Rekvisisjons­ordningen

Biler, båter, hus, maskiner, fabrikker eller arbeids- og produksjonsytelser. Norge er avhengig av dette for å drifte det normale samfunnet – men også om vi havner i krig.

For å sikre operativ evne kan Forsvaret med hjemmel i rekvisisjonsloven med forskrift rekvirere biler, båter, hus, maskiner, fabrikker eller arbeids- og produksjonsytelser i gitte tilfeller om dette er nødvendig for krigsmakten. Rekvisisjonsordningen betyr at man er pliktig å stille gjenstander til rådighet for Forsvaret når situasjonen krever det.

Forsvaret vil varsle deg dersom vi har forberedt rekvisisjon av en ressurs som du eier eller disponerer. Du vil få tilsendt dokumentasjon på dette i din foretrukne digitale postkasse – eller skriftlig i posten, dersom du har reservert deg mot digital kommunikasjon.

Hva betyr det for deg?

Dersom du mottar en forberedt rekvisisjon, betyr det at du eier eller disponerer en ressurs som Forsvaret mener vi trenger for å kunne løse våre oppdrag i krig, eller når krig truer.

Det vil si at du må stille ressursen eller arbeidsytelser til Forsvarets disposisjon i en gitt situasjon. Det fremkommer av dokumentasjonen du mottar, hvordan du skal forholde deg.

Forsvaret øver og trener hele året. Dersom du eier eller disponerer en ressurs som Forsvaret ønsker å bruke i øvingssammenheng, kan du bli spurt om stille ressursen til disposisjon. Ved øvelser vil dette være frivillig, og det reguleres av lover og regler for offentlige anskaffelse.

Dersom du i en krigssituasjon får en ressurs rekvirert, vil det bli gjennomført en skjønnsnemnd for vurdering av erstatning. En eventuell erstatning dekkes av statskassen.

Det er viktig å påpeke at sivile ikke vil bli satt til å utføre krigshandlinger. Krigens folkerett vil bli ivaretatt.

Gjeninnført ordning

Under den kalde krigen mottok mange i Norge et «Krigstjenestekort». Dette kortet dokumenterte at ressursen du eide, kunne brukes av Forsvaret i krig. Ordningen er nå under gjeninnføring, i ny drakt, gjennom et nytt elektronisk konsept utviklet av Forsvaret. Dette som et føre var-tiltak og en del av en større gjenoppbygging av en beredskap Norge en gang hadde. Dette er også god samfunnsøkonomi og i tråd med myndighetens føringer om å bruke samfunnets totale ressurser for å forsvare landet.

Forsvarets rekvisisjonssystem skal sikre at militære myndigheter i krig kan rekvirere alt som er nødvendig for krigsmakten og institusjoner som er knyttet til den.

Trusselbildet er annerledes nå enn for 20 år siden. Blant annet gir hybrid krigføring et mer komplekst trusselbilde, med krav til kortere klartider. Dette kan gi behov for rask tilgang til ressurser Forsvaret ikke dekker selv med militært materiell.

Hva sier loven?

Rekvisisjonsloven med forskrift gir militære myndigheter lov til å rekvirere utstyr som er nødvendig i krig eller når krig truer. Loven skal sikre Forsvarets stridsevne og gir hjemmel til å rekvirere kjøretøy, fartøy, eiendom, bygningsmasse og lignende. Den gir også disposisjonsrett over fabrikker, verksteder, kraftverk og alle salgs transport- og sambandsmidler. Rekvisisjonsordningen bidrar til å sikre Forsvaret stridsevne.

Hva innebærer ordningen?

Med re-etableringen av ordningen, har vi utviklet en digital ressursdatabase som inneholder opplysninger om ulike ressurser Forsvaret kan forberede rekvirert. Løsningen brukes også for utsendelse av rekvisisjoner til sivilsamfunnet gjennom godkjente sikkerhetsløsninger.  Alt personell med tilgang til løsningen, er godkjente brukere med taushetsplikt og sikkerhetsklarering.

Forsvaret har opprettet ressursdatabasen for å kartlegge hvilke ressurser Forsvaret vil kunne ha behov for, og som kan rekvireres. Utviklingen av et helhetlig rekvisisjonssystem for Forsvaret i fredstid gir en rekke fordeler. Blant andre:

 • Forsvarets evne til å løse pålagte oppgaver gjennom forberedt rekvisisjon fra det sivile samfunn.
 • Det skaper forutsigbarhet ved at sivile systemer i fredstid blir øremerket basert på gjennomtenkte og kvalitative behov.
 • Forhåndsplanlegge utnyttelse gjennom mottak, drift, vedlikehold og tilbakelevering av rekvirerte systemer eller ressurser.
 • Det er god samfunnsøkonomi og i tråd med myndighetens føringer om å bruke samfunnets totale ressurser for å forsvare landet.

Et varsel om forberedt militær rekvisisjon av ressurser eller tjenester blir sendt ut av Forsvaret. At en ressurs er forberedt rekvirert, betyr at eieren av ressursen må stille denne til rådighet dersom lov om militære rekvisisjoner utløses. Loven kan utløses når regjeringen eller Kongen i statsråd bestemmer at loven skal tas i bruk.

Forhåndsrekvireringen påvirker ikke din daglige bruk av ressursen.

Spørsmål og svar om rekvisisjon

 1. Stortingsproposisjon 151 S (2015–2016) sier: Forsvarets ambisjonsnivå og krav til beredskap må endres i lys av en ny sikkerhetspolitisk situasjon, fremtidens internasjonale operasjoner og Forvarets vesentlige bidrag til samfunnets samlede beredskap.  Det er særlig viktig å styrke beredskapen og evnen til å håndtere de mest omfattende oppgaver: forsvar mot trusler, anslag og angrep.

