Elever ved Hærens Lagfører skole lærer om slaget ved midtskogen og soldat profesjon med sersjant major Rune Wenneberg.

Statsbudsjettet 2021

Onsdag 7. oktober la regjeringen forslag til forsvarsbudsjett for 2021. Det innebærer fortsatt økt satsing på Forsvaret.

Forsvarsbudsjettet for 2021 ble onsdag lagt frem av regjeringen. Hovedsatsningene er bygging av beredskapslagre og vedlikehold, innfasing av kapasiteter og materiell samt oppbemanning og kompetanseutvikling.

Det foreslåtte budsjettet til forsvarssektoren er på totalt 64,5 milliarder kroner. Forsvarets andel av budsjettet er på 33,8 milliarder kroner, en reell økning på 804 millioner kroner i forhold til 2020-budsjettet. I tillegg kommer gevinstrealiseringer, avbyråkratisering og effektivisering på til sammen 266 millioner kroner.

Forsvarssjefen er fornøyd med budsjettet.

– Forsvaret er betydelig styrket gjennom inneværende langtidsplan (LTP). Våre avdelinger har fått kortere reaksjonstid og bedre materielltilgjengelighet, sier general Eirik Kristoffersen.

2021 blir første år med ny LTP. Denne skal fremsendes Stortinget til behandling i høst. Regjeringen har signalisert en satsing som viderefører nødvendig styrking av Forsvaret. Styrkingen er en kombinasjon av reell økonomisk styrking og nye, ambisiøse planer for effektivisering.

Et styrket driftsbudsjett bidrar til en bedre balanse mellom vedlikehold, øvelser og operasjoner. General Kristoffersen understreker viktigheten av at det settes av tilstrekkelige investeringsmidler fremover til den ambisjonen som regjering og storting beslutter for forsvarssektoren.

– Forsvaret har fått en styrket operativ evne over tid, noe som er nødvendig for å kunne møte de sikkerhetspolitiske utfordringene vi står overfor, sier forsvarssjefen.

Forsvaret får mer fleksibilitet til å løse oppdrag i henhold til Stortingets intensjoner og føringer gjennom ny kapittelstruktur i forsvarsbudsjettet slik det er beskrevet i Prop. 1 S.

Regjeringen fremmer Prop. 1 S til drøfting i Stortinget. Etter politisk behandling vil Forsvaret motta de formelle oppdragene fra Forsvarsdepartementet i desember.