IMG_9393

Luftforsvaret tilbake på Værnes

I løpet av 2025 skal Luftforsvaret være ferdig etablert med Luftforsvarets Skoler på Værnes (LSV), og hovedsetet for alt av fag- og funksjonsrettet utdanning i Luftforsvaret.

Etableringen på Værnes er allerede godt i gang, og skal sikre en tett integrasjon med både andre ressurser i Forsvaret og sivile samarbeidspartnere. Skolesenteret vil komme tettere på både Luftkrigsskolen og Luftforsvarets største operative base på Ørland, som skal sikre god integrasjon med det operative miljøet.

I dag huser Værnes blant annet Heimevernet, FLO og Politiets treningssenteret som muliggjør samarbeid på tvers, både i og utenfor Forsvaret. Værnes er også en viktig base for alliert mottak og større øvelser, og har siden 2016 hatt alliert tilstedeværelse ved flere anledninger.

Sentralisert utdanningssenter

Det er ikke første gang Luftforsvaret har hatt aktivitet ut fra Værnes. Etter krigen var flere av Luftforsvarets skvadroner stasjonert på Værnes, og Luftforsvarets flygeskole var stasjonert på basen. Nå skal Værnes bli ett sentralisert utdanningssenter som skal sikre et robust og bærekraftig utdanningsmiljø for Luftforsvaret i fremtiden.

Innen 2025 skal Luftforsvarets aktivitet på Kjevik avvikles. Personellet på Luftforsvarets skoler på Kjevik skal fortsette å levere utdanning med god kvalitet frem til vi overtar på Værnes.

Hovedhensikten er å konsentrere virksomheten vår til færre baser slik at vi i større grad får samlet aktivitet og infrastruktur i fred, krise og krig.

Generalmajor Tonje Skinnarland, sjef Luftforsvaret.

Mye aktivitet i 2023

Luftforsvarets Skoler skal ivareta alt fag- og funksjonsrettet utdanning for Luftforsvaret, med Baseforsvarstaktisk skole (BFTS), Luftforsvarets Spesialistskole (LSS), Luftforsvarets tekniske skole (LFTS), og avdeling for teknologibasert læring (ATL), samlokalisert på Værnes. I tillegg foregår utdanning innen andre fagkategorier ved fagskoler som er samlokalisert på operative avdelinger, eller i utlandet eller hos sivile aktører. Så langt er baseforsvarstaktisk skole godt etablert på Værnes, med unntak av BRP (Rygge) og sanitet (Ørland).

Prosjektleder og Stabssjef for LSV, oberstløytnant John Hope er satt til å lede prosjektet i Luftforsvaret. Sammen med sjef Luftforsvarets Skoler, Oberst Paul Håvard Sørensen og resten av staben er de allerede godt i gang med etableringen.

I løpet av 2025 skal om lag 300 ansatte jobbe ved Luftforsvarets skoler. Hovedvekten blir på Værnes med om lag 200 ansatte, og resterende 100 vil jobbe ut fra andre baser i Norge og i utlandet. I dag er allerede 40 av de ansatte på Værnes på plass, og har sitt hovedfokus på å drive utviklingen frem mot 2025.

Økt sivilt-militært samarbeid

Som en del av flyttingen skal det være en tydelig økning i bruk av digitale løsninger, og det skal være en økt utnyttelse av sivilt-miltært samarbeid. Prosjektgruppen har et spesielt fokus på dette i arbeidet sitt. Utdanningsporteføljen i fremtiden skal være en kombinasjonen av fysisk undervisning, digital fjernundervisning, kurs og undervisning på uteavdelinger, og samarbeid med sivile utdanningsinstitusjoner.

Vi er i dialog med både kommune, blålysetaten og sivile utdanningsinstitusjoner, slik at vi sammen kan utvikle gode løsninger og utnytte hverandres kompetanse og fasiliteter.

Stabssjef for LSV, oberstløytnant John Hope.