoner:

  MC 319/2 NATO principles and policies for logistics

  MC 55/4 NATO Logistics readiness and sustainability policy

  AJP 4 B Allied doctrine for logistics

  AJP-4.4 Movement and Transportation Doctrine

  AJP-4.5 Doctrine for Host Nation Support

  AJP-4.6 Doctrine JLSG

  BI-SC Capability Codes and Capability statements

  Bi-SCD-80-03-Vol-V-Logistics-Reports

  ALP 4.1 NATO Multinational Maritime Force Logistics

  ALP 4.2 NATO Land Forces Logistic Doctrine

  ALP 4.3 NATO Air Forces Logistic Doctrine and Procedure

  NATO Logistic handbook

   

   

  Støttelitteratur:

  Listou, T. (2011) Supply Chain Design for preparedness - doktorgradsavhandling, Universitetet i Lund

 4. Vurderingsform: Fordypningsoppgave

  Varighet: 1 uke

  Karakterskala: A-F