Rekvisisjons­ordningen

Biler, båter, hus, maskiner, fabrikker eller arbeids- og produksjonsytelser. Norge er avhengig av dette for å drifte det normale samfunnet – men også om vi havner i en krise eller krig.

For å sikre operativ evne kan Forsvaret med hjemmel i rekvisisjonsloven med forskrift rekvirere biler, båter, hus, maskiner, fabrikker eller arbeids- og produksjonsytelser i gitte tilfeller om dette er nødvendig for krigsmakten.

Du kan motta et varsel fra Forsvaret om forhåndsrekvisisjon av en ressurs som er i privat eie. Forsvaret vil sende rekvisisjonen via tjenesten Altinn. Rekvisisjonsordningen betyr at du er pliktig å stille gjenstander til rådighet for Forsvaret når situasjonen krever det.

Hva betyr det for deg?

Dersom du mottar en forhåndsrekvisisjon via Altinn, betyr det at du eier eller disponerer en ressurs som Forsvaret anser som nødvendig å rekvirere for å løse sine oppdrag i en krise eller krigssituasjon.

Det vil si at du må stille ressursen eller arbeidsytelser til Forsvarets disposisjon i en gitt situasjon. Det fremkommer av dokumentasjonen du mottar hvordan du skal forholde deg.

Forsvaret øver og trener hele året. Dersom du besitter en ressurs som Forsvaret ønsker å trekke inn i øvingssammenheng, kan du bli forespurt om stille ressursen til disposisjon.

Dette vil være frivillig og reguleres av lover og regler for offentlige anskaffelser. Det inngås en leieavtale.

Ved en krigssituasjon vil det bli gjennomført en skjønnsnemnd for vurdering av erstatning, og en eventuell erstatning dekkes av statskassen.

Det er viktig å påpeke at sivile ikke vil bli satt til å utføre krigshandlinger. Krigens folkerett vil bli ivaretatt.

Gjeninnført ordning

Under den kalde krigen mottok mange i Norge et «Krigstjenestekort». Dette kortet dokumenterte at ressursen du eide, kunne brukes av Forsvaret i krig. Nå gjeninnføres denne ordningen – i ny drakt – gjennom et nytt elektronisk konsept utviklet av Forsvaret.

Rekvisisjonssystemet sikrer at militære myndigheter i en krig eller krise kan rekvirere alt som er nødvendig for krigsmakten og institusjoner som er knyttet til den.

Trusselbildet ser annerledes ut nå enn for 20 år siden. Terroranslag og hybrid krigføring stiller krav til kortere klartider. Dette kan medføre behov for rask tilgang til ressurser Forsvaret ikke dekker selv med militært materiell.

Hva sier loven?

Rekvisisjonsloven med forskrift gir militære myndigheter lov til å rekvirere utstyr som er nødvendig i en krise eller krigssituasjon. Loven skal sikre Forsvarets stridsevne og gir hjemmel til å rekvirere kjøretøy, fartøy, eiendom, bygningsmasse og lignende. Den gir også disposisjonsrett over fabrikker, verksteder, kraftverk og alle salgs transport- og sambandsmidler. Rekvisisjonsordningen bidrar til å sikre Forsvaret stridsevne.

Hva er den nye ordningen?

Den nye ordningen omfatter utvikling av en digital ressurs- og rekvisisjonsdatabase. Denne databasen gir oversikt over ressursene som kan forhåndsrekvireres, og den brukes for utsending av rekvisisjoner via Altinn. Alt personell med tilgang til løsningen, er godkjente brukere med taushetsplikt.

Forsvaret kartlegger kontinuerlig hvilke ressurser vi vil kunne ha behov for i ulike situasjoner – for eksempel ved en krig. Utviklingen av et helhetlig rekvisisjonssystem eller konsept for Forsvaret i fredstid, gir en rekke fordeler. Blant andre:

 • Forsvarets evne til å løse pålagte oppgaver gjennom forberedt rekvisisjon fra det sivile samfunn. 
 • Det skaper forutsigbarhet ved at sivile systemer i fredstid blir øremerket basert på gjennomtenkte og kvalitative behov.
 • Forhåndsplanlegge utnyttelse gjennom mottak, drift, vedlikehold og tilbakelevering av rekvirerte systemer eller ressurser.

Et varsel om militær rekvisisjon blir sendt ut av Forsvaret via tjenesten Altinn på ressurser eller tjenester som forhåndsrekvireres. At en ressurs blir forhåndsrekvirert, innebærer at eieren av ressursen må stille denne til rådighet dersom rekvisisjonsloven trer i kraft. Loven trer i kraft når regjeringen eller Kongen i statsråd bestemmer at loven kommer til anvendelse.

Forhåndsrekvireringen påvirker ikke din daglige bruk av ressursen.

Spørsmål og svar om rekvisisjon

 1. Stortingsproposisjon 151 S (2015–2016) sier: Forsvarets ambisjonsnivå og krav til beredskap må endres i lys av en ny sikkerhetspolitisk situasjon, fremtidens internasjonale operasjoner og Forvarets vesentlige bidrag til samfunnets samlede beredskap.  Det er særlig viktig å styrke beredskapen og evnen til å håndtere de mest omfattende oppgaver: forsvar mot trusler, anslag og angrep.

  Stortinget besluttet å ha økt fokus og bruk av totalforsvaret med sivil-militært samarbeid. Forsvaret brukte tidligere forhåndsrekvisisjonsinstituttet til å planlegge sine behov i krigstid. Dette har imidlertid ligget brakk over lengre periode, men det hentes nå frem igjen i en fornyet digital versjon.

  Dette betyr at sivile ressurser på nytt vil bli forhåndsrekvirert, slik som i 1980- og 1990-årene. Forberedelse av rekvisisjoner og utskriving av forhåndsrekvisisjoner gjennomføres i fredstid basert på Forsvarets behov.

 2. Beredskap vil si evne til å reagere i rett tid, på rett sted, med tilstrekkelig kapasitet. Begrepet knyttes normalt til planlegging, forberedende tiltak og reaksjonstid.

  Forhåndsrekvisisjon vil si at en sivil ressurs eller ytelse pekes ut av Forsvaret og det sendes ut forhåndsvarsel til eieren om rekvisisjon når situasjon krever det (krise og krig). Ressursen er plukket ut etter en behovsvurdering av hva Forsvaret trenger i en gitt situasjon for å løse sine oppdrag.

 3. Forsvaret kan rekvirere direkte eller forhåndsrekvirere. Direkte rekvisisjon skjer på stedet, uten forhåndsvarsel. Dette krever at lov om militære rekvisisjoner kommer til anvendelse i form av at Regjeringen eller kongen i statsråd gir sin tilslutning.  

  Forberedt rekvisisjon (forhåndsrekvisisjon) gir Forsvaret mulighet til å velge ut ressurser som Forsvaret vil kunne få behov for i krigstid eller når en ekstraordinær situasjon krever det. At noe er forhåndsrekvirert får ingen innvirkning for eieren av ytelsen før Norge er i krig eller regjeringen bestemmer at rekvisisjonsloven kommer til anvendelse.

 4. Rekvisisjonsloven har bestemmelser om kompensasjon og erstatning ved militær rekvisisjon. Skade og tap kompenseres ved økonomisk oppgjør i etterkant på bakgrunn av skjønnsnemndens beslutning basert på tilstandsrapporter ved inn- og tilbakelevering av ressursen. Det vil bli gjennomført mottakskontroll og kontroll ved tilbakelevering.

 5. Regjeringen eller kongen i statsråd fatter beslutning om når Forsvaret kan iverksette rekvisisjon.

 6. Rekvisisjon er unntatt klagebehandling, jamfør forskrift om militære rekvisisjoner § 35. Forsvaret vil ved rekvisisjon gjøre vurderinger knyttet til ressurser som av ulike hensyn ikke bør rekvireres. Dette kan være ressurser som av beredskapsmessige hensyn tilhører andre etater/enheter som inngår i totalforsvaret.

 7. Ja, du er pliktig til å levere ressursen/ytelsen, jamfør rekvisisjonsloven § 8. Den som forsettlig eller uaktsomt uten lovlig grunn unnlater å etterkomme rekvisisjon eller motsetter seg eller søker å hindre gjennomføringen, straffes med bøter eller fengsel i inntil tre år, jf. lov om militære rekvisisjoner § 20.

 8. Du er pliktig til å varsle Forsvaret så snart som mulig dersom du blir forhindret i å møte eller kommer for sent.

 9. Du er pliktig til å varsle Forsvaret så snart som mulig dersom du blir forhindret i å møte eller kommer for sent.

 10. Dersom ressursen selges, opphører rekvisisjonen.

 11. Det er ikke nødvendig å gi beskjed om salg av kjøretøy. For andre ytelser kan det være nødvendig å melde tilbake. Dersom dette er nødvendig vil det fremgå av rekvisisjonsmeldingen.

 12. Nei, det er ikke nødvendig med varsling.

 13. Rekvisisjonen gjelder for ett år dersom ikke annet er angitt i rekvisisjonsmeldingen.

 14. Dersom ikke det fremgår av rekvisisjonsmeldingen at du er rekvirert, gjelder rekvisisjonen kun ressursen. Men du plikter å møte med ressursen på oppgitt sted.  Følg anvisningen i forhåndsvarselet.

 15. Sivile vil ikke bli satt til å utføre krigshandlinger. Krigens folkerett vil bli ivaretatt.

 16. Dette er ressurser og ytelser som tilhører det sivile samfunn. Det kan være varer og annet løsøre, husrom, bygninger, transport/sambandsmidler, fabrikker, verksteder, arbeids- og produksjonsytelser. Jamfør lov om militære rekvisisjoner § 1.

 17. Du vil bli varslet gjennom ulike media som radio, fjernsyn, nettaviser, SMS o.l., alle egnede kanaler.

 18. Tid og sted angis i rekvisisjonsmeldingen. Du plikter å levere så raskt som mulig etter at du har mottatt varsel om oppmøte.

 19. Forsvaret vil ivareta løsning for hjemtransport.

 20. Nei, Forsvaret tilbyr ikke erstatning for den rekvirerte ressursen.