reservebilde

Ekstern evaluering av Forsvarets varslingssystem

Forsvarssjefen har besluttet at det skal gjennomføres en ekstern evaluering av varslingssystemet i Forsvaret. I dag leverte han en statusrapport til forsvarsministeren.

Den siste tiden har det blitt satt søkelys på flere varslingssaker i Forsvaret, og Forsvaret har fått kritikk for håndteringen av flere av disse.

På bakgrunn av dette har Forsvaret gjort en foreløpig intern vurdering over tiltak og anbefalinger fremover. Tiltakene er samlet i en statusrapport (vedlagt under) som forsvarssjef Eirik Kristoffersen overleverte forsvarsminister Bjørn Arild Gram i dag.

– Rapporten skal bidra til at Forsvaret i fremtiden blir bedre på å håndtere varslingssaker. Gjennomgangen vår viser at håndteringen av varslingssaker ikke alltid er god nok. Derfor iverksetter vi nå en ekstern evaluering av hele varslingssystemet, sier forsvarssjef general Eirik Kristoffersen.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram mottok rapporten fra forsvarssjefen i dag:

– Det er en klok beslutning som vil kunne gi Forsvaret et bedre kunnskapsgrunnlag for å iverksette ytterligere tiltak. Det skal være trygt å varsle om uønskede hendelser, og det skal ikke være tvil om at varslene blir fulgt opp. Forsvarssjefen har tatt denne saken på det største alvor og viser stor vilje til å gjennomføre nødvendige undersøkelser og endringer, sier forsvarsministeren.

I påvente av den eksterne evalueringen har forsvarssjefen besluttet å iverksette en rekke tiltak som skal forbedre og styrke Forsvarets varslingssystem.

Blant tiltakene er:

  • Bedre ivaretakelse av varsler, den som blir varslet på og andre involverte – blant annet med oppfølging og informasjon underveis i behandlingen, og i etterkant.
  • Helhetlig vurdering av bruken av reaksjoner og sanksjoner, og sikre at reaksjonen står i forhold til alvorlighetsgraden i saken.
  • Øke kompetansen hos dem som skal behandle varslingssaker.

– For oss er det helt avgjørende at de involverte i sakene blir ivaretatt, og godt behandlet. De må sikres oppfølging og informasjon både underveis og i etterkant av varslingsprosessen, sier Kristoffersen.

– For meg er tillit mellom oss i Forsvaret limet i vår evne til å løse oppdrag. Mobbing og trakassering undergraver hele kampviljen vår, understreker Kristoffersen.

Gjennomgang av varsler

Forsvarets internrevisjon har gjennomgått varsler mot 16 flaggoffiserer tilbake til 2018. Det foreligger ikke kritikkverdige forhold i disse sakene.

Gjennom administrativ kontroll har det fremkommet ett forhold der saken gjelder økonomiske avvik. Saken har ikke vært håndtert som et varsel. Vedkommende har sluttet i Forsvaret, og Forsvaret vurderer rettslige skritt.

Informasjon til pressen