Bilde signering

Grønt skifte i Forsvaret

Militær operativ og administrativ virksomhet skal bli grønnere og gi mindre utslipp og fotavtrykk i naturen, samtidig som operativ evne opprettholdes eller styrkes. Det er blant målene i forsvarssektorens klima- og miljøstrategi.

Sektoren samlet for klima

Klima- og miljøstrategien er sektorfelles og eies av etatsjefene i Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell og Forsvarets forskningsinstitutt.

– Hensikten med strategien er å sikre at hele forsvarssektoren har én felles retning i klima- og miljøarbeidet slik at vi er fremtidsrettet, omstillingsdyktig og en del av det grønne skiftet, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Gjennom klima- og miljøstrategien forplikter forsvarssektoren seg til å støtte opp under Norges målsetninger om utslippskutt i tråd med 1,5-gradersmålet, redusere vårt totale klimaavtrykk og negative miljøpåvirkning, og bidra til et bærekraftig samfunn, både nasjonalt og internasjonalt.

Bærekraftige løsninger

Klima, miljø og bærekraft skal fremover integreres i hele Forsvarets virksomhet.

– Forsvarssektoren er en stor innkjøper av materiell, tjenester, bygg og anlegg. Gjennom våre anskaffelser skal vi legge til rette for en mer sirkulær økonomi som gir bærekraftige løsninger over tid, sier Kristoffersen.

Mindre energibruk og utslipp

Verden opplever utfordringer i forsyningskjeder, råvaremangel, økte priser og usikkerhet rundt energisituasjonen. Dette som følge av krigen i Ukraina, energikrise og globale klimaendringer. Disse faktorene kan i verste fall påvirke Forsvarets operative evne.

Sektoren fortsetter satsingen på energieffektivisering og fornybar energi, som også forbedrer forsyningssikkerheten. Sett i lys av verdenssituasjonen, er dette arbeidet viktigere enn noensinne.

– Vi må forberede og tilpasse virksomheten i takt med utviklingen ellers i verden. Samtidig som vi reduserer vårt totale klima- og miljøavtrykk, skal vi tilpasse virksomheten til et klima i endring, sier forsvarssjefen.

Sektoren jobber nå med en sektorfelles handlingsplan som skal sette strategiens mål ut i live.

Fakta

Klima- og miljøstrategiens fem innsatsområder:

  • energi og klima
  • giftfritt miljø
  • naturmangfold og kulturhistoriske verdier
  • sirkulærøkonomi og bærekraftige anskaffelser
  • klimatilpasning

Bedre virksomhetsstyring, økt kompetanse, og forskning, utvikling og innovasjon skal støtte opp om arbeidet under de ulike innsatsområdene.

Utvalgte mål i strategien:

  • kutte utslipp fra operativ virksomhet med minst 20 prosent frem mot 2030.
  • kutte klimagassutslipp fra reisevirksomhet med 30 prosent innen 2025.
  • redusere innkjøpt energi med 10 prosent innen 2025, og bruke egenprodusert energi i nybygg og rehabiliteringsprosjekter.
  • bevare myr og andre økosystemer.
  • ved anskaffelser og innkjøp skal klima og miljø vurderes på lik linje med tid, kost og ytelse.