En av luftforsvaret bell 412 helikoptere gjennomfører trening på evakuering av skadde soldater under utdanningskontroll til Norwegian Task unit 7- I august vil Norwegian Task Unit 7 ta over oppdraget fra Norwegian Task Unit 6. Før avreise gjennomfører Nortu 7 utdanningskontroll på Rena før avreise til Irak.

Fokus på samvirke

I de kommende ukene skal Luftforsvaret lede og delta i nasjonal treningsaktivitet med styrker på bakken, på sjøen og i lufta. Aktiviteten betegnes som «Arctic Cooperation» og skal videreutvikle Forsvarets evne til samvirke.

I løpet av ukene skal Luftforsvaret trene på alt i fra sammensatte luftoperasjoner, arenaer der F-35 videreutvikler sin evne til å samarbeide med styrker på sjøen og på bakken, F-16 og DA-20 vil støtte Sjøforsvaret, Hæren og spesialstyrkene i deres treningsaktivitet, og P-3 Orion vil sammen med Sjøforsvaret drive maritime operasjoner. 

Alle avdelinger har et fastsatt antall trenings- og øvingsaktiviteter i løpet av et år, med ulikt fokus og omfang. Treningsaktiviteten Arctic Cooperation kan beskrives som aktivitet som er initiert, planlagt og ledet av Luftforsvaret. Sjef operasjoner ved Nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC) oberst Gjert Lage Dyndal holder i trådene for Luftforsvaret. 

– For oss er dette en viktig øvings- og treningsaktivitet, spesielt nå som hovedvekten av den allierte øvingsaktiviteten ble kansellert. Det er viktig for forsvarsgrenene å sikre operativ evne og beredskap. Gjennom den planlagte aktiviteten i de kommende uke får vi trent egne styrker og gjennomført mye verdifull samtrening, sier Dyndal. 

"Arctic Cooperation" er en paraplybetegnelse for denne type trening og øving på taktisk nivå som gjennomføres gjennom hele året i større eller mindre skala. På den ene siden tar aktiviteten for seg trening av ledelseselementet der vi øver vår evne til å planlegge, lede og gjennomføre større operasjoner i samvirke med taktiske enheter i Luftforsvaret og de andre grenene. På den andre siden handler det om det faktiske samarbeidet på tvers av gren og avdeling, på sjøen, i lufta og på bakken. 

Selv i en omfattende smittesituasjon er Forsvaret avhengig av å opprettholde evne til å gjennomføre daglige operasjoner.– Treningen utvikler vår evne til å gjennomføre operasjoner sammen med de andre grenene og sikrer at vi er klare når det kreves. Dette bidrar til å øke Forsvarets beredskap og klartider, som igjen styrker vår operative evne, sier Oberst Dyndal. 

Aktivitet i hele landet 

Det er områdene rundt Rygge, Rena, Ørland, Bodø, Sørreisa, Setermoen og Andøya som vil fungere som hovedsete for aktiviteten. Fra Luftforsvaret vil blant annet F-16, F-35, P-3 Orion, DA-20, Luftvern og AWACS delta. I tillegg vil B1 bombefly som er deployert til Ørland inngå i «Arctic Cooperation» for å øve samtrening med alle forsvarsgrener.