  Stortinget besluttet å ha økt fokus og bruk av totalforsvaret med sivil-militært samarbeid. Forsvaret brukte tidligere rekvisisjonsinstituttet til å planlegge sine behov i krigstid. Dette har imidlertid ligget brakk over lengre periode, men det hentes nå frem igjen i en fornyet digital versjon.

  Dette betyr at sivile ressurser på nytt vil bli forberedt rekvirert, slik som i 1980- og 1990-årene. Forberedelse av rekvisisjoner og utskriving av forberedte rekvisisjoner gjennomføres i fredstid basert på Forsvarets behov.

 2. Beredskap handler om å være forberedt på å kunne håndtere uventede situasjoner. Dette utføres blant annet ved å lage planer i fredstid, for å skape best mulig forutsetning for samfunnets håndtering av kritiske hendelser.

  Forberedt rekvisisjon vil si at en sivil ressurs eller ytelse pekes ut av Forsvaret og det sendes ut forhåndsvarsel til eieren om rekvisisjon når situasjonen krever det (ved krig eller når krig truer). Ressursen er plukket ut etter en behovsvurdering av hva Forsvaret trenger i en gitt situasjon for å løse sine oppdrag. Rekvirering av ressurser er derfor et viktig beredskapstiltak for Forsvaret. Dette sørger for å skape god forutsigbarhet rundt leveranse av sivile ressurser til Forsvaret.

 3. Forsvaret kan rekvirere direkte eller forberede rekvisisjon. Direkte rekvisisjon skjer på stedet, uten forhåndsvarsel. Dette krever at lov om militære rekvisisjoner kommer til bruk i form av at regjeringen eller Kongen i statsråd gir sin tilslutning. 

  Forberedt rekvisisjon gir Forsvaret mulighet til å velge ut ressurser som Forsvaret vil kunne få behov for i krigstid eller når en ekstraordinær situasjon krever det. At noe er forberedt rekvirert, får ingen innvirkning for eieren av ytelsen før Norge er i krig, eller regjeringen bestemmer at rekvisisjonsloven skal tas i bruk.

 4. Rekvisisjonsloven har bestemmelser om kompensasjon og erstatning ved militær rekvisisjon. Skade og tap kompenseres ved økonomisk oppgjør i etterkant på bakgrunn av skjønnsnemndens beslutning basert på tilstandsrapporter ved inn- og tilbakelevering av ressursen. Det vil bli gjennomført mottakskontroll og kontroll ved tilbakelevering.

 5. Regjeringen eller Kongen i statsråd fatter beslutning om når Forsvaret kan iverksette rekvisisjon.

 6. Forberedt rekvisisjon er unntatt klagebehandling, jamfør forskrift om militære rekvisisjoner § 35. Forsvaret gjør i prosessen vurderinger knyttet til ressurser som av ulike hensyn ikke bør forberedes rekvirert. Dette kan være ressurser som av beredskapsmessige hensyn tilhører andre etater eller enheter som inngår i totalforsvaret.

 7. Ja, du er pliktig til å levere ressursen/ytelsen, jamfør rekvisisjonsloven § 8. Den som forsettlig eller uaktsomt uten lovlig grunn unnlater å etterkomme rekvisisjon eller motsetter seg eller søker å hindre gjennomføringen, straffes med bøter eller fengsel i inntil tre år, jf. lov om militære rekvisisjoner § 20.

 8. Du er pliktig til å varsle Forsvaret så snart som mulig dersom du blir forhindret i å møte, eller om du kommer for sent.

 9. Du er pliktig til å varsle Forsvaret så snart som mulig dersom du blir forhindret i å møte,  eller om du kommer for sent.

 10. Dersom ressursen selges, opphører den forberedte rekvisisjonen automatisk, med mindre opprettholdelse fremkommer uttrykkelig av informasjonen du har mottatt fra Forsvaret.

  Det er ikke nødvendig å gi beskjed om salg av kjøretøy. For andre ytelser kan det være nødvendig å melde tilbake. Dersom dette er nødvendig, vil det fremgå av meldingen om forberedt rekvisisjon.

 11. Nei, det er ikke nødvendig med varsling.

 12. Forberedt rekvisisjon gjelder for ett år av gangen, dersom ikke annet er angitt i rekvisisjonsmeldingen.

 13. Dersom det ikke fremgår av rekvisisjonsmeldingen at du er rekvirert, gjelder den forberedte rekvisisjonen kun ressursen. Men du plikter å sørge for at ressursen fraktes til oppgitt sted. Følg anvisningen i forhåndsvarselet.

 14. Sivile vil ikke bli satt til å utføre krigshandlinger. Krigens folkerett vil bli ivaretatt.

 15. Dette er ressurser og ytelser som tilhører det sivile samfunn. Det kan være varer og annet løsøre, husrom, bygninger, transport/sambandsmidler, fabrikker, verksteder, arbeids- og produksjonsytelser. Jamfør lov om militære rekvisisjoner § 1.

 16. Du vil bli varslet gjennom ulike medier som radio, fjernsyn, nettaviser, tekstmeldinger og lignende – alle egnede kanaler.

 17. Tid og sted blir opplyst i meldingen om forberedt rekvisisjon. Du har plikt til å sørge for at ressursen leveres så raskt som mulig etter at du har mottatt varsel om oppmøte.

 18. Forsvaret vil ivareta løsning for hjemtransport.

 19. Nei, Forsvaret tilbyr ikke erstatningsressurs for den rekvirerte ressursen.