Ingrid og Kari

Mentoring av en toppleder

Mentoring kan være et formelt program og/ eller et uformelt forhold mellom to personer som fokuserer på ledelse, karriere, utvikling og modenhet. Ingrid M. Gjerde og Kari S. Flom gir et innblikk i sin lærende allianse fra Forsvarets mentorprogram.

Mentoring er definert som å bidra til å forme individets tro og verdier på en positiv måte, ofte en lengre karriereforbindelse fra noen som har "gjort det før".

Luftkrigsskolen ved Forsvarets høgskole er ansvarlig for årlig gjennomføring av Forsvarets mentorprogram. Programmets fagansvarlig, Kåre Inge Skarsvåg, utformet spørsmål som vi stilte til et par av årets deltakere, nemlig mentor Ingrid M. Gjerde og hennes adept, Kari S. Flom. Begge toppledere i Forsvaret. Her er deres veldige ærlige tilbakemeldinger. 

Adept sine refleksjoner

Hvilke forventninger har du til din mentor?

Først og fremst er jeg veldig takknemlig for at Ingrid er min mentor. Ingrid har lang erfaring som leder i Forsvaret, samtidig som hun er mamma til to og gift. Forståelse for denne hverdagen og kompleksiteten tenker jeg er veldig hensiktsmessig i denne relasjonen og for min lærings- og utviklingsprosess.

Når det kommer til mine forventninger til mentor handler dette om flere forhold.

  • For det første at mentor setter av tilstrekkelig med tid og at hun er mentalt tilstede under våre samtaler.
  • Videre at mentor tilrettelegger og inviterer til gjensidig tillit og åpenhet i alliansen. At vi kan dele tanker fritt, uten at det får konsekvenser.
  • Mentor bør også være nysgjerrig og en god lytter, samtidig som hun stiller spørsmål som får meg til å reflektere over konkret sak/tema.
  • I tillegg forventer jeg at mentor bidrar med sin erfaring og klokskap, slik at jeg kan få en økt motivasjon og selvtillit til handling, selvrefleksjon og utvikling som leder.
  • Avslutningsvis forventer jeg at mentor kan gi meg noen råd på veien og hjelpe meg i mine videre karrierevalg.

Dette er mine forventninger og så langt innfrir mentor på samtlige punkter.

Hvordan er samspillet mellom dere? Hva gjør dere? Hva gjør du? Hva gjør mentor?

Jeg opplever at samspillet er meget godt. Ingrid har fra dag en vist at hun er investert i rollen som mentor. Dette gjennom en aktiv tilstedeværelse og genuin nysgjerrighet på meg og mine erfaringer/opplevelser.

I utgangspunktet har vi to samtaler mellom hver samling, en fysisk og en på teams. Når vi møtes fysisk har vi mere tid og jeg får anledning til å observere og være med Ingrid i hennes jobbhverdag. Som adept forbereder jeg med til hver samtale og søker å nytte den tiden jeg har fått avsatt med mentor på en konstruktiv måte.

Samtidig er jeg opptatt av at dette er en lærende allianse og at jeg gjensidig skal bidra tilbake til mentor. Jeg opplever at mentor legger til rette for gode samtaler og at hun på en meget god måte bidrar til at jeg enten må reflektere eller tenke i nye retninger. Mentor stiller spørsmål, lytter, deler av sine erfaringer og kommer med konstruktive spørsmål eller refleksjoner.

Hvilket inntrykk har du så langt av «den lærende alliansen»?

Jeg opplever at vi har et godt utgangspunkt for «den lærende alliansen». Dette ved at mentor har skapt en god og trygg arena for å dele, diskutere og reflektere. Jeg opplever også at alliansen er viktig iht effekten av programmet, da samtalene som gjennomføres med mentor før og etter blir viktige arenaer for forberedelser, etterarbeid og læring.

Dette er et program som inneholder fagsamlinger med andre, og mentoring av en toppleder mellom samlingene. Hva tenker du om denne måten å lære/ utvikle seg på?

Jeg tenker at dette er en meget god måte å lære/ utvikle seg på. Kombinasjonen av samlinger og samtaler oppleves god og man får på en god måte mulighet til å strukturere læring og utvikling, gjennom forberedelser, oppfølging og refleksjon. Imidlertid tenker jeg at det er en forutsetning at det tidlig opparbeides/ legges til rette for gjensidig tillit, åpenhet og god kommunikasjon mellom adept og mentor for at utvikling/ læring skal skje.

Mentors betraktninger
 

Hvor lenge har du vært mentor?
Jeg har vært mentor i programmet en gang tidligere, men da møttes vi lite fysisk pga Covid og internasjonal tjeneste. Har ellers vært «uformell» mentor for flere. 

Hva motiverer deg til å være mentor i Forsvarets mentorprogram?
Jeg er veldig opptatt av å bidra til å beholde og utvikle dyktige yngre kolleger. Det er viktig for Forsvaret, den enkelte adept og ikke minst lærerikt og utviklende for meg selv. 

Hvordan tilpasser du ditt mentorskap?
Prøver å lytte til og finne ut av Karis behov, samt det jeg tror på og har opplevd nyttig og inspirerende selv. Jeg er tilhenger av full åpenhet, tillit og konfidensiell dialog. Dette er mer enn "bare" å snakke med en kollega.

Ingrid og Kari 1.jpg

Hvordan har mentoring påvirket din egen lederkompetanse? 
Jeg lærer masse både av Kari, samspillet vårt, medmentorer og de dyktige og profesjonelle kollegene som driver programmet. 

Hva er verdifulle aspekter ved å være mentor?
Det oppleves meningsfylt og lærerikt, men også morsomt å bli kjent med både Kari og tildels meg selv. 

Har du andre refleksjoner om mentorprogrammets utbytte?
Mentorprogrammet bidrar til vår forsvarsevne ved å bygge trygge og sterke ledere med større bevissthet om seg selv, sitt lederskap og menneskene i organisasjonen vår. 

Hva er viktig for at dette skal gi utbytte?

Kari?

For meg er det viktig at mentor er «mentalt tilstede» når vi møtes og at hun er investert i alliansen. Videre er det viktig at mentor stiller spørsmål, lytter, utfordrer og deler av egen erfaring. I tillegg tenker jeg at gode råd og veiledning om mulig karrierevei videre, vil være særdeles nyttig.

Ingrid?

Motivasjon og vilje til utvikling fra Karis side. Åpenhet og god dialog fra begges side. Også kreves det litt tid i en travel hverdag for begge. Jeg er veldig fornøyd med Kari altså! 

Hvilke råd vil dere gi til fremtidige deltakere?

Kari?

For det første vil jeg anbefale at adept og mentor benytter muligheten til å påvirke hvilken allianse de skal være en del av i mentorprogrammet. Sammensetning av adept og mentor er viktig og på mange måter avgjørende for utbytte av «den lærende alliansen». Videre vil jeg gi råd om viktigheten av å investere i alliansen og sett av tid til både fysiske og digitale samtaler.

Jeg tenker også at det er lurt å avklare gjensidige forventninger til alliansen og hva alliansen ønsker å bruke samtalene til. Selv har jeg god erfaring med å bruke alliansen adept/ mentor til forberedelser og etterarbeid/ refleksjon mellom hver samling i programmet.

Ingrid?

Jeg ser på dette som en mulighet for å bidra til et bedre forsvar, samt en mulighet til læring og utvikling både for adept og mentor. Men kanskje også programmet kan invitere inn mentorer fra næringslivet, som ser Forsvaret utenfra og kan stille nye spørsmål?

Begge skulle gjerne også sett konseptet implementert på et lavere nivå i Forsvaret.

Takk for tiden! Og lykke til videre i programmet.

Kari S. Flom er oberstløytnant og sjef Lederstøtte i Heimevernet.
Ingrid M. Gjerde er generalløytnant og sjef for Forsvarsstaben.

 

Ingrid M. Gjerde:

Mentorprogrammet bidrar til vår forsvarsevne ved å bygge trygge og sterke ledere med større bevissthet om seg selv, sitt lederskap og menneskene i organisasjonen vår.