ml2020-9476

Birgith Andreassen vant likestillingsprisen

Prisen ble overrakt av forsvarssjefen under årets likestillings- og mangfoldskonferanse.

Forsvarets likestillingspris er blitt utdelt årlig siden innstiftelsen 2002. Under årets likestillings- og mangfoldskonferanse overrakte forsvarssjef general Eirik Kristoffersen prisen til årets vinner: oberstløytnant Birgith Andreassen.

Prisen tildeles etter et mangeårig engasjement. Andreassen var i  2009–10 som den første som hadde stillingen som Gender Advisor ved ISAFs hovedkvarter i Afghanistan. Der utmerket hun seg ved utrettelig å implementere gender i operasjonsplanlegging og utførelse av operasjoner. Gender kan vi også kalle sosialt kjønn, altså de verdiene som kommer i tillegg til de biologiske forskjellene mellom kvinner og menn.

Senere bidro hun sterk til integrering av gender i utdanning ved Forsvarets høgskole, og bidro til tidsskrifter og bøker med. Her har Andreassen bidratt til forståelsen blant blant mange offiserer på bl a hvordan analyser av kjønnsroller kan bidra til endret syn på krigerkultur i et mannsdominert Forsvar, uten at det går ut over operativ effekt.

Siden 2016 har Birgith Andreassen jobbet som sjef for Utdanningsavdelingen ved Nordic Center for Gender in Military Operations. I den rollen har Andreassen bidratt til økt innsikt i, og benyttelse av gender som en integrert del av NATOs organisasjon og operasjoner. Som sjef fornyet og forbedret hun denne avdelingen og kursene i porteføljen.
Dette arbeidet har blant annet resultert i økt oppdragsmengde fra flere aktører som NATO, EU, FN og OSSE om utdanning av genderrådgivere.

Fikk prisen foran tom sal

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen overrakte prisen som en del av den årlige likestillings- og mangfoldskonferansen. Men det som skulle vært en fullsatt sal var isteden tom. På grunn av koronapandemien ble årets konferanse digital, og publikum fulgte sendingen på stream.

– Det betyr mye å motta en slik pris, og det er en anerkjennelse av det man har vært en del av i mange år, sa en rørt prisvinner.

– Det betyr også veldig mye at FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet settes på dagsorden, nå i forbindelse med 20-årsjubileet for resolusjonen. For meg var nettopp den FN-resolusjonen starten på engasjementet, forteller Andreassen videre.

Samtidig er hun tydelig på at selv 20 år etter FN-resolusjonen gjenstår mye arbeid.

– Det er fortsatt mye igjen, men jubileet gir ekstra fokus, særlig i NATO, som forsterker sin implementering. Det er også viktig for meg at Forsvaret ser Nordic Center for Gender in Military Operations som sin organisasjon, som vår fot inn i NATO.
 

Likestillingsprisen

Prisen kan gis til en eller flere personer eller organisasjoner som:

  • har utmerket seg gjennom ledelse, tjeneste, forskning, undervisning, oppnådde resultater eller engasjement for å sette søkelyset på likestilling og mangfold
  • har bidratt ut over det som er forventet til å fremme et økt mangfold i Forsvaret gjennom profilering, motivering eller evne til i praksis å iverksette gjeldende politikk knyttet til mangfold (eksempelvis kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjon av disse (jf. likestillings- og diskrimineringsloven)), eller mangfold i form av kompetanse for å kunne mestre et operasjonsområde i stadig endring og økende kompleksitet
  • har bidratt utover det som er forventet for å innfri Forsvarets forpliktelser for en mer likeverdig sikkerhets- og samfunnsorden jamfør målsettingene knyttet til FN Resolusjon 1325 og relaterte resolusjoner, eksempelvis gjennom implementering av genderperspektiv (kjønnsperspektiv) i militære operasjoner.