Rustningskontroll-9002

Rustningskontroller på begge sider av grensen

I desember har norske og russiske offiserer besøkt militæravdelinger hos hverandre. De såkalte rustningskontrollene er en del av et internasjonalt avtaleverk for å redusere spenning og konfliktnivå.

Mens norske offiserer besøkte den russiske 200. motoriserte infanteribrigade i Petsjenga utenfor Murmansk 7. desember, besøkte russiske offiserer Brigade Nord i indre Troms 16. desember. Under besøkene fikk gjestene informasjonsbriefer, treffe avdelingenes personell og se materiellet.

Både Norge og Russland er forpliktet til å motta slike evalueringsbesøk årlig, i henhold til det internasjonale avtaleverket Wiendokumentet. Målet er å skape tillit, unngå misforståelser og redusere spenningsnivået.

Besøket til Russland

Major Leif Urke fra Rustningskontrollseksjonen i Forsvarsstaben, besøkte sammen med to andre offiserer den russiske 200. motoriserte infanteribrigade utenfor Murmansk 7. desember. Der besøkte de brigadens hovedkvarter i det lille arktiske og militære tettstedet Petsjenga. Etter en orientering om avdelingen ble inspektørene tatt med til en forlegning for å se på boforholdene og snakke med vernepliktige soldater.

– Brigadeledelsen kunne fortelle at de i dag har like mange profesjonelle, såkalte kontraktniki, som vernepliktige soldater, forteller Urke.

Åpnet opp

Deretter ble inspektørene fraktet rundt til brigadens ulike garnisoner i Petsjengadalen for å bli vist brigadens tunge materiell.

Stridsvogner, artilleri og pansrede personellkjøretøy var klargjort, og garasjene var åpnet, slik at inspektørene kunne verifisere at brigaden har det materiellet de selv rapporterer at de har til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

– Å selv se og snakke med russiske militære om denne brigaden øker tilliten til at informasjonen Russland har avgitt, er riktig, sier Urke.

Etter en lengre periode med ingen aktive besøk til andre nasjoners styrker, var dette den første rustningskontrollaktiviteten for Norge på nesten 1,5 år.

– Verifisering av informasjon er kjernen i rustningskontrollarbeidet vårt. Dialog og transparens er med på å stabilisere forholdet mellom Russland og Norge.

Russerne besøkte Brigade Nord

Denne uken var det russiske offiserers tur til inspisere og verifisere at Norge overholder forpliktelsene og kravene gjennom Wiendokumentet. Årlig sender Norge informasjon om det norske forsvaret til alle OSSEs 57 medlemsland. Dette er detaljert informasjon om antall og type personell og materiell, Forsvarets organisasjon og hvilke oppdrag de ulike enhetene har.

Et av de tillitsskapende tiltakene i Wiendokumentet er å verifisere at den informasjonen Norge har gitt, er korrekt.

Gjennom en hel dag fikk offiserene oberst Roman Petrov, major Artem Mikhalskij og sivile Andreij Nevdakh treffe personellet og studere materiell som brigaden bruker.

– Vi er ganske sikre på at de russiske offiserene var fornøyde med informasjonen fra brigadesjef Pål Eirik Berglund, og omvisningen i de ulike bataljonene på Setermoen, Skjold og Bardufoss, sier sjef for rustningskontroll i Forsvarsstaben, underdirektør Ragnhild Valle Hustad.

Hun sier at slike evalueringsbesøk er et av flere tillitsbyggende tiltak i Wiendokumentet.

– Det er en viktig «militær-til-militær»-kanal for å berolige Russland – spesielt når vi holder større øvelser – om at disse ikke er truende, sier Hustad.

Fakta om rustningskontroll

Under den kalde krigen var det en vilje på begge sider av muren til å redusere den sikkerhetspolitiske spenningen og unngå krig. Rundt 1990 ble det enighet om en rekke tillitsskapende tiltak gjennom flere såkalte rustningskontrollavtaler. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det svært viktig å jobbe for økt forutsigbarhet og åpenhet knyttet til øving og trening av militære styrker, både på alliert og russisk side. Slik unngår vi misforståelser, uønskede hendelser og eskalering av konflikt.

Den avtalen som har stått seg best er Wiendokumentet, som har til hensikt å legge til rette for bedre åpenhet og dermed øke tilliten mellom landene. Dette er også den eneste konvensjonelle rustningskontrollavtalen som Russland deltar i, ettersom de har suspendert eller trukket seg ut av både Open Skies- og Conventional Forces Europe-avtalen.

Rustningskontroll er et sentralt begrep i moderne strategisk tenkning og brukes for å balansere avskrekkelse med tiltak som har til hensikt å skape avspenning i internasjonal politikk. Målsettingen er på den måten å redusere faren for krig ved å bygge tillit blant annet med å vise åpenhet om militære aktiviteter, herunder militærøvelser.

Åpenhet og informasjon om planlagt aktivitet vil også kunne hindre misforståelser som kunne føre til sikkerhetspolitisk spenning. Gjennom Wiendokumentet må alle militærøvelser med flere enn 13 000 deltakere tillate observatører til øvingen. Å kunne verifisere innmeldt informasjon fra nasjonene om militær organisasjon er et viktig tiltak for å høyne tilliten mellom land, særlig naboland